THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

UBND HUYỆN TRIỆU SƠN
   

Thanh Hóa quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024.

Ngày tạo:  15/02/2024 14:48:29
Năm 2023 trôi qua với nhiều kết quả mà Thanh Hóa đã đạt được về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Qua đó góp phần tích cực vào việc nâng cao nhận thức pháp luật của nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh, cũng như cùng toàn tỉnh giữ vững trật tự an toàn xã hội, đảm bảo cho sự phát triển kinh tế, chính trị vững mạnh.

     Ngay tại Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã ghi nhận những đóng góp của công tác PBGDPL cho sự phát triển của tỉnh. Đồng thời, đồng chí cũng đã chỉ ra để công tác Tư pháp nói chung và công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 đạt được kết quả cao hơn nữa thì Sở Tư pháp cần quan tâm sớm tham mưu để UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn việc triển khai công tác này cho các cơ quan đơn vị, địa phương triển khai nhiệm vụ về công tác PBGDPL năm 2024 được đầy đủ, đồng bộ, đạt hiệu quả cao.

      Để thực hiện chỉ đạo của Đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, trên cơ sở sự chỉ đạo của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, Bộ Tư pháp và gắn với tình hình thực tiễn của tỉnh nhà, Sở Tư pháp đã sớm tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 06/02/2024 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024. Trong đó UBND tỉnh đặt ra mục tiêu thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; Luật Hòa giải ở cơ sở và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW; số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL; số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Kế hoạch số 211-KH/TU ngày 21/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 21/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

     Để thực hiện đầy đủ các nội dung đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã xác định rõ các yêu cầu trong triển khai nhiệm vụ như: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đổi mới cách thức tổ chức thực hiện góp phần đưa công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đi vào thực chất, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, chất lượng, hiệu quả; đa dạng hóa, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đáp ứng yêu cầu của người dân và xã hội. Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với hoạt động chuyển đổi số, xây dựng hệ thống thông tin PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đồng bộ, thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh. Quán triệt và thực hiện đầy đủ chủ trương của Đảng; quy định pháp luật về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; bám sát và thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL của tỉnh và cấp huyện; cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL, tổ chức pháp chế, đơn vị được giao nhiệm vụ PBGDPL; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, bảo đảm sự kết nối, lồng ghép các hoạt động.

  Để đạt được hiệu quả cao trong công tác này, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra về công tác PBGDPL, truyền thông chính sách, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Tổ chức triển khai, quán triệt các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua trong năm 2023 và 2024; Củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp; Củng cố, nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL của ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa phương; Hướng dẫn, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2024; Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; Hướng dẫn việc sáp nhập Tủ sách pháp luật cấp xã với Thư viện hoặc điểm Bưu điện - Văn hóa, Trung tâm học tập cộng đồng hiện có đang hoạt động hiệu quả trên địa bàn cấp xã theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 15 Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; Triển khai Chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa về “thông tin, truyền thông công tác PBGDPL và hoạt động của ngành Tư pháp giai đoạn 2023-2028”; Triển khai Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới; 

     Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” theo Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ 7 tướng Chính phủ; Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL” theo Quyết định số 979/QĐ-TTg ngày 12/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” theo Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Đẩy mạnh công tác PBGDPL về quyền con người gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số: 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 phê duyệt Đề án “Truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023-2028”; số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc; số 65/QĐTTg ngày 12/01/2018 phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”; Tiếp tục triển khai hiệu quả các Quyết định, Kế hoạch triển khai các đề án: “Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” giai đoạn 2021 - 2025, “Phòng ngừa, giải quyết đình công, tập trung đông người trái pháp luật, phá rối an ninh trật tự của người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025”, “Phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027”, “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025”, Đề án về việc triển khai công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025, Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2023 - 2030” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các loài động, thực vật hoang dã; ... 

         Tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng cho đội ngũ giáo viên trong ngành giáo dục; tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác PBGDPL trong nhà trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại một số địa phương theo Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; Quyết định số 1260/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2027; Nâng cao chất lượng việc giáo dục pháp luật trong nhà trường, chú trọng giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy, phòng chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, an toàn thực phẩm, phòng chống tác hại của thuốc lá, pháp luật về bảo vệ môi trường, quy tắc ứng xử trong trường học...

        Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hòa giải ở cơ sở; rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, chú trọng thu hút cán bộ, công chức đã công tác trong lĩnh vực pháp luật tham gia công tác hòa giải ở cơ sở; Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2030”; Xây dựng, phát hiện và nhân rộng các Mô hình điển hình về hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả.

      Triển khai đồng bộ, hiệu quả Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; thẩm định kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; Tổ chức tập huấn, hướng dẫn áp dụng khung mô hình PBGDPL hiệu quả tại cơ sở; Tổ chức tập huấn, hướng dẫn đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho đội ngũ tham mưu công tác tiếp cận pháp luật ở cấp huyện, xã; Kịp thời tổng hợp các vướng mắc, khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai nhiệm vụ đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, địa phương báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp; Kiểm tra, khảo sát, đánh giá hoạt động thuộc lĩnh vực PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

     Với những nhiệm vụ được đặt ra, ngoài trách nhiệm của các cơ quan thường trực, các cơ quan thực hiện các đề án, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện căn cứ vào nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương để xây dựng kế hoạch triển khai.

      Để đảm bảo kịp thời triển khai các nhiệm vụ, ngay sau Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2023 và vào những ngày đầu năm 2024, Sở Tư pháp đã có Công văn số 73/STP-PBGDPL ngày 11/01/2024 hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố triển khai một số nhiệm vụ trong công tác PBGDPL, Hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật. 

      Ngày 29/01/2024, Sở Tư pháp đã tham mưu cho Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Văn bản số 222/HĐPH-STP về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5; Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật dịp Tết Giáp Thìn 2024; Và ngày 05/02/2024, Sở Tư pháp đã tham mưu cho Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Văn bản số 268/HĐPH-STP hướng dẫn các cơ quan thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024.

          Với sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh; Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Sự chủ động tham mưu và hướng dẫn chuyên môn của Sở Tư pháp, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó trọng tâm của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, UBND các cấp thì công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chắc chắn sẽ đạt được những kết quả tích cực, góp phần hiệu quả vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh nhà./.


Lâm Anh

File đính kèm
   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.