THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

BAN DÂN TỘC
   

Thanh Hóa chỉ đạo phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở

Ngày tạo:  05/05/2024 16:48:06
Ngày 26/4/2024 UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2024 - 2027”.

        Với quan điểm về thực hiện đúng chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng tại Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân (Kết luận số 80-KL/TW); Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW. Xác định Quân đội nhân dân là lực lượng nòng cốt trong tham mưu, triển khai thực hiện Đề án. Huy động mọi nguồn lực, kết hợp chặt chẽ với các chương trình, đề án có liên quan do các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện. Đảm bảo tính toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng, phù hợp với đối tượng; tập trung vào địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; kết hợp với giáo dục đạo đức, lối sống, đạo đức công vụ, xây dựng nếp sống văn hóa và gắn với quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kế thừa và phát huy kết quả qua thực hiện Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 - 2016 và giai đoạn 2017 - 2021”, xây dựng, nhân rộng những mô hình, cách làm mới có hiệu quả trong công tác PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở. 

          Ngày 30/7/2021 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1371/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và Nhân dân.

          Để thực hiện đồng bộ, hiệu quả Đề án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đảm bảo đúng mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân; nhất là cán bộ, Nhân dân ở địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh và các đơn vị quân đội; góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Ngày 26/4/2024 UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2024 - 2027”.

          UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo phải xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan để triển khai thực hiện Đề án. Các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan thường xuyên phối hợp chặt chẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, đúng quy định. Tổ chức triển khai thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, các giải pháp của Đề án sát với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị và đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật; hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của Đề án.

          Trên cơ sở mục tiêu chung là phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, thì những mục tiêu cụ thể đã được đặt ra trong Kế hoạch với những tỷ lệ công việc và thời điểm hoàn thành cụ thể, đảm bảo hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ được đề ra.

          Các nhiệm vụ được chỉ đạo triển khai cụ thể như: 

          - Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo và xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án.

          - Khảo sát, đánh giá tình hình PBGDPL, chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân ở cơ sở và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh.

          - Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện và dự toán kinh phí bảo đảm thực hiện Đề án giai đoạn và hàng năm. 

          - Tổ chức phổ biến, quán triệt Đề án và các văn bản có liên quan đến các đối tương thuộc quyền; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện Đề án.

          - Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ, báo cáo viên, tuyên truyền viên về công tác PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở.

          - Xây dựng và triển khai Kế hoạch xây dựng đơn vị điểm về PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở.

          - Tổ chức khai thác, bảo đảm tài liệu, mua sắm trang bị PBGDPL; vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở nơi đơn vị đóng quân, làm nhiệm vụ.

          - Số hóa tài liệu PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở trên Cổng Thông tin điện tử UBND tỉnh và Cổng Thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh, Trang Thông tin PBGDPL của tỉnh.

          - Tổ chức các hoạt động PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở theo Kế hoạch.

          - Phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền, PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở trên địa bàn tỉnh.

          - Kiểm tra, sơ kết đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện Đề án năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm tiếp theo.

          - Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2, từ năm 2026 đến hết năm 2027.

          UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị chuyên môn chủ trì thực hiện nhiệm vụ như Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hoá; Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5, Quân khu 4, đồng thời giao cho các sở, ngành, đoàn thể liên quan trong công tác phối hợp triển khai nhiệm vụ và UBND cấp huyện chỉ đạo các các cơ quan, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, tổ chức thực hiện Kế hoạch này bảo đảm sát tình hình địa phương. Bảo đảm kinh phí thực hiện Đề án tại địa phương.

          UBND tỉnh cũng đã đề nghị Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy; Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Bộ Tư lệnh Quân khu 4 phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

          Như vậy, với sự chỉ đạo của UBND tỉnh, sự tham gia đồng bộ của các cơ quan chuyên môn, các cơ quan liên quan và sự tham gia, chỉ đạo tích cực của UBND cấp huyện thì các nhiệm vụ được đặt ra sẽ đảm bảo được triển khai trên thực tế, đáp ứng và thực hiện tốt mục tiêu Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.


Lâm Anh

File đính kèm
   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.