THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

BAN DÂN TỘC
   

Tỉnh Thanh Hóa kiện toàn Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ngày tạo:  18/03/2024 14:50:16
Ngày 18 tháng 3 năm 2024, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 1027/QĐ-UBND thực hiện kiện toàn Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Thanh Hóa

     Để tiếp tục nâng cao hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành, đảm bảo và cái thiện năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư thúc đẩy phát triển mạnh mẽ, ngày 18 tháng 3 năm 2024, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 1027/QĐ-UBND thực hiện kiện toàn Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Thanh Hóa.

  Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa là Trưởng Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tinh. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh là Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là Giám đốc Sở Nội vụ là; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh.

  Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm các đồng chí là Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Sở Công Thương; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Sở Ngoại vụ; Chánh Thanh tra tỉnh; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Cục trưởng Cục thuế Thanh Hóa; Cục trưởng Cục Hải quan Thanh Hóa; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa; Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thanh Hóa; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa; Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hóa; Phó Giám đốc Sở Nội vụ phụ trách lĩnh vực cải cách hành chính.

    Quyết định số 1027/QĐ-UBND đã chỉ rõ Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Thanh Hóa là tổ chức phối hợp liên ngành, được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo cải thiện Chỉ số cải cách hành chính và Ban Chỉ đạo cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh; có chức năng giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

     Nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng (SIPAS), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI): Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh cải cách hành chính, nhằm nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh;  Nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các chủ trương, chính sách và giải pháp quan trọng để nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh; chỉ đạo xây dựng, nhân rộng các mô hình, sáng kiến trong công tác cải cách hành chính; Tuyên truyền, quán triệt để nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ thực hiện cải cách hành chính; Định kỳ hoặc theo yêu cầu, báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo. 

    Nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI): Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Thanh Hóa; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; Làm đầu mối phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hóa trong việc khảo sát, điều tra, đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh theo định kỳ; giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể để cải thiện và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Thanh Hóa; Tuyên truyền, quán triệt để nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Thanh Hóa; Định kỳ hoặc theo yêu cầu, báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Thanh Hóa; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo.

     Với việc kiện toàn Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Thanh Hóa sẽ giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh được thuận lợi và hiệu quả, qua đó nhanh chóng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, thúc đẩy đầu tư, tạo hành lang thuận lợi cho nhà đầu tư phát triển tại Thanh Hóa, từ đó đưa Thanh Hóa phát triển nhanh, mạnh và bền vững hơn./.


Lâm Anh

File đính kèm
   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.