THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

BAN DÂN TỘC
   

Thanh Hóa quan tâm chỉ đạo triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Ngày tạo:  29/03/2024 14:30:29
Ngày 27 tháng 3 năm 2024, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND chỉ đạo và triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

      Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 28 tháng 11 năm 2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024. Nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật trên phạm vi cả nước. Ngày 14 tháng 02 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 176/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

      Trên cơ sở Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở số 30/2023/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 ngày 28/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Thực hiện Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 14/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, ngày 27 tháng 3 năm 2024, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND chỉ đạo và triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

      Kế hoạch UBND tỉnh xác định rõ mực đích và yêu cầu triển khai nhiệm vụ nhằm tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Xác định nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm cũng như cơ chế phối hợp của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nhằm bảo đảm triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia phối hợp thực hiện phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng nội dung, tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

      UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh có liên quan đến việc triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; Xây dựng phương án kiện toàn thống nhất tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (kiện toàn thống nhất lực lượng bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng và đội trưởng, đội phó đội dân phòng) bảo đảm tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất với thời điểm Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2024; Tổ chức kiểm tra thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các văn bản QPPL chi tiết thi hành Luật.

      Với những nội dung cụ thể được chỉ ra, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn trong đó giao công an tỉnh là cơ quan chủ trì thực hiện các nội dung kế hoạch, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao, đảm bảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được triển khai và phát huy hiệu quả. Đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương mình xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và báo cáo 4 kết quả thực hiện Kế hoạch này về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) theo quy định.

       Từ sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, sự vào cuộc của Công an tỉnh, cùng các sở, ban, ngành liên quan, UBND các cấp huyện và cấp xã trên địa bàn, sự ủng hộ của nhân dân thì chắc chắn các quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sẽ được thực hiện đầy đủ và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa./.


Lâm Anh

File đính kèm
   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.