THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

BAN DÂN TỘC
   

Kỷ niệm "Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam", Mùng 4/10

Ngày tạo:  28/09/2023 11:33:59
Ngày 01 tháng 10 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1486/QĐ-TTg về Ngày kỹ năng lao động Việt Nam và từ đó Ngày 4/10 hàng năm đã trở thành Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam. Đây là sự kiện đặc biệt với nguồn nhân lực lao động kỹ năng nói riêng và lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp nói riêng khi mà giá trị của kỹ năng lao động được ghi nhận, được khẳng định và tôn vinh.

         Ngày Kỹ năng Lao động Việt Nam có các mục đích nhằm Hưởng ứng Ngày Kỹ năng thanh niên thế giới hằng năm (ngày 15 tháng 7) đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua vào năm 2014. Đồng thời kêu gọi các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng trong nước hưởng ứng và đồng tình ủng hộ việc phát triển kỹ năng nghề nghiệp bằng hành động cụ thể để nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam, góp phần tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia;

          Khích lệ tinh thần học tập, rèn luyện suốt đời dựa vào kỹ năng để nâng cao trình độ của học sinh, sinh viên và người lao động; tôn vinh và nâng cao vị thế, tầm quan trọng của người lao động có kỹ năng, đặc biệt là người lao động có kỹ năng nghề xuất sắc;

          Thúc đẩy sự đồng hành, gắn kết của Nhà nước – Nhà trường – Nhà doanh nghiệp và toàn xã hội trong phát triển kỹ năng cho người lao động trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

          Ngoài các mục đích nêu trên, Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam còn thể hiện sự đề cao vai trò, giá trị, tầm quan trọng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam trong thời kỳ mới phù hợp với Điều 4 Hiến pháp năm 2013. Tiếp tục thể chế hóa quan điểm của Đảng về việc “Giai cấp công nhân là chủ thể của phương thức sản xuất công nghiệp với các đặc tính: công cụ lao động là máy móc, năng suất lao động cao, lao động có tính chất xã hội hóa cao và gợi mở nhiều giải pháp tích cực cho quá trình phát triển xã hội. Chính từ quá trình sản xuất vật chất bằng phương thức công nghiệp, giai cấp công nhân được xác định là giai cấp quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội hiện đại và thông qua đó, chuẩn bị những tiền đề vật chất cho xã hội tương lai”.

          Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam còn góp phần quan trọng vào việc triển khai thực hiện chủ trương, quan điểm của Ban Bí thư về phát triển kỹ năng lao động. Ban Bí thư đã ban hành Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó mục tiêu cụ thể xác định: “Đối với giáo dục nghề nghiệp, tập trung đào tạo nhân lực có kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm nghề nghiệp”; và Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 06/6/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến phát triển kỹ năng nghề.

          Qua Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam nhắc nhở các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ về phát triển kỹ năng cho người lao động.

          Để triển khai Ngày kỹ năng Lao động Việt Nam năm 2023 theo Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 01/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày kỹ năng lao động Việt Nam, năm nay Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 3868/LDDTBXH-TCGDNN ngày 20/9/2023 chỉ đạo, hướng dẫn việc hưởng ứng Ngày kỹ năng lao động Việt Nam. Trên cơ sở đó ngày 21/9/2023 UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản số 14099/UBND-VX Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2023, theo chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 3868/LĐTBXH-TCGDNN ngày 20/9/2023 nêu trên đảm bảo theo quy định.

          căn cứ các quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Lao động, Thương binh và xã hội và chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, Để Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2023 được tiếp tục thực hiện sâu rộng, thực chất và hiệu quả, ngày 26 tháng 9 năm 2023, Sở Lao động, Thương binh và xã hội đã ban hành Công văn số  4468/SLĐTBXH-GDNN về việc tổ chức sự kiện “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 4/10” năm 2023 đã đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên; Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hóa triển khai tới cộng đồng doanh nghiệp; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ điều kiện thực tiễn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2023 trong đó thực hiện trọng tâm các nội dung: 

          - Thông tin về Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng/Trang thông tin điện tử, mạng viễn thông, mạng xã hội; đối thoại chính sách; hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh, giáo dục ngoại khóa,... Tổ chức hội thảo, hội nghị, tọa đàm trực tiếp, trực tuyến về đào tạo và phát triển kỹ năng nghề trong đội ngũ nhà giáo, học sinh, sinh viên và người lao động trong tình hình mới hiện nay. 

          - Phát hành các bài báo, phóng sự, phim tài liệu đặc biệt chào mừng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 04/10. 

          - Tuyên truyền, tôn vinh về các thành tựu, kết quả, các sáng kiến về phát triển kỹ năng nghề, thúc đẩy nâng tầm kỹ năng lao động và giáo dục nghề nghiệp góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thích ứng với những biến đổi nhanh chóng của thị trường lao động, đáp ứng yêu cầu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững của đất nước. 

          - Treo hoặc đăng trên bảng điện tử khẩu hiệu “Chào mừng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 04/10” và các thông điệp về kỹ năng lao động, kỹ năng nghề các đơn vị có thể lựa chọn như: Nâng tầm kỹ năng lao động, nâng tầm sức mạnh quốc gia. Nâng cao nội lực, sức mạnh nội sinh bằng sức mạnh của kỹ năng nghề. Kỹ năng nghề cho tương lai tươi sáng hơn. Kỹ năng nghề để có cuộc sống tốt hơn. Kỹ năng nghề để tăng năng lực cạnh tranh quốc gia. Kỹ năng nghề giá trị đích thực. Cải thiện quốc gia bằng sức mạnh của kỹ năng lao động. Đồng hành nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam vì một Việt Nam phát triển thịnh vượng.

          Với việc đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền cũng như sự tôn vinh những giá trị kỹ năng lao động sẽ là động lực để mỗi người lao động phấn đấu, qua đó cùng phát triển năng lực lạo động, làm ra nhiều của cải cho xã hội, làm cho xã hội giầu mạnh hơn, nâng cao chất lượng của toàn xã hội, góp phần xây dựng quê hướng, đất nước phát triển vững mạnh./.


Vân Dương

File đính kèm
   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.