THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

BAN DÂN TỘC
   

Thanh Hóa quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các văn bản Luật và Nghị quyết mới được Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV ban hành trên địa bàn toàn tỉnh

Ngày tạo:  23/10/2023 09:36:06
Tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV đã thông qua 8 Luật (Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật Đấu thầu; Luật Giá; Luật Giao dịch điện tử; Luật Hợp tác xã; Luật Phòng thủ dân sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam) và 17 nghị quyết.

     Thực hiện Công văn số 3148/HĐPH ngày 24/7/2023 của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 và triển khai một số nhiệm vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công văn 11079/UBND-KSTTHCNC ngày 01/8/2023 giao nhiệm vụ tham mưu triển khai phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5; đồng thời ngày 19 tháng 10 năm 2023, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 253/KH-UBND về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5.

      Kế hoạch đã xác định rõ việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ, đồng bộ, có hiệu quả các văn bản Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 nhằm đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật của công dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở yêu cầu đặt ra phải xác định rõ nhiệm vụ của các cấp, các ngành trong tổ chức triển khai, thực hiện, phát huy vai trò, trách nhiệm, sự chủ động của các cơ quan, tổ chức trong tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật liên quan đến lĩnh lực, nhiệm vụ công tác của mỗi cơ quan, tổ chức, đoàn thể.  Việc thực hiện Kế hoạch bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện.

      Để đảm bảo các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 16 tháng 10 năm 2023, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thanh Hóa cũng đã ban hành Công văn số 2118/HĐPH-STP chỉ đạo các cơ quan thành viên và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện phổ biến các Luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5 và triển khai một số nhiệm vụ của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Qua đó việc triển khai các Luật, Nghị quyết Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5 tập trung vào những nội dung cụ thể: 

     Tăng cường tổ chức phổ biến các luật, nghị quyết mới được thông qua bằng các hình thức như: Đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung văn bản luật, nghị quyết do cơ quan chủ trì soạn thảo trên Cổng/Trang Thông tin điện tử và các hình thức thích hợp khác để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu. 

   Tổ chức biên soạn tài liệu tập huấn, phổ biến pháp luật; kịp thời quán triệt, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nội dung và tinh thần của văn bản luật cho cán bộ, công chức, viên chức, báo cáo viên pháp luật của sở, ngành trực tiếp triển khai thi hành văn bản luật. 

    Chỉ đạo, hướng dẫn, xác định nội dung, hình thức phổ biến văn bản luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; biên soạn, đăng tải, phát hành rộng rãi tài liệu phổ biến nội dung văn bản luật và và phối hợp với Sở Tư pháp (Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật) đăng tải thông tin trên Trang tin điện tử PBGDPL của tỉnh (http://pbgdpl.thanhhoa.gov.vn). Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn tăng cường thông tin, phổ biến rộng rãi nội dung của luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý và Nhân dân bằng hình thức phù hợp, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai thực hiện (tập huấn, thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn pháp luật trực tuyến; đối thoại pháp luật trực tuyến; biên soạn, đăng tải hỏi - đáp pháp luật trên Cổng/Trang thông tin điện tử …); bố trí nguồn lực bảo đảm thực hiện nhiệm vụ.

      Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn, quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và chủ động tổ chức phổ biến, thông tin, truyền thông pháp luật có liên quan bằng hình thức phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm; đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật và tham gia PBGDPL cho người dân. Trong quá trình thực hiện, cần nắm bắt và phản ánh kịp thời cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về ý kiến của Nhân dân, phản ánh của dư luận xã hội về tính khả thi, phù hợp của văn bản mới ban hành; kịp thời định hướng thông tin, phổ biến những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; giải đáp pháp luật và các vướng mắc trong áp dụng pháp luật về các lĩnh vực, phạm vi do mình quản lý cho Nhân dân, doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp; tăng cường kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

     Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan  báo chí, truyền thông và mạng lưới truyền thanh cơ sở tăng cường thông tin, truyền thông, phổ biến về nội dung các luật mới thông qua theo hướng dẫn tại Công văn này. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa, các cơ quan thông tin, báo chí đóng trên địa bàn tăng cường thời lượng, lồng ghép phổ biến rộng rãi, thường xuyên các nội dung luật mới trên chuyên trang, chuyên mục của báo, đài để người dân biết và thực hiện.

     Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có văn bản hướng dẫn, tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung, tinh thần của các văn bản luật có liên quan trong toàn ngành. 

     Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Luật gia tỉnh, Liên đoàn Luật sư tỉnh có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, phổ biến các nội dung văn bản luật liên quan cho thành viên, hội viên của tổ chức mình và tham gia PBGDPL cho Nhân dân; tích cực vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tự giác tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật. 

     Trên cơ sở các văn bản pháp luật mới ban hành Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện, tình hình thực tiễn quan tâm, chủ động tổ chức phổ biến, thông tin, truyền thông về các nội dung có liên quan bằng hình thức linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn bảo đảm thiết thực hoặc lồng ghép việc thực hiện trong các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội của sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và địa phương; truyền tải đầy đủ thông tin pháp luật đến cán bộ, người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, cụ thể là: 

      Quan tâm tổ chức triển khai Chỉ thị số 10-CT/TTg ngày 19/4/2023 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới, trong đó tập trung thông tin, phổ biến về các chủ trương chỉ đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Đổi mới về nội dung, hình thức PBGDPL về giao thông theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp thu, phù hợp với từng vùng, khu vực, địa bàn, lứa tuổi, tôn giáo, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong truyền thông, PBGDPL nhằm kịp thời định hướng thông tin dư luận xã hội; tập trung PBGDPL cho đối tượng là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên... nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và Nhân dân trong công tác bảo đảm TTATGT; mỗi người dân phải có ý thức tự bảo vệ mình và trách nhiệm bảo vệ người khác khi tham gia giao thông; kịp thời biểu dương, phản ánh các mô hình hiệu quả, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt trong việc chấp hành, thực hiện pháp luật về TTATGT cũng như PBGDPL về giao thông. 

      Tổ chức triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, trong đó, tập trung phổ biến sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự nói chung và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc nói riêng, các hành vi đánh bạc mới như trên không gian mạng cũng như các biện pháp phòng ngừa đối với mọi lứa tuổi, thành phần trong xã hội. Đồng thời, tổ chức triển khai PBGDPL về công tác phòng, chống tội phạm; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm qua đường hàng không, công tác phòng, chống mua bán người; công tác phòng, chống rác thải nhựa và công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt cho người dân; thực hiện PBGDPL theo phương châm lấy phòng ngừa là chính, thường xuyên, liên tục, chú trọng các đối tượng đặc thù trong xã hội có hành vi vi phạm, bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định pháp luật về các lĩnh vực này. 

      Chủ động lồng ghép việc phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển thanh niên; pháp luật về trợ giúp pháp lý, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới… triển khai các nhiệm vụ, đề án, chương trình có liên quan một cách phù hợp.

       Với những chỉ đạo của UBND tỉnh và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh đã chủ động ban hành Kế hoạch hoặc công văn triển khai các nội dung theo đúng quy định. 

      Đánh giá chung trong nhiều năm qua, việc triển khai các Luật, Nghị quyết mới do Quốc hội ban hành luôn được tỉnh Thanh Hóa quan tâm, chỉ đạo triển khai và thực hiện. Hàng năm tỉnh đều ban hành Kế hoạch triển khai đầy đủ và tổ chức Hội nghị triển khai rộng khắp, đối với cấp tỉnh thì tổ chức triển khai cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, báo cáo viên cấp tỉnh và cấp huyện, đối với cấp huyện, các địa phương đều triển khai cho cán bộ chủ chốt và nhân dân trên địa bàn dưới nhiều hình thức. Với sự quan tâm chỉ đạo, triển khai của hệ thống chính trị các quy định của pháp luật sớm được đi vào cuộc sống, đảm bảo cho các qui định của pháp luật được thi hành đầy đủ và hiệu quả./.

 


Lâm Anh

File đính kèm
   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.