THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

BAN DÂN TỘC
   

Thanh Hóa quan tâm chỉ đạo công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khởi nghiệp

Ngày tạo:  14/06/2023 11:13:45
Ngày 05 tháng 6 năm 2023, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khởi nghiệp năm 2023

         Với mục đích giúp người học tự nhận thức về khả năng, sở thích, sở trường và nguyện vọng nghề nghiệp của bản thân; có kiến thức, hiểu biết về thế giới nghề nghiệp, việc làm trong xã hội; xu hướng ngành, nghề việc làm trong tương lai để lựa chọn ngành, nghề học phù hợp; góp phần chuyển biến mạnh mẽ công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội.  Tư vấn việc làm phù hợp với sức khỏe, năng lực, sở trường, nguyện vọng, ngành, nghề đào tạo, trình độ đào tạo của người học, giúp người học có năng lực tìm kiếm và tự tạo việc làm.  Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và tự tạo việc làm cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp, trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên tự tin, chủ động, sáng tạo trong việc khởi nghiệp, chủ động tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp. - Nâng cao năng lực cán bộ, nhà giáo làm công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; tạo môi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi để học sinh, sinh viên hình thành, hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp và tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp.

          Căn cứ Thông tư số 14/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Quyết định số 339/QĐ-LĐTBXH ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” năm 2023; Ngày 05 tháng 6 năm 2023, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khởi nghiệp năm 2023.

          UBND tỉnh đã chỉ đạo rõ yêu cầu thực hiện công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu của học sinh, sinh viên, tránh lãng phí, hình thức.

          Để đảm bảo các mục tiêu đề ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo các nhiệm vụ cần triển khai như:

          Tư vấn nghề nghiệp: Tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho người học có nhu cầu học giáo dục nghề nghiệp: Về tầm quan trọng của việc lựa chọn ngành nghề học; cách thức phát hiện thế mạnh bản thân và nuôi dưỡng ước mơ nghề nghiệp; ngành, nghề đào tạo, trình độ đào tạo; thông tin về mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tìm hiểu các chính sách, chế độ khi lựa chọn học nghề; nhu cầu nhân lực từ thị trường lao động. - Tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho người học đang học tập tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Về phương pháp, kỹ năng hoạch định kế hoạch định hướng nghề nghiệp cho tương lai và một số kỹ năng cần thiết cho người học để hình thành thái độ nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp, xây dựng kế hoạch học tập và phát triển năng lực nghề nghiệp; các chế độ, chính sách cho người lao động liên quan trực tiếp đến ngành, nghề đào tạo; thông tin tuyển dụng của các đơn vị sử dụng lao động đối với ngành, nghề người học đang theo học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho người học sau tốt nghiệp có nhu cầu học ngành nghề khác hoặc có nhu cầu học trình độ cao hơn: Về ngành, nghề đào tạo, trình độ đào tạo; thông tin về mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp; một số kỹ năng chuyển đổi, thích ứng linh hoạt cho người học; Các nội dung tư vấn nghề nghiệp khác phù hợp với quy định của pháp luật.

          Tư vấn việc là: Cung cấp thông tin về việc làm liên quan đến ngành, nghề đào tạo; thông tin về tuyển dụng, yêu cầu của đơn vị sử dụng lao động; chính sách lao động, việc làm cho người học. - Tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cho người học về kỹ năng tham gia phỏng vấn, tìm kiếm việc làm và một số kỹ năng làm việc khác.  Tư vấn việc làm cho người học lựa chọn công việc phù hợp với sức khỏe, năng lực, nguyện vọng; kết nối với đơn vị sử dụng lao động giới thiệu việc làm cho người học; Các nội dung tư vấn việc làm khác phù hợp với quy định của pháp luật.

          Hỗ trợ khởi nghiệp: Tuyên truyền, giáo dục cho người học nhận biết về vai trò, tầm quan trọng của khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, tự tạo việc làm; các chương trình giáo dục khởi nghiệp của địa phương; các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp của nhà nước; Đào tạo, bồi dưỡng, trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho người học; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, nhà giáo làm công tác hỗ trợ người học khởi nghiệp; Xây dựng các chương trình phối hợp với các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân vào công tác hỗ trợ người học khởi nghiệp; Hỗ trợ người học hình thành, hoàn thiện các dự án, ý tưởng khởi nghiệp. tư vấn, hỗ trợ và kết nối các dự án khởi nghiệp của người học với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân; Hỗ trợ, tạo điều kiện và tổ chức Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp Startup Kite; Các nội dung hỗ trợ khởi nghiệp khác phù hợp với quy định của pháp luật.

          Trên cơ sở nhiệm vụ, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai bằng nhiều hình thức như: Tổ chức thông tin, tư vấn nghề nghiệp cho người có nhu cầu học; thông tin, tư vấn việc làm, tuyên truyền, giáo dục khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên thông qua các hoạt động giáo dục, các video clip, phóng sự, hình ảnh, ấn phẩm, qua tài liệu và các phương tiện truyền thông; Tổ chức tuyên dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thông qua hoạt động tổng kết, đánh giá thực hiện Kế hoạch và đánh giá, trao giải tại các cuộc thi; Tổ chức cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp” năm 2023 - Startup Kite 2023; Tổ chức các chương trình, các buổi truyền thông, ngày hội tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp, hỗ trợ việc làm cho học sinh, sinh viên; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, nhà giáo, người làm công tác tư vấn việc làm, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Tổ chức đào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng chuyên đề khởi nghiệp và đưa vào chương trình đào tạo theo hướng bắt buộc hoặc tự chọn để phù hợp với thực tiễn; Tổ chức các hoạt động giao lưu, hội thảo trao đổi, học tập kinh nghiệm về đào tạo khởi nghiệp trong nhà trường cho đội ngũ làm công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; Phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động giao lưu, khởi nghiệp, tổ chức các hoạt động thực tập, trải nghiệm tại doanh nghiệp để tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên được tiếp cận với các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Khuyến khích cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, tạo không gian khởi nghiệp dùng chung cho học sinh, sinh viên trong nhà trường, thành lập các câu lạc bộ nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động bố trí nguồn vốn hỗ trợ ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên; Tìm kiếm, kết nối với các doanh nghiệp hỗ trợ nguồn vốn, hỗ trợ các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên và các hoạt động triển khai công tác hỗ trợ khởi nghiệp tại cơ sở.

          UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Thông tin và Truyền thông; Các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan; Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh; Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh trên cơ sở nhiệm vụ được giao để thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nội dung của Kế hoạch.

          Với sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, sự vào cuộc của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện cùng sự ủng hộ của các doanh nghiệp cũng như người dân trên địa bàn và đặc biết là thế hệ trẻ trong hoạt động khởi nghiệp thì việc thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và tự tạo việc làm cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp; trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên tự tin, chủ động, sáng tạo trong việc khởi nghiệp, chủ động tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ đạt hiệu quả, các ý tưởng, dự án khởi nghiệp và tự tạo việc làm sẽ được triển khai trên thực tế và qua đó góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa./.


Cao Phong

File đính kèm
   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.