THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

BAN DÂN TỘC
   

Thanh Hóa tiếp tục quan tâm chỉ đạo việc triển khai Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn

Ngày tạo:  03/04/2024 15:42:31
Ngày 01 tháng 4 năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2024.

        Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án tại địa phương theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; Xác định cụ thể nội dung nhiệm vụ, trách nhiệm, đảm sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác bồi thường nhà nước; Đồng thời đảm bảo việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước phải đảm bảo tiến hành kịp thời, hiệu quả. Thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, Văn bản số 628/BTP-BTNN ngày 02/02/2024 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2024; ngày 01 tháng 4 năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2024.

       Kế hoạch xác định cần tiếp tục quán triệt, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường Nhà nước; Thông tư số 08/2019/TTBTP ngày 10/12/2019 của Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước và Thông tư số 09/2019/TTBTP ngày 10/12/2019 của Bộ Tư pháp quy định biện pháp hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước; Quyết định số 3062/QĐBTP ngày 11/12/2019 của Bộ Tư pháp ban hành Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường Nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tăng cường tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước cho người dân bằng hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; kết hợp đồng thời hình thức tuyên truyền, phổ biến trực tiếp, phát hành tài liệu, tờ gấp pháp luật và tuyên truyền, phổ biến qua các phương tiện thông tin truyền thông.

       Việc tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác bồi thường cho cán bộ, công chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước, công chức Phòng Tư pháp và Tư pháp - Hộ tịch cấp xã cần được quan tâm triển khai thực hiện và nhiệm vụ này Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Tư pháp Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện triển khai thực hiện đầy đủ.

       Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu có vụ việc phải tiến hành bồi thường, Sở Tư pháp sẽ chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước, việc thực hiện hỗ trợ, giải quyết bồi thường, chi trả bồi thường và trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật (khi có vụ việc xảy ra).

        Để đảm bảo hiệu quả trong công tác triển khai, Chủ tịch UBND tỉnh cỉ đạo cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 2004/QĐ-UBND ngày 12/6/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa, đảm bảo nguyên tắc phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao liên quan đến công tác bồi thường nhà nước.

       Các cơ quan đơn vị trong phạm vi thực hiện nhiệm vụ triển khai áp dụng Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước theo Quyết định số 3062/QĐ-BTP ngày 11/12/2019 của Bộ Tư pháp. Tổ chức kiểm tra công tác triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, công tác bồi thường nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, địa phương  và thực hiện chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về công tác bồi thường nhà nước.

       Trên cơ sở sự quan tâm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh với những nội dung cụ thể, cùng trách nhiệm thực hiện của các cơ quan chuyên môn, sự vào cuộc của các đơn vị cấp tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn, chắc chắn những kết quả công tác triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong năm 2024 sẽ tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, đảm bảo quyền lợi của người dân, phát huy trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viêc chức trong thi hành nhiệm vụ, đáp ứng tình hình thực tế, thúc đẩy xã hội phát triển./.


Lâm Anh

File đính kèm
   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.