THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

UBND HUYỆN TRIỆU SƠN
   

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH THANH HÓA PHÁT BIỂU HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM NĂM 2022

Tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 đại diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã tham dự và có bài phát biểu phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022

         Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021, Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 23/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 và Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 05/10/2022 Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, ngày 24/10/2022, tại Hội trường 25B Trung tâm Hội nghị tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022. Tại Hội nghị này đại diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa  đã tham dự và có bài phát biểu phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022. Bài phát biểu đã đánh giá những kết quả đạt được đồng thời phát động những nội dung để nhân dân và đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các quy định của pháp luật và bài phát biểu được thể hiện ở những nội dung cụ thể như:

       "Ngày 20/6/2012, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 đã thông qua Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, tại Điều 8 Luật này đã quy định ngày 9/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

         Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội, giáo dục ý thức tôn trọng, bảo vệ pháp luật và thượng tôn pháp luật của mọi công dân.

        Qua 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Ngày Pháp luật đã được các cấp ủy đảng, các ban, sở, ngành, MTTQ, các tổ chức thành viên và Nhân dân trong tỉnh hưởng ứng tích cực Ngày Pháp luật Việt Nam, được tổ chức ngày càng nền nếp, thiết thực và hiệu quả với nhiều cách làm sáng tạo. Trong đó, đã tâp trung tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật và phổ biến tuyên truyền đến Nhân dân thực hiện  hiệu quả; chính quyền các cấp từng bước đảm bảo các nguồn lực, thúc đẩy hoạt động tuyên truyền, phổ biến và tạo các điều kiện để người dân được tiếp cận pháp luật ngày càng tốt hơn, phù hợp và kịp thời hơn tạo ra môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng thông, thoáng; đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người dân và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật.

        Có thể khẳng định rằng Ngày Pháp luật đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, trở ngày hội của toàn dân, đang góp phần xây dựng hình ảnh Thanh Hóa với “Khát vọng thịnh vượng” và động lực phấn đấu là cực tăng trưởng mới, sớm đưa Thanh Hóa phải trở thành tỉnh kiểu mẫu như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong muốn.

        Để Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếp tục được triển khai sâu, rộng mang lại hiệu quả thiết thực, thực sự là ngày hội của Nhân dân, tại diễn đàn trọng thể này, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hoá kêu gọi các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; chiến sỹ các lực lượng vũ trang; đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, các nhân sỹ, trí thức, các doanh nghiệp, doanh nhân trong toàn tỉnh và đồng bào Thanh Hoá đang sinh sống, học tập, làm việc xa quê,... hãy đoàn kết một lòng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, ra sức thi đua, lao động, học tập, tìm hiểu và chấp hành pháp luật. Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, mỗi người chúng ta phải bằng những hành động cụ thể, thiết thực, chung tay góp phần đưa Hiến pháp, pháp luật đi vào cuộc sống.

Với trách nhiệm của mình, MTTQ và các tổ chức thành viên, phối hợp với chính quyền các cấp tập hợp và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, các dân tộc, các tôn giáo trong tỉnh, tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến với đoàn viên, hội viên và Nhân dân, hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, thực hiện nghiêm, hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, các kế hoạch, Chương trình của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. Tiếp tục đổi mới nội dung tuyên truyền, đa dạng hóa các hoạt động để thực hiện và hưởng ứng Ngày Pháp luật, đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả. Xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả để Ngày Pháp luật trở thành công việc thường xuyên, trách nhiệm thực hiện không chỉ của ngành nào, cấp nào mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng cán bộ, đảng viên của MTTQ, các tổ chức thành viên các cấp và mỗi người dân trên địa bàn toàn tỉnh.

        Thứ hai, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, thi hành kịp thời, đầy đủ các Luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV, các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, các quy định của pháp luật liên quan đến đông đảo quyền lợi ích của người dân Nhân dân quan tâm, 

        Thứ ba, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân hướng dẫn, tổ chức cho nhân dân phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội trong việc chấp hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức; kịp thời phản ánh những ý kiến, kiến nghị của nhân dân, các khó khăn, vướng mắc trong thực thi pháp luật để đề xuất với cơ quan có thẩm quyền trong hướng dẫn, bổ sung và sửa đổi các quy định pháp luật phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội.

       Thứ tư, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hưởng ứng Ngày Pháp luật, thường xuyên rà soát, kiện toàn, củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong hệ thống, tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao chất lượng hoạt động đến đoàn viên, hội viên và Nhân dân phối hợp với cơ quan nhà nước, tổ chức hữu quan phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, trong đó tinh thần thượng tôn pháp luật phải được đặt lên hàng đầu. Tinh thần đó không chỉ được tôn vinh trong Ngày Pháp luật Việt Nam, mà phải trở thành nền tảng trong hoạt động của bộ máy nhà nước và của cả hệ thống chính trị, phải trở thành nếp sống văn hóa thường xuyên của mỗi người dân, mỗi cộng đồng xã hội.

       Mặt trận tổ quốc tỉnh nhấn mạnh đất nước văn minh phát triển là đất nước có hệ thống pháp luật đồng bộ, ở đó người dân hiểu biết và chấp hành tôt pháp luật, muốn vậy điều đặc biệt phải thực hiện đó là đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và mỗi chúng ta cùng cả hệ thống chính trị quan tâm sẽ thành công."

Với bài phát biểu phát động Ngày pháp luật Việt Nam của Mặt trận Tổ quốc tỉnh có ý nghĩa sâu sắc không chỉ ở phạm vi phát động ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 mà qua đó còn thể hiện được quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong công tác nâng cao nhận thức pháp luật cho Nhân dân góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam./.


Lâm Anh
Nguồn tin: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa

File đính kèm
   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.