THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

BAN DÂN TỘC
   

Thanh Hóa chỉ đạo việc triển khai thi hành Luật Căn cước

Ngày tạo:  15/03/2024 09:00:08
Ngày 14 tháng 3 năm 2024, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 72/KH-UBND triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

          Ngày 27/11/2023, Quốc hội ban hành Luật Căn cước số 26/2023/QH15, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 và ngày 14/02/2024, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 175/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước. Để triển khai thi hành kịp thời, thống nhất, hiệu quả Luật Căn cước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 14 tháng 3 năm 2024, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 72/KH-UBND triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

          Kế hoạch đã chỉ rõ yêu cầu phải xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành; trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh, bảo đảm tính kịp thời, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả. Tổ chức tốt việc phổ biến Luật Căn cước, tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ; nâng cao nhận thức về Luật Căn cước và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc thi hành Luật; đồng thời người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng yêu cầu đề ra. Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Luật Căn cước.

          Trên cơ sở Quyết định số 175/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo triển khai các nội dung đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và đáp ứng việc triển khai hiệu quả trên địa bàn như: 

          - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Căn cước; 

          - Tổ chức tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo cơ quan, tổ chức và người trực tiếp làm công tác quản lý Căn cước; 

          - Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Căn cước thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công; thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Căn cước và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành có liên quan; 

          - Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật Căn cước; 

          - Tổ chức triển khai kết nối, chia sẻ thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước; 

          - Tổ chức kiểm tra việc thi hành Luật Căn cước và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật; 

          - Bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất và điều kiện cần thiết khác phục vụ triển khai thi hành Luật căn cước; 

          Để đảm bảo các nội dung được triển khai đầy đủ, kịp thời , hiệu quả, UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chuyên môn cũng như các cơ quan phối hợp trong quá trình triển khai, trong đó nhấn mạnh Giám đốc Công an tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch theo quy định. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thực hiện nội dung của Kế hoạch, đồng thời căn cứ nội dung Kế hoạch và tình hình thực tiễn, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật trong phạm vi quản lý của sở, ban, ngành và địa phương mình. 

          Với sự chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh qua những nội dung cụ thể, cùng sự vào cuộc của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, sự vào cuộc của các cơ quan liên quan, các cơ quan truyền thông, đặc biệt sự ủng hộ của nhân dân chắc chắn Luật Căn cước mới được Quốc hội ban hành sẽ sớm đi với đời sống, phát huy hiệu quả trong đời sống xã hội./.


Lâm Anh

File đính kèm
   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.