THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

UBND HUYỆN TRIỆU SƠN
   

Danh sách xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và số QĐ công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ngày tạo:  16/02/2024 15:53:20
Thực hiện nhiệm vụ xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định tại Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp

Trên cơ sở kết quả tự đánh giá của các xã, phường, thị trấn, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật các huyện, thị xã, thành phố đã tiến hành đánh giá và tham mưu trình Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định công nhận kết quả xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương. Kết quả trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 532/559 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 (30 thị trấn, 55 phường, 447 xã) đạt tỉ lệ 95.17%. Cụ thể như sau:

STT

Tên huyện

Số xã, phường, thị trấn

Thị trấn

Phường

Quyết định

1

Mường Lát

8/8

1

 

7

Số 174/QĐ-UBND ngày 25/01/2024

2

Ngọc Lặc

21/21

1

 

20

Số 381/QĐ-UBND ngày 25/01/2024

3

Thạch Thành

25/25

2

 

23

Số 407/QĐ-UBND ngày 06/02/2024

4

Yên Định

26/26

4

 

22

Số 421/QĐ-UBND ngày 06/02/2024

5

Bá Thước

20/21

1

 

19

Số 437/QĐ-UBND ngày 02/02/2024

6

Thị xã Bỉm Sơn

7/7

0

6

1

Số 452/QĐ-UBND ngày 31/01/2024

7

Hà Trung

18/20

1

 

17

Số 628/QĐ-UBND ngày 05/02/2024

8

Hậu Lộc

23/23

1

 

22

Số 362/QĐ-UBND ngày 31/01/2024

9

Hoằng Hóa

36/37

1

 

35

Số 353/QĐ-UBND ngày 26/01/2024

10

Nga Sơn

23/24

1

 

22

Số 307/QĐ-UBND ngày 06/02/2024

11

Như Xuân

16/16

1

 

15

Số 260/QĐ-UBND ngày 06/02/2024

12

Quan Hóa

15/15

1

 

14

Số 114/QĐ-UBND ngày 24/01/2024

13

Quảng Xương

26/26

1

 

25

Số 617/QĐ-UBND ngày 05/02/2024

14

TP. Sầm Sơn

10/11

0

7

3

Số 366/QĐ-UBND ngày 31/01/2024

15

Thường Xuân

8/16

1

 

7

Số 215/QĐ-UBND ngày 01/02/2024

16

Tp. Thanh Hóa

30/34

0

26

4

Số 1171/QĐ-UBND ngày 31/01/2024

17

Triệu Sơn

34/34

2

 

32

Số 707/QĐ-UBND ngày 01/02/2024

18

TX. Nghi Sơn

30/31

 

16

14

Số 453/QĐ-UBND ngày 23/01/2024

19

Như Thanh

14/14

1

 

13

Số 472/QĐ-UBND ngày 20/01/2024

20

Vĩnh Lộc

13/13

1

 

12

Số 379/QĐ-UBND ngày 31/01/2024

21

Cẩm Thủy

17/17

1

 

16

Số 341/QĐ-UBND ngày 02/02/2024

22

Lang Chánh

8/10

1

 

7

Số 160/QĐ-UBND ngày 02/02/2024

23

Thọ Xuân

30/30

3

 

27

 Số 547/QĐ-UBND ngày 19/01/2024

24

Thiệu Hóa

25/25

1

 

24

 Số 468/QĐ-UBND ngày 30/01/2024

25

Nông Cống

29/29

1

 

28

 Số 1053/QĐ-UBND ngày 07/02/2024

26

Đông Sơn

14/14

1

 

13

 Số 446/QĐ-UBND ngày 01/02/2024

27

Quan Sơn

6/12

1

 

5

 Số 216/QĐ-UBND ngày 07/02/2024

Tổng cộng:

532

30

55

447

 

Dương Minh
Nguồn tin: Phòng PBGDPL

File đính kèm
   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.