THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

UBND HUYỆN TRIỆU SƠN
   

Thanh Hóa chỉ đạo chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Ngày tạo:  23/02/2024 09:25:32
Ngày 19 tháng 02 năm 2024, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND về việc chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

       Nhằm triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ của Quyết định số 330/QĐ-UBDT ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2025”; Quyết định số 541/QĐ-UBDT ngày 02 tháng 8 năm 2023 về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung của Quyết định số 330/QĐ-UBDT ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2025”. Qua đó đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả của Chương trình trong toàn bộ hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành, tổng hợp, báo cáo, truyền thông và giám sát, đánh giá. Minh bạch hóa, tạo môi trường tiếp cận, nhằm tăng cường sự tham gia, giám sát của người dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong suốt quá trình triển khai thực hiện Chương trình; góp phần ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ngày 19 tháng 02 năm 2024, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND về việc chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

          Việc chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh phải đáp ứng yêu cầu triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 330/QĐ-UBDT ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2025”; Quyết định số 541/QĐ-UBDT ngày 02/8/2023 về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung của Quyết định số 330/QĐ-UBDT ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2025”. Đồng thời việc triển khai Kế hoạch chuyển đổi và ứng dụng công nghệ thông tin phải đảm bảo theo đúng hướng dẫn, quy trình của Tỉnh, của Trung ương và đúng quy định hiện hành.

          Với mục tiêu cụ thể đến năm 2025 đảm bảo 100% các cơ quan quản lý, thực hiện Chương trình từ cấp tỉnh đến cấp xã được triển khai hệ thống thông tin phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành, nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá. 100% các cơ quan, tổ chức quản lý, thực hiện Chương trình được thông tin về các nội dung, nhiệm vụ và kết quả triển khai. Phấn đấu 100% việc báo cáo định kỳ, báo cáo giám sát, báo cáo tổng hợp, hệ thống chỉ tiêu Chương trình được thực hiện trên môi trường số, hướng tới thay thế các báo cáo truyền thống. Phấn đấu 100% các dữ liệu được công bố có khả năng khai thác trên môi trường số (máy tính, điện thoại thông minh,...). Phấn đấu 100% cán bộ quản lý các cấp quản lý, thực hiện Chương trình được tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, chia sẻ thông tin thường xuyên về kỹ năng số và ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý tác nghiệp trên môi trường số. Phấn đấu các cơ quan công tác quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình từ cấp tỉnh đến địa phương được đảm bảo hạ tầng, trang bị vận hành Phòng họp trực tuyến. Có ít nhất 30% các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn liên quan trong triển khai thực hiện Chương trình được triển khai trên môi trường số. 100% các hệ thống thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình theo  Kế hoạch được triển khai đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về an toàn thông tin mạng.

          Phạm vi thực hiện tại Ban Dân tộc; các huyện, thị xã: Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Lang Chánh, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Như Xuân, Như Thanh, Thạch Thành, Triệu Sơn, Nghi Sơn và các đơn vị có liên quan. Được triển khai trong thời gian năm 2024, 2025 và dành cho các đối tượng thụ hưởng: Cơ quan quản lý, thực hiện Chương trình các cấp, người dân, cộng đồng dân cư trên địa bàn triển khai thực hiện Chương trình; các tổ chức, cá nhân có liên quan. Và các đối tượng thực hiện: Hệ thống các cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý, chỉ đạo, thực hiện Chương trình từ tỉnh đến cơ sở; các tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện các nội dung hoạt động của Chương trình.

          Một số các nội dung trọng tâm được UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện như: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, năng lực về chuyển đổi số cho cán bộ triển khai Chương trình và người dân (Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy về chuyển đổi số, gắn kết và lồng ghép với hoạt động tuyên truyền trong triển khai các hoạt động của Chương trình; Đa dạng hóa các hình thức truyền thông trên nền tảng công nghệ số: Cổng thông tin điện tử, mạng xã hội, video tuyên truyền, bản tin, chuyên đề, tài liệu; Tăng cường đào tạo, tập huấn, nâng cao nhận thức, kỹ năng về chuyển đổi số cho đối tượng thụ hưởng và đối tượng thực hiện Kế hoạch); Xây dựng, triển khai Hệ thống thông tin báo cáo phục vụ kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình;  Phối hợp xây dựng, triển khai Cổng, Trang thông tin thành phần Chương trình; Đầu tư xây dựng, nâng cấp, tích hợp thiết bị đầu cuối và phòng họp trực tuyến; Đầu tư nâng cấp hệ thống thông tin, thuê dịch vụ hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin; Phối hợp xây dựng bộ cơ sở dữ liệu chuyên gia và Tổ chức các lớp tập huấn đào tạo, hội nghị, hội thảo về Chuyển đổi số và quản lý Hệ thống thông tin Chương trình; nâng cao kỹ năng của cán bộ quản lý Chương trình các cấp trong ứng dụng công nghệ thông tin và Chuyển đổi số các hoạt động của Chương trình đảm bảo hiệu quả, thiết thực, đúng quy định.

          Để đạt mục tiêu lâu dài về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong triển khai Chương trình nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc và tổ chức quản lý, thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh. Nâng cao khả năng ứng dụng và sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận thông tin về khoa học công nghệ và quảng bá các sản phẩm địa phương cho bạn bè trong nước và thế giới. Triển khai áp dụng công nghệ số, dữ liệu số nhằm đổi mới và tăng cường hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát, đánh giá Chương trình. Đổi mới phương pháp, chuyển đổi số trong truyền thông, tuyên truyền cho Chương trình. Nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện Chương trình ở các cấp. UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chuyên môn như Ban Dân tộc tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Thông tin và Truyền thông; các sở, ngành có liên quan và UBND cấp huyện trong việc thực hiện các công việc. qua đó tăng cường công tác phối hợp đảm bảo hiệu quả trong đầu tư triển khai, hướng tới thúc đẩy sự phát triển cho khu vực đồng bào dân tộc miền núi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa./.


Lâm Anh

File đính kèm
   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.