THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

UBND HUYỆN TRIỆU SƠN
   

Thanh Hóa chỉ đạo thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

Ngày tạo:  12/03/2023 21:11:15
Ngày 23 tháng 2 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2023.

       Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình OCOP (gọi chung là Chương trình) đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở góp phần phát triển kinh tế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân, thực hiện có hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu, năm 2023, toàn tỉnh có thêm từ 120 sản phẩm OCOP trở lên. Đồng thời cụ thể hóa các mục tiêu, định hướng, nội dung của Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025, chủ trương của tỉnh ủy, Quyết định số 5363/QĐUBND ngày 28/12/2018 về việc phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030, Kế hoạch số 268/KHUBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thanh Hóa và nâng cao vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành; các cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Chương trình. Ngày 23 tháng 2 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2023.

        Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo việc thực hiện Kế hoạch phải bám sát quan điểm, mục tiêu của Chương trình và thực tế tại địa phương, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện Chương trình. Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ thể sản xuất - kinh doanh tham gia Chương trình phối hợp thực hiện tốt các nội dung hoạt động của Chương trình. Đưa Chương trình vào Nghị quyết, chương trình hành động của cấp ủy, chính quyền địa phương để chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng kinh phí hỗ trợ thực hiện Chương trình phải đúng mục đích, đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và hiệu quả.

      Trên cơ sở các yêu cầu đặt ra UBND tỉnh Thanh Hóa đã xác định rõ các nhiệm vụ để triển khai thực hiện. 

     Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Chương trình 

      Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cấp ủy, chính quyền các cấp và người dân về tầm quan trọng và ý nghĩa của Chương trình, nguyên tắc và Chu trình OCOP; đưa Chương trình vào Nghị quyết, chương trình hành động của cấp ủy, chính quyền địa phương để chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện. Tuyên truyền sự cần thiết, các nguyên tắc triển khai, nội dung, cơ chế, chính sách, các mô hình điển hình về triển khai Chương trình, phát triển sản phẩm. Khơi dậy tinh thần tự lực, tự tin, sáng tạo đề xuất các ý tưởng sản phẩm. Đa dạng hóa các hình thức quảng bá, tuyên truyền thông qua các hình thức: Tổ chức hội nghị chuyên đề; hội thảo, diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm; hỗ trợ giới thiệu giỏ quà OCOP, trải nghiệm sản phẩm OCOP tại các hội nghị, hội thảo trong và ngoài tỉnh, các hoạt động tôn vinh những gương điển hình tiên tiến trong triển khai thực hiện Chương trình; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên các báo, đài, các trang thông tin điện tử ở các cấp, website, fanpage và chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội về Chương trình. 

       Đào tạo, tập huấn; học tập kinh nghiệm Chương trình trong và ngoài nước.

       Tư vấn, hướng dẫn các chủ thể tham gia Chu trình OCOP hoàn thiện và nâng cấp các sản phẩm tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh; Tư vấn phát triển sản phẩm, phát triển thị trường cho sản phẩm OCOP. 

       Tư vấn, hướng dẫn hoàn thiện phiếu đăng ký; phương án kinh doanh; cơ cấu tổ chức, bộ máy; tư vấn hoàn thiện nhà xưởng, máy móc, thiết bị; hỗ trợ điều chỉnh hoàn thiện sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu của thị trường; tư vấn, hướng dẫn hoàn hiện bộ nhận diện thương hiệu; mẫu mã, bao bì, tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm; tư vấn, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ sản phẩm khi tổ chức đánh giá; tư vấn phát triển sản phẩm, maketing, bán hàng, xúc tiến thương mại; tư vấn phát triển thị trường, chuyển đổi số trong sản xuất và kinh doanh sản phẩm OCOP… Kết quả các sản phẩm được chuẩn hóa, hoàn thiện đáp ứng đầy đủ các tiêu chí OCOP và đảm bảo các điều kiện lưu thông hàng hóa theo quy định. Ưu tiên hỗ trợ tư vấn về thiết kế, phát triển mẫu mã bao bì cho 27 sản phẩm tiềm năng đạt sản phẩm OCOP 4 sao. Tư vấn, hướng dẫn các chủ thể có sản phẩm OCOP 4 sao cấp tỉnh tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 5 sao như: Đánh giá thực trạng doanh nghiệp; tư vấn quản trị, chiến lược phát triển cho các chủ thể; Tư vấn về phát triển mẫu mã bao bì, xây dựng quy trình sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế; Tư vấn chiến lược quảng bá, xúc tiến thương mại điện tử; Tư vấn hoàn thiện câu chuyện sản phẩm đạt tiêu chí bắt buộc 5 sao… 

       Phát triển sản phẩm và đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP 

       Tổ chức lựa chọn ý tưởng sản phẩm, chuẩn hóa và phát triển sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị, phù hợp với lợi thế về điều kiện sản xuất và yêu cầu thị trường: Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các chủ thể có ý tưởng sản phẩm tham gia Chương trình OCOP lập phiếu đăng ký sản phẩm. Trên cơ sở ý tưởng của các Chủ thể và đề xuất của UBND cấp xã, cơ quan Thường trực OCOP cấp huyện (Văn phòng Điều phối xây dựng NTM cấp huyện) tiếp nhận phiếu đăng ký sản phẩm, ý tưởng sản phẩm tham gia Chương trình năm 2023; xem xét, hướng dẫn, hoàn thiện; tổ chức đánh giá, lựa chọn các phiếu/sản phẩm khả thi, đầy đủ thông tin, lập danh sách (kèm phiếu đăng ký) gửi Văn phòng Điều phối NTM tỉnh để tổ chức xét, chọn sản phẩm tham gia Chương trình cấp tỉnh. Tiếp tục hỗ trợ các chủ thể nâng cấp, hoàn thiện sản phẩm, tập trung đổi mới và cải thiện công nghệ, quy trình kỹ thuật; mở rộng vùng nguyên liệu tại địa phương; quản lý và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm; truy xuất nguồn gốc; hoàn thiện bao bì, nhãn mác theo quy định và phù hợp với yêu cầu của thị trường; sử dụng và khai thác hiệu quả thương hiệu cộng đồng. 

      Tổ chức chấm điểm, đánh giá sản phẩm cấp huyện: Tổ chức lựa chọn, đánh giá, chấm điểm sản phẩm làm cơ sở đánh giá, xếp hạng sản phẩm cấp tỉnh (bao gồm cả sản phẩm đến hạn đánh giá lại). Sản phẩm không đạt có thể hoàn thiện, nâng cấp tham gia vào kỳ tiếp theo.

      Tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm cấp tỉnh: Căn cứ kết quả phân tích, kiểm định chất lượng sản phẩm, hồ sơ đề nghị của UBND cấp huyện, kết quả đánh giá, chấm điểm của Tổ giúp việc tỉnh và đề xuất đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP của Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh, Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh tổ chức đánh giá, xếp hạng các sản phẩm (bao gồm cả sản phẩm đến hạn đánh giá lại); trình UBND tỉnh quyết định công nhận các sản phẩm đạt 3 sao, 4 5 sao với mục tiêu năm 2023 có thêm từ 120 sản phẩm trở lên được chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh, trong đó có ít nhất 01 sản phẩm được đề xuất chứng nhận sản phẩm OCOP cấp Quốc gia. 

        Xúc tiến thương mại 

       Đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, tiếp thị sản phẩm OCOP bằng nhiều hình thức, như: hội chợ, triển lãm, trưng bày tại các hội nghị…; xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng giới thiệu và bán sản phẩm OCOP. Hệ thống giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gồm: Cửa hàng trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP (cấp huyện, cấp tỉnh); Gắn kết gian hàng OCOP tại các vị trí thuận lợi, đông du khách và nhân dân tham quan, mua sắm như siêu thị, chợ, khu dân cư lớn, điểm bán hàng OCOP tại các khách sạn, nhà hàng, sân bay, nhà ga xe lửa, các khu, điểm du lịch trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các sự kiện, các đợt xúc tiến quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP thường niên trong và ngoài tỉnh (Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác); nâng cao năng lực hệ thống logistic trong thương mại sản phẩm OCOP. Phát triển thương mại điện tử cho sản phẩm OCOP, hỗ trợ các chủ thể có sản phẩm OCOP tham gia các sàn thương mại điện tử quy mô lớn, các kênh bán hàng trực tuyến (online), bán hàng tương tác trực tiếp (livestream). Đẩy mạnh xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP trên nền tảng TikTok như: Tổ chức tập huấn chuyên sâu về nền tảng TikTok cho các chủ thể OCOP, Triển khai hỗ trợ chủ thể quảng bá thương hiệu trên nền tảng TikTok (hỗ trợ xây dựng các video ngắn và thiết kế bộ nhận diện thương hiệu); Tổ chức livestream thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP; tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm quá trình thực hiện…

     Hỗ trợ các tổ chức kinh tế phát triển các sản phẩm OCOP

     Hỗ trợ hoàn thiện, nâng cấp sản phẩm đã có với các nội dung cụ thể như: hoàn thiện công bố tiêu chuẩn chất lượng; xây dựng và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lí (đối với sản phẩm chưa được công nhận); cải tiến mẫu mã, bao bì, máy móc, trang thiết bị, hỗ trợ tem nhãn, truy xuất nguồn gốc, câu chuyện sản phẩm,… Phát triển ý tưởng sản phẩm mới, đánh giá thị trường, nghiên cứu phát triển tạo sản phẩm mẫu, thiết kế bao bì nhãn mác, sản xuất thử nghiệm, thử nghiệm và xây dựng tiêu chuẩn cho sản phẩm (nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm), công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, đánh giá hoạt động phân phối của sản phẩm trên thị trường, hoàn thiện sản phẩm và sản xuất đại trà. Hỗ trợ các nội dung theo quy định của Bộ Tài chính và chính sách của tỉnh đối với chủ thể tham gia Chương trình có sản phẩm đã được chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh; Tư vấn về thiết kế, phát triển mẫu mã bao bì cho 120 sản phẩm đăng ký đạt sản phẩm OCOP năm 2023; Hỗ trợ sản phẩm đề xuất Trung ương đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP Quốc gia như: Đánh giá thực trạng doanh nghiệp; tư vấn quản trị, chiến lược phát triển; Tư vấn về các quy định, tiêu chuẩn về xuất khẩu; Tư vấn về phát triển mẫu mã bao bì, xây dựng quy trình sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế; Tư vấn chiến lược quảng bá, xúc tiến thương mại điện tử; Tư vấn hoàn thiện câu chuyện sản phẩm.

     Hỗ trợ xây dựng các điểm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP

     Xây dựng tiêu chí lựa chọn, hỗ trợ các điểm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trong và ngoài tỉnh; hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức kinh tế xây dựng các điểm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP nhằm quảng bá, đẩy mạnh tiêu thụ, thúc đẩy sản xuất, phát triển các làng nghề, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP, sản phẩm tiềm năng, lợi thế của địa phương tại các huyện, thị xã và thành phố. Xúc tiến, khảo sát, xây dựng điểm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP Thanh Hóa trong tỉnh và các tỉnh, thành phố lớn trong nước. Tổ chức các gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP vào các dịp lễ, tết và các ngày tổ chức các sự kiện lớn của tỉnh.

      Xây dựng và triển khai các dự án thành phần 

      Xây dựng và triển khai, thực hiện các dự án cấp huyện: Mỗi huyện xây dựng và triển khai thực hiện từ 1 - 2 dự án, gồm: (1) Dự án phát triển sản phẩm trọng điểm theo chuỗi giá trị và theo hướng khai thác thế mạnh địa phương, sản phẩm chủ lực địa phương, sản phẩm chủ lực cấp tỉnh, sản phẩm chủ lực quốc gia. (2) Dự án phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng. (3) Dự án xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm OCOP xanh gắn với vùng nguyên liệu địa phương theo hướng kinh tế tuần hoàn và nông nghiệp hữu cơ. (4) Dự án nâng cao năng lực sơ chế và chế biến quy mô vừa và nhỏ, nâng cao năng lực sản xuất cho các chủ thể có sản phẩm OCOP mở rộng quy 7 mô, chất lượng, nâng cao giá trị sản phẩm. Lựa chọn, hỗ trợ phát triển các sản phẩm OCOP 4 sao nâng hạng sản phẩm OCOP 5 sao. (5) Xây dựng các điểm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP cấp huyện.

       Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao giá trị và phát triển bền vững sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh 

      Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao giá trị và phát triển bền vững sản phẩm OCOP từ đó trở thành các sản phẩm hàng hóa có giá trị gia tăng cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, trong đó tập trung nghiên cứu, xây dựng và phát triển các mô hình chuỗi giá trị trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm của Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm được công nhận là sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù, sản phẩm làng nghề truyền thống có khả năng phát triển thành sản phẩm OCOP;  Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học công nghệ phát triển sản phẩm OCOP để nâng cao năng suất từ 10-15%, nâng cao giá trị sản phẩm từ 15 -20% so với sản xuất đại trà; 

        Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong triển khai, thực hiện Chương trình 

        Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, trong: truyền thông đa phương tiện về Chương trình OCOP; xây dựng hồ sơ và quản lý dữ liệu sản phẩm OCOP, số hóa quá trình tiếp nhận hồ sơ, chấm điểm, phân hạng sản phẩm; số hóa sản phẩm và xây dựng hệ thống truy suất nguồn gốc theo chuỗi giá trị OCOP; Xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP trên nền tảng số; xây dựng phần mềm quản lý, đánh giá, chấm điểm sản phẩm OCOP.

     Kiểm tra, giám sát, thử nghiệm và tổng kết thực hiện Chương trình: Tổ chức kiểm tra, giám sát, thử nghiệm việc duy trì chất lượng sản phẩm đã được đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP. Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết Chương trình OCOP; rà soát, đánh giá và tổng kết bài học kinh nghiệm về tổ chức, triển khai Chương trình OCOP của năm 2023 và phương hướng triển khai giai đoạn tiếp theo.

      Để đảm bảo việc triển khai đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị như: Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; Sở Công thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Y tế; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Thông tin và Truyền thông; Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thanh Hóa; Các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; Các đơn vị nghiên cứu khoa học, các trường Đại học, Viện, các tổ chức, cá nhân liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Các tổ chức kinh tế… Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để thực hiệnkế hoạch, đảm bảo mục tiêu, đáp ứng yêu cầu và đảm bảo hiệu quả. 

      Việc đẩy mạnh thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, không chỉ vì mục tiêu về đích nông thôn mới, mà qua đó sẽ là đòn bảy kích thích sự phát triển sản xuất từ cơ sở, đảm bảo năng lực cạnh tranh của sản phẩm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại mỗi địa phương. Sự phát triển đó sẽ góp phần tích cực cho Thanh Hóa ngày một phát triển./.


Cao Phong

File đính kèm
   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.