THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

BAN DÂN TỘC
   

Thanh Hóa quan tâm chỉ đạo triển khai Luật Đất đai năm 2024 trên địa bàn

Ngày tạo:  08/04/2024 09:27:09
Ngày 05 tháng 4 năm 2024. UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 1342/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

          Nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách về đất đai phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; giải quyết tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong các chính sách, pháp luật có liên quan đến đất đai. Giải quyết các vấn đề vướng mắc, tồn tại từ thực tiễn công tác quản lý, sử dụng đất. Tăng cường quản lý đất đai cả về diện tích, chất lượng, giá trị kinh tế,... Đảm bảo hài hòa quyền và lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư. Thúc đẩy thương mại hóa quyền sử dụng đất, phát triển thị trường bất động sản minh bạch, lành mạnh. Thiết lập hệ thống quản lý đất đai hiện đại, minh bạch, hiệu quả, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai. Phát huy dân chủ, hạn chế tình trạng khiếu kiện về đất đai. Ngày 18 tháng 01 năm 2024 Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai số 31/2024/QH15.

          Với mục đích để tổ chức thi hành Luật Đất đai bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả. Xác định các nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thi hành Luật và nâng cao nhận thức về Luật Đất đai và trách nhiệm của các cấp, các ngành và địa phương trong việc thi hành Luật Đất đai, ngày 05/3/2024 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 222/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15.

          Để tổ chức thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo đúng các quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời đảm bảo các điều kiện cho việc tổ chức thi hành Luật Đất đai, tạo chuyển biến rõ rệt về quản lý và sử dụng đất, đưa công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp, kỷ cương theo hướng hiện đại. Ngày 05 tháng 4 năm 2024. UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 1342/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, theo Kế hoạch., UBND tỉnh đã đã đặt ra yêu cầu cần phải bảo đảm kịp thời, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, đưa chính sách, pháp luật đất đai vào cuộc sống, đặc biệt là phổ biến sâu rộng các nội dung đổi mới trong Luật Đất đai đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang trực tiếp triển khai áp dụng các chính sách pháp luật đất đai trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh và đến mọi tầng lớp nhân dân với nội dung thiết thực, hình thức phù hợp với từng đối tượng. Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh được quy định trong Luật Đất đai số 31/2024/QH15 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật phải đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật, tình hình thực tế quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và phải triển khai thực hiện ngay sau khi Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực thi hành.

          Để đạt được những mục tiêu đề ra và đáp ứng những yêu cầu cho quá trình triển khai Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, UBND tỉnh đã xác định rõ những nội dung mà các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND cấp huyện được giao chủ trì hoặc phối hợp trong quá trình thực hiện như: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp theo quy định của Luật Đất đai số 31/2024/QH15; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và tập huấn Luật Đất đai thông qua việc triển khai công tác tuyên truyền và phổ biến Luật Đất đai, tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến và tập huấn Luật Đất đai; Thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành liên quan đến pháp luật về đất đai; tham mưu cho UBND tỉnh quyết định hoặc trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Đất đai số 31/2024/QH15 và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15; Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Luật Đất đai.

          Với những nhiệm vụ được giao trong Luật Đất đai, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm triển khai, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; đảm bảo việc triển khai thực hiện theo đúng tiến độ đề ra. Giao Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, theo chức năng nhiệm vụ của mình, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Luật Đất đai số 31/2024/QH15 theo đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/12/2024.

          Trên cơ sở sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, sự vào cuộc của các cở, ngành, đơn vị, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã và sự ủng hộ của Nhân dân trên địa bàn, chắc chắn việc triển khai Luật Đất đai năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ đảm bảo theo đúng tính thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đáp ứng được nhu cầu của nhân dân, phù hợp với hoàn cảnh thực tế để Luật Đất đai năm 2024 đi vào cuộc sống một cách hiệu quá, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.


Lâm Anh

File đính kèm
   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.