THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

BAN DÂN TỘC
   

Triển khai Ngày pháp luật Việt Nam năm 2023 tại Thanh Hóa

Ngày tạo:  30/10/2023 09:57:26
Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội lựa chọn để tôn vinh là Ngày 09/11, đã được quy định tại Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012.

        Để Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 được tổ chức hiệu quả và triển khai sâu rộng, thực chất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, qua đó nhằm đề cao trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn trong việc phổ biến, nâng cao nhận thức của cộng đồng, tránh rủi ro pháp lý do thiếu hiểu biết về pháp luật; đồng thời cũng hướng tới mục tiêu góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền mà ở đó mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức đều sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, thượng tôn pháp luật; tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm thực thi đầy đủ các quyền con người, quyền công dân.

        ồng thời việc tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội, góp phần thực hiện tuyên truyền khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật”, tạo lập thói quen tự giác thực hiện, ứng xử theo pháp luật và xây dựng văn hóa pháp lý trong toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, một xã hội Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

          Trên cơ sở các quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 1855/BTP-PBGDPL ngày 11/5/2023 về tổ chức Ngày pháp luật Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023; Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 03/02/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. Sở Tư pháp Thanh Hóa đã tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch số 267 /KH-UBND ngày 27/10/2023 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

     Với chủ đề ngày pháp luật Việt Nam năm 2023 là: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tổ chức và thi hành pháp luật; tăng cường công tác truyền thông; phản ứng chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực đáp ứng yêu cầu nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Thanh Hóa, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đồng loạt thực hiện các nhiệm vụ triển khai để hưởng ứng ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trong đó tập trung vào các nội dung cụ thể như: 

     Ðẩy mạnh phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó tập trung phổ biến chính sách, pháp luật, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; các luật, pháp lệnh, văn bản mới được thông qua năm 2022 và năm 2023; các quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; quốc phòng và an ninh; công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; phòng, chống tội phạm; dân chủ ở cơ sở; dịch bệnh, thiên tai; phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường; kỷ luậtkỷ cương hành chính trong thi hành công vụ; đơn giản hóa thủ tục hành chính, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia; các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dự luận xã hội…; thông tin về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là các điều ước quốc tế về nhân quyền, các Hiệp định Thương mại tự do, các thỏa thuận với các nước có chung đường biên giới...

      Tăng cường công tác truyền thông dự thảo chính sách thuộc phạm vi của Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”, trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhất là các dự án Luật có vai trò quan trọng trong việc tạo lập môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh, bảo đảm quyền lợi của người dân, doanh nghiệp như: dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi); dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); dự thảo Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi)... góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong toàn xã hội. 

      Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam, xuyên tạc nội dung các Luật đang có hiệu lực thi hành và trong quá trình Quốc hội thảo luận cho ý kiến đối với các dự án Luật, nhất là những dự án Luật có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống Nhân dân.

      Gắn việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với tổng kết Hội thi Hòa giải viên giỏi lần thứ IV, khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. Thông tin, phản ánh, tôn vinh gương người tốt việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật. 

      Các hoạt động được chỉ đạo triển khai cụ thể như: UBND tỉnh chỉ đạo triển khai vòng thi chung kết toàn quốc Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV gắn với hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023; Tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về quyền con người; quyền Tiếp cận thông tin (hướng dẫn áp dụng pháp luật Tiếp cận thông tin ở cấp cơ sở; một số kỹ năng và lưu ý quan trọng thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo quyền tiếp cận thôn tin của người dân); Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai, tuyên truyền Luật mới được Quốc Hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5; Triển khai tổng kết Đoàn tham gia Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV, trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở gắn với hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề… hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế, chức năng, nhiệm vụ được giao; Tổ chức truyền thông, phổ biến pháp luật rộng rãi chính sách pháp luật nhân Ngày pháp luật bằng hình thức phù hợp (trên báo, đài, trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh cơ sở, tuyên truyền lưu động, trực quan, mạng xã hội facebook, zalo..); Xây dựng, phát hành tin, bài, phóng sự truyền thông Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc gắn với hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; Tổ chức truyền thông các chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình  xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý theo chương trình xây dựng luật pháp của Quốc Hội, Chính phủ năm 2023; Thực hiện chuyên mục “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên Trang Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Thanh Hóa; tổ chức xây dựng, đăng tải các tin, bài viết phổ biến, truyền thông rộng rãi trên Trang Thông tin điện tử về chủ đề, khẩu hiệu, mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam; Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền… hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại trụ sở cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Đặt banner hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên các Cổng/Trang thông tin điện tử các cơ quan đơn vị và Trang Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thanh Hóa.

       Trên cơ sở các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở Tư pháp đã chủ động ban hành Kế hoạch số 766/KH-STP ngày 25/10/2023 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023. Đồng thời trên cơ sở các nội dung chỉ đạo của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh Thanh Hóa, ngày 30/10/2023 Sở Tư pháp đã có văn bản hướng dẫn các đơn vị triển khai Ngày pháp luật trên địa bàn và thuộc lĩnh vực quản lý.

       Từ những chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, sự hướng dẫn của Sở Tư pháp Thanh Hóa, các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn toàn tinh đã ban hành Kế hoạch hoặc công văn triển khai đầy đủ trên địa bàn để đảm bảo hoạt động triển khai Ngày pháp luật Việt Nam năm 2023 được triển khai đồng bộ, rộng khắp và đầy đủ, bằng những nội dung thiết thực và hiệu quả sẽ tạo ra đợt sinh hoạt chính trị cho toàn dân, nâng cao nhận thức về pháp luật góp phần xây Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, để mọi người dân sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật./.

 


Lâm Anh

File đính kèm
   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.