THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

UBND HUYỆN TRIỆU SƠN
   

Thanh Hóa chỉ đạo thực hiện việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2024

Ngày tạo:  19/02/2024 10:13:09
Ngày 15 tháng 02 năm 2024, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND tỉnh về việc thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024.

         Nhằm phát hiện các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ngưng hiệu lực hoặc ban hành văn bản mới, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ hiện nay, ngày 15 tháng 02 năm 2024, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND tỉnh về việc thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024.

          Việc thực hiện rà soát trên phạm vi các văn bản QPPL do HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã ban hành trước ngày 31/12/2024 được thực hiện trên cơ sở rà soát văn bản phải được tiến hành thường xuyên, ngay khi có căn cứ rà soát văn bản, không bỏ sót văn bản thuộc trách nhiệm rà soát. Rà soát văn bản phải được tuân thủ theo nội dung, trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL và phải tiến hành kịp thời xử lý, kiến nghị xử lý kết quả rà soát.

          UBND tỉnh đã chỉ đạo việc rà soát thường xuyên đối với cấp tỉnh: Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh chủ trì thực hiện rà soát văn bản của HĐND, UBND tỉnh có nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan mình. Đối với cấp huyện: Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản do HĐND, UBND cấp mình ban hành. Đối với cấp xã: Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức rà soát, hệ thống hóa văn bản do HĐND, UBND cấp mình ban hành. 

          Việc rà soát theo chuyên đề thì thực hiện rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực phòng chống tham nhũng. Các loại văn bản tập trung rà soát về: Hiệu lực của văn bản. Căn cứ ban hành của văn bản. Thẩm quyền ban hành văn bản. Nội dung của văn bản. 

          Đối với nội dung rà soát theo căn cứ là tình hình phát triển kinh tế - xã hội - Đối tượng điều chỉnh của văn bản. Hình thức văn bản. Nội dung của văn bản.  Quan hệ xã hội mới cần được điều chỉnh bằng văn bản QPPL. 

          UBND tỉnh cũng chỉ đạo về xử lý kết quả rà soát:  Trên cơ sở kết quả rà soát, đơn vị chủ trì tổng hợp đề xuất, kiến nghị hình thức xử lý văn bản và gửi Sở Tư pháp để có ý kiến về việc xử lý kết quả rà soát. Ngay sau khi có ý kiến của Sở Tư pháp, các đơn vị chủ trì rà soát có trách nhiệm xem xét, hoàn chỉnh kết quả rà soát báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định, đồng thời gửi Sở Tư pháp để tổng hợp chung.

          Đối với việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ. Căn cứ vào hình thức xử lý kết quả rà soát văn bản QPPL, các đơn vị chủ trì soạn thảo có trách nhiệm xây dựng dự thảo văn bản để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản được rà soát trình UBND tỉnh xem xét ban hành theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản QPPL. 

          Thực hiện việc công bố danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực: Trên cơ sở kết quả rà soát, Sở Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản để công bố danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực. 

          Về thời gian thực hiện: Đối với rà soát thường xuyên thuộc cấp tỉnh: Các sở, ban, ngành thực hiện rà soát văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh do đơn vị mình tham mưu và nội dung điều chỉnh những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan mình theo quy định và gửi kết quả về Sở Tư pháp chậm nhất là ngày 05/01/2025. Sở Tư pháp tổng hợp kết quả rà soát các văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố chậm nhất là ngày 30/01/2025. Đối với cấp huyện: Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cùng cấp thực hiện rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND cấp mình ban hành. Phòng Tư pháp giúp Chủ tịch UBND cấp huyện tổng hợp kết quả rà soát các văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực, trình Chủ tịch UBND cấp huyện công bố chậm nhất là ngày 30/01/2025; báo cáo kết quả rà soát về Sở Tư pháp chậm nhất là ngày 10/02/2025.Đối với cấp xã: Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND cấp mình ban hành. Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã giúp Chủ tịch UBND cùng cấp lập, tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát văn bản QPPL, trình Chủ tịch UBND cấp xã công bố kết quả rà soát văn bản QPPL của HĐND, UBND cùng cấp chậm nhất là ngày 20/01/2025. 

          Đối với rà soát theo chuyên đề về các văn bản liên quan đến phòng chống tham nhũng: Thanh tra tỉnh tổ chức rà soát đối với những văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng đã tham mưu, trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện và đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý những nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

          UBND tỉnh đã giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, trong đó Sở Tư pháp chịu trách nhiệm: Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện rà soát văn bản QPPL theo Kế hoạch này. Trên cơ sở báo cáo kết quả rà soát của các sở, ban, ngành, địa phương tổng hợp kết quả rà soát chung báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh theo quy định; Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch rà soát văn bản QPPL, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

          Đối với các sở, ban, ngành chịu trách nhiệm: rà soát văn bản QPPL theo Kế hoạch. Chủ động bố trí các điều kiện để thực hiện rà soát văn bản QPPL theo Kế hoạch này. Thực hiện trình tự, thủ tục rà soát và xử lý kết quả rà soát theo đúng quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP. Kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý kết quả rà soát; gửi Báo cáo kết quả rà soát văn bản QPPL cho Sở Tư pháp để theo dõi, tổng hợp. Lập dự toán kinh phí rà soát văn bản QPPL hàng năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

          Đối với trách nhiệm của Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố: Trên cơ sở Kế hoạch, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch triển khai nhiệm vụ rà soát văn bản QPPL tại địa phương. Tổ chức triển khai thực hiện công tác rà soát văn bản theo quy định tại Chương IX Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP; Kế hoạch này và các văn bản có liên quan. Bố trí cán bộ, công chức và các điều kiện bảo đảm khác để thực hiện tốt công tác rà soát văn bản QPPL. Chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã tổ chức thực hiện rà soát văn bản QPPL theo quy định. Báo cáo UBND tỉnh về kết quả rà soát văn bản (Qua Sở Tư pháp để Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh).

     Việc quan tâm, chỉ đạo rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn của UBND tỉnh Thanh Hóa là hết sức quan trọng trong thời kỳ hiện nay, qua việc rà soát sẽ góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. qua việc rà soát sẽ phát hiện những văn bản, quy phạm trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hoặc không còn phù hợp với thực tiễn; kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, huỷ bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành. Vì vậy, rà soát, hệ thống hoá có tác dụng tạo cơ sở cho sự đổi mới về chất một số văn bản pháp luật trên địa bàn tỉnh, làm cho các văn bản có sự thống nhất, hài hoà giữa các văn bản sẽ được ban hành với hệ thống pháp luật hiện hành. Thực hiện hiệu quả tiến trình cải cách hành chính. Tránh được tình trạng áp dụng sai pháp luật qua đó giúp cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước sẽ có nhiều thời gian hơn để tập trung vào những công việc khác, góp phần xây dựng bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh hoạt động có hiệu lực, hiệu quả hơn./.


Lâm Anh

File đính kèm
   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.