THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

UBND HUYỆN TRIỆU SƠN
   

Thanh Hóa chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

Ngày tạo:  19/02/2024 16:16:08
Ngày 19 tháng 02 năm 2024, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024.

     Nhằm thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng và những chủ trương, Nghị quyết, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Qua đó tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác PCTNTC; nâng cao ý thức, trách nhiệm, nhận thức của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đối với việc chỉ đạo, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng gắn với tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về PCTNTC; phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định pháp luật. Đồng thòi thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách pháp luật về PCTNTC gắn với tăng cường công tác giáo dục liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu quả công tác PCTNTC của các cơ quan, tổ chức đơn vị; phát huy vai trò của toàn xã hội trong đấu tranh PCTNTC, góp phần ổn định an ninh chính trị, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; Và vận dụng có hiệu quả giá trị tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Trung ương đảng Nguyễn Phú Trọng trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị… Ngày 19 tháng 02 năm 2024, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024.

    Để thực hiện các mục tiêu đề ra, trên cơ sở Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Nghị định số 134/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, UBND tỉnh đề ra yêu cầu cụ thể trong quá trình triển khai năm 2024 phải: Cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với những giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Từng nhiệm vụ, giải pháp có phân công trách nhiệm các cơ quan tham mưu, thời gian thực hiện nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PCTNTC trên địa bàn tỉnh; Thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTNTC gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, trong đó xác định phòng là chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa; kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng. Ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; xây dựng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức có năng lực, kỷ cương, liêm chính, đáp ứng nhiệm vụ được giao; Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí, hành động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về PCTNTC.

      Các nhiệm vụ trọng tâm được triển khai trong năm 2024, gồm: Thực hiện việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo PCTNTC; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN trong đó thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTNTC; chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đoàn thể trong công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN; gắn công tác PCTNTC với việc thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về những điều đảng viên không được làm; quy định những việc công chức không được làm theo quy định của Luật cán bộ, công chức.

  Thực hiện kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực (cụ thể như: Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; Xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; Thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; Thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập; Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng; Cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh toán).

     Triển khai các nhiệm vụ trong công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực như: Đẩy mạnh công tác kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ; Thanh tra phục vụ công tác PCTNTC; Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực; Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về PCTNTC; Công tác điều tra, truy tố, xét xử; 

      Thực hiện công tác PCTNTC trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước; Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí trong việc thực thi Luật PCTN.

      Để triển khai các nhiệm vụ cụ thể, UBND tỉnh đã giao cho Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước căn cứ vào Kế hoạch và chức năng, nhiệm vụ được giao, tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương, xây dựng Kế hoạch PCTNTC năm 2024 triển khai thực hiện; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thực hiện chế độ thông tin báo cáo về công tác PCTNTC theo quy định. Trong đó UBND tỉnh giao cụ thể nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn, các cơ quan liên quan trong chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ.

      Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh Thanh Hóa, bằng các nội dung cụ thể, trách nhiệm rõ ràng của các cơ quan chuyên môn và chính quyền các cấp, sự vào cuộc của tất cả các sở, ban, ngành các cơ quan cấp tỉnh, đoàn thể xã hội, cùng sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tập thể có liên quan, sự ủng hộ của nhân dân chắc chắn công tác này trong năm 2024 sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần ổn định chính trị, tạo môi trường lành mạnh cho công cuộc xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng giầu mạnh./.

 


Lâm Anh

File đính kèm
   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.