THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

BAN DÂN TỘC
   

Thanh Hóa quan tâm và chủ động trong chỉ đạo triển khai Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2024 trên địa bàn.

Ngày tạo:  06/05/2024 10:06:36
Ngày 05/4/2024, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 1423/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

        Các văn bản pháp luật về đất đai luôn là những văn bản có yếu tố quan trọng trong đời sống xã hội, trong đó Luật đất đai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng, bảo vệ môi trường của đất nước, có tác động đến các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Ngày 18/01/2024, tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, quốc hội khóa XV Luật Đất đai (sửa đổi) đã chính thức được Quốc hội thông qua.

          Để đảm bảo việc tổ chức thi hành Luật Đất đai được kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả. Xác định các nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thi hành Luật. Nâng cao nhận thức về Luật Đất đai và trách nhiệm của các cấp, các ngành và địa phương trong việc thi hành Luật Đất đai. Ngày 05/3/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 222/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai, thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15.

          Trên cơ sở sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả. Xác định các nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc tổ chức thi hành Luật Đất đai. Nâng cao nhận thức về Luật Đất đai và trách nhiệm của các cấp, các ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh trong việc thi hành Luật Đất đai. Đảm bảo các điều kiện cho việc tổ chức thi hành Luật Đất đai, tạo chuyển biến rõ rệt về quản lý và sử dụng đất, đưa công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp, kỷ cương theo hướng hiện đại. Ngày 05/4/2024, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 1423/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

          UBND tỉnh đã chỉ đạo việc triển khai Kế hoạch phải bảo đảm kịp thời, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, đưa chính sách, pháp luật đất đai vào cuộc sống, đặc biệt là phổ biến sâu rộng các nội dung đổi mới trong Luật Đất đai đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang trực tiếp triển khai áp dụng các chính sách pháp luật đất đai trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh và đến mọi tầng lớp nhân dân với nội dung thiết thực, hình thức phù hợp với từng đối tượng. Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh được quy định trong Luật Đất đai số 31/2024/QH15 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật phải đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật, tình hình thực tế quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và phải triển khai thực hiện ngay sau khi Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực thi hành. Các nội dung được chỉ đạo triển khai cụ thể như: 

          - Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp theo quy định của Luật Đất đai số 31/2024/QH15.

          - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và tập huấn Luật Đất đai; 

          - Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật; 

          - Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Luật Đất đai;

          Các nhiệm vụ trọng tâm ngoài việc giao cho các đơn vị chuyên môn như Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh còn giao nhiệm vụ cho các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch; đảm bảo việc triển khai thực hiện theo đúng tiến độ đề ra. 

          Để đảm bảo kịp thời trong việc triển khai các nhiệm vụ theo quy định của Luật Đất đai. Ngày 24/4/2024 UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 1669/QĐ-UBND về ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ năm. Việc ban hành Quyết định này quy định cụ thể các loại văn bản được ban hành, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và thời gian hoàn thành, qua đây thể hiện rõ trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

          Trên cơ sở Văn bản số 1910/HĐPH-PBGDPL ngày 16/4/2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về việc tổ chức phổ biến Luật Đất đai năm 2024 và đôn đốc việc thực hiện Quyết địn số 977/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”, ngày 24/4/2024, UBND tỉnh đã có Công văn số 5571/UBND-KSTTHCNC đã giao Sở Tư pháp hướng dẫn các sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện việc phổ biến Luật Đất đai năm 2024 và thực hiện có hiệu quả đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh, cùng ngày 24/4/2024, Sở Tư pháp đã ban hành văn bản số 862/STP-PBGDPL về việc tổ chức phổ biến Luật Đất đai năm 2024 và đôn đốc việc thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”.

          Văn bản của Sở Tư phấp đã hướng dẫn rõ các nội dung để triển khai các nhiệm vụ do Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương và UBND tỉnh giao như: 

          - Nhằm tổ chức thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức pháp luật, đồng thời bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của Nhân dân và tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc thi hành Luật Đất đai, trên cơ sở các nhiệm vụ được giao, Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương chỉ đạo, ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch tổ chức PBGDPL Luật Đất đai theo các chuyên đề chuyên sâu bằng hình thức đa dạng, phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nh m đối tượng, địa bàn, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý để nhanh ch ng đưa các quy định của Luật vào đời sống. 

          - Căn cứ điều kiện, tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị, đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí ở địa phương, cơ quan tổ chức có liên quan tổ chức truyền thông chính sách trong dự thảo văn bản bằng hình thức phù hợp theo yêu cầu của Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách c tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”; Kế hoạch số 150/KHUBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai, thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách c tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 05/4/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đảm bảo đúng định hướng, yêu cầu của cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản. Trong quá trình thực hiện, cần quan tâm tổ chức tiếp nhận, giải trình, xử lý thông tin góp ý, phản hồi, phản biện xã hội đối với dự thảo chính sách trong Báo cáo tổng hợp, tiếp thu và giải trình ý kiến góp ý về dự thảo VBQPPL để kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện dự thảo VBQPPL.

          Như vậy, cho dù Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2024 chưa có hiệu lực thi hành, nhưng để đảm bảo việc triển khai các nội dung của luật được hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của nhân dân và tình hình thực tiễn của địa phương, UBND tỉnh Thanh Hóa và các sở, ngành chuyên môn cũng như chính quyền các cấp đang quan tâm, thực hiện nhanh chóng và kịp thời, hiệu quả những nội dung chuẩn bị điều kiện đầy đủ nhất để Luật có hiệu lực, phát huy gia trị trong cuộc sống, thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương phát triển.


Lâm Anh

File đính kèm
   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.