THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

BAN DÂN TỘC
   

Thanh Hóa chỉ đạo công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024

Ngày tạo:  11/03/2024 09:05:48
Ngày 08/3/2024, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch số 67/KH-BCĐ về Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024

    Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tăng cường củng cố nền an ninh nhân dân, kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ; sự điều hành của chính quyền các cấp, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; sự tham gia, vào cuộc của Ủy ban MTTQ, các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân; phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt của lực lượng Công an các cấp trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh. Đổi mới, đẩy mạnh nội dung tuyên truyền, phương pháp, cách thức vận động cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và Nhân dân nâng cao cảnh giác, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm trong tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. - Xây dựng, kiện toàn, bảo đảm hoạt động và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng nòng cốt tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến tạo sự lan tỏa; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

     Ngày 08/3/2024, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch số 67/KH-BCĐ về Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024, và đặt ra những mục tiêu cụ thể để triển khai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong năm 2024, như: Ban hành Đề án “Xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị giai đoạn 2023-2030”. Trước mắt, năm 2024 xây dựng 15 Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị (thành phố Thanh Hóa 10 đơn vị, thành phố Sầm Sơn 02 đơn vị và thị xã Bỉm Sơn 03 đơn vị). Đảm bảo  100% các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được triển khai đến các khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục để thực hiện. Đảm bảo 100% các xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thực hiện đầy đủ, hiệu quả công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết công tác bảo đảm ANTT đối với cấp ủy Đảng, kế hoạch đối với chính quyền, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục); 100% các hộ dân, cán bộ, hội viên, đoàn viên, công nhân viên, người lao động, sinh viên, học sinh (từ bậc học trung học cơ sở trở lên) được tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. 

    Tổ chức các đợt cao điểm tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội, đặc biệt trong dịp tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” 19/8; “Ngày toàn dân phòng chống ma túy” 26/6; “Ngày hội toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT trên địa bàn,... Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc việc xây dựng các khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; năm 2024 có trên 80% khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT; có trên 80% phân loại phong trào đạt loại Khá trở lên, tạo sự chuyển biến rõ nét, bền vững trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhất là ở cấp cơ sở, địa bàn khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trong tỉnh. Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ công an về hướng dẫn, thi hành Luật lực lượng tham gia bảo vệ ANT ở cơ sở; lực lượng bảo vệ ở các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thường xuyên được kiện toàn, củng cố đủ về số lượng, tổ chức tập huấn nghiệp vụ, bảo đảm chất lượng, hoạt động hiệu quả. Thực hiện có hiệu quả xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; công tác xây dựng mô hình tự quản về ANTT; công tác tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”; chương trình phối hợp; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;…

     Để thực hiện đạt những mục tiêu đó, Ban chỉ đạo 138 tỉnh Thanh Hóa đã xác định rõ trong quá trình triển khai nhiệm vụ phải đáp ứng những yêu cầu cụ thể như: Việc triển khai phải được thực hiện từ cơ sở, phải được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp về chủ trương, cơ chế chính sách, điều kiện bảo đảm để thực hiện có hiệu quả, hiệu lực, bảo đảm tính toàn diện, đúng thực chất. Phải gắn công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với công tác an sinh xã hội, giữa nhiệm vụ bảo đảm ANTT với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Tổ chức sơ kết, tổng kết, qua đó đánh giá toàn diện, chính xác, thực chất; chỉ ra những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong tham mưu, triển khai thực hiện; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời kịp thời phát hiện, lựa chọn những điển hình tiên tiến để nhân rộng, biểu dương, khen thưởng.

    Những nhiệm vụ trọng tâm sẽ được triển khai trong năm 2024, cụ thể như: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng; nâng cao trách nhiệm của chính quyền trong quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Tập trung nghiên cứu, quán triệt, triển khai, cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Phát huy vai trò nền tảng của biện pháp vận động quần chúng bảo vệ ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới; Tăng cường, củng cố mối quan hệ phối hợp trong việc bảo đảm ANTT ở cơ sở và thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với Ủy ban MTTQ, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; công tác dân vận của lực lượng CAND; Xây dựng, kiện toàn, bảo đảm hoạt động của lực lượng nòng cốt tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở; triển khai thực hiện công tác công an thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tham mưu huy động, sử dụng kinh phí bảo đảm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” và động viên, cổ vũ, thi đua khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

     Trên cơ sở những nhiệm vụ trọng tâm đó, Ban chỉ đạo 138 tỉnh Thanh Hóa đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan cấp tỉnh (Công an tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tư pháp; Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Liên đoàn lao động tỉnh; Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa) triển khai các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch và UBND, Ban Chỉ đạo 138 cấp huyện phải tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện và triển khai sâu rộng, nghiêm túc và hiệu quả Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đến từng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục theo cấp phân công theo dõi, quản lý. Chủ động, cân đối, bố trí nguồn ngân sách huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ các đơn vị trong thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo Thông tư số 40/2023/TT-BTC ngày 09/6/2023 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng kinh phí xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

     Với những chỉ đạo cụ thể của UBND tỉnh Thanh Hóa, Ban chỉ đạo 138 tỉnh, cùng sự quan tâm, vào cuộc của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND, Ban Chỉ đạo 138 cấp huyện và chính quyền cấp xã cùng sự ủng hộ của nhân dân trên địa bàn thì công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 sẽ đạt được những kết quả, đáp ứng mục tiêu đề ra, qua đó góp phần tích cực đảm bảo tỉnh hình trật tự, an ninh trên địa bàn, giúp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Thanh Hóa./.


Lâm Anh

File đính kèm
   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.