THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

UBND HUYỆN TRIỆU SƠN
   

Thanh Hóa thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2023

Ngày tạo:  01/03/2024 15:03:13
Thanh Hóa quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động góp phần xây dựng nông thôn mới, qua đây tạo khí thế, động lực và phong trào để các cấp chính quyền và nhân dân cùng góp tay làm thay đổi tích cực bộ mặt nông thôn Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân trên địa bàn tỉnh.

      Chương trình xây dựng nông mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là một trong những nội dung trọng tâm được được hệ thông chính trị và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh quan tâm trong chỉ đạo, triển khai và thực hiện. Sự ủng hộ của Nhân dân trên địa bàn là một trong những yếu tố quan trọng góp phần thực hiện thành công các nội dung của Chương trình. Trong giai đoạn 2021-2023, Tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai các nội dung trọng tâm của Chương trình, phải kể đến là UBND tỉnh Thanh Hóa đã trình HĐND tỉnh ban hành 16 Nghị quyết thực hiện Chương trình xây dựng NTM (trong đó có 08 Nghị quyết về phân bổ vốn, 02 Nghị quyết về cơ chế chính sách khuyến khích xây dựng NTM; 01 Nghị quyết về cơ chế lồng ghép nguồn vốn trong thực hiện các Chương trình MTQG; 04 Nghị quyết về phát triển sản xuất có liên quan đến Chương trình xây dựng NTM). UBND tỉnh đã ban hành 46 Quyết định, 17 Kế hoạch, 03 Báo cáo và nhiều văn bản trực tiếp chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM. 

       Để những chỉ đạo đó được triển khai sâu rộng và trở thành nhiệm vụ thường xuyên ở cơ sở thì Thanh Hóa rất quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động góp phần xây dựng nông thôn mới, qua đây sẽ tạo khí thế, động lực và phong trào để các cấp chính quyền và nhân dân cùng góp tay làm thay đổi tích cực bộ mặt nông thôn Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân trên địa bàn tỉnh.

      Công tác tuyên truyền, vận động góp phần xây dựng nông thôn mới được thực hiện tốt trong những năm qua phải kể đến những kết quả nổi bật như: Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh, các cơ quan truyền thông, các ngành, các địa phương và các tổ chức đoàn thể thường xuyên thực hiện công tác tập huấn, thông tin, tuyên truyền về xây dựng NTM và phát triển sản phẩm OCOP theo hướng thực chất, bền vững, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, chú trọng giới thiệu các mô hình hay, các điển hình trong xây dựng NTM và quảng bá việc phát triển các sản phẩm đặc trưng ở các vùng miền, các sản phẩm OCOP được xếp hạng. 

     Ủy ban MTTQ tỉnh hướng dẫn Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức trên 2.330 hội nghị tập huấn về MTTQ tham gia xây dựng NTM và một số nội dung khác; phát hành 350 pano về mô hình khu dân cư “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, khu dân cư “tự quản về an toàn thực phẩm”, khu dân cư “tự quản về môi trường”; phát hành trên 4,4 triệu tờ rơi, áp phích về thực hiện các tiêu chí NTM và nhân rộng 337 mô hình tự quản ở cộng đồng; hướng dẫn 4.352 khu dân cư bổ sung hương ước phù hợp với tiêu chí NTM; tổ chức trên 1.300 cuộc góp ý, phản biện xã hội đối với các cơ chế chính sách của tỉnh; vận động Nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công lao động xây dựng các công trình giao thông nông thôn, công trình phúc lợi.

       Tỉnh Đoàn tiếp tục triển khai phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM và đô thị văn minh” với nhiều hoạt động thiết thực, như: xây dựng được 394 tuyến đường thanh niên kiểu mẫu “con đường bích họa”, 33 tuyến đường “cột điện nở hoa”, 573 tuyến đường “hàng cây thanh niên” và trồng mới trên 1.000 nghìn cây xanh, 93 “vườn ươm thanh niên lập nghiệp”, khơi thông hơn 100 km kênh mương, rãnh thoát nước, thành lập mới 54 đội hình “thanh niên xung kích bảo vệ môi trường”,..

       Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”; triển khai có hiệu quả các đề án, dự án, như: “Hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh ở các xã ven biển tỉnh Thanh Hóa”, “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ”; “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, “Hỗ trợ Hợp tác xã do phụ nữ tham gia, quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ giai đoạn 2022 - 2030”. Xây dựng và nhân rộng các mô hình như: 4.000 “Nhà sạch, vườn mẫu”, “Nhà sạch, vườn đẹp, hàng rào xanh”; “Đường hoa, đường tranh, hàng cây ”; 811 “Gia đình 5 không, 3 sạch”; “Gia đình 5 có, 3 sạch”; “Vườn rau xanh - nhà sạch đẹp - bếp ngăn nắp - chuồng xa nhà”, 950 “Chi hội kiểu mẫu, 5 không 3 sạch, xây dựng nông thôn mới”; 667 “Làng quê/khu phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em”; 1.100 “Chi hội tự quản về an toàn thực phẩm”; “Phân loại và x lý rác thải tại hộ gia đình”; vận động hỗ trợ xây, sửa “Mái ấm tình thương”, xây dựng mô hình kinh tế tập thể (HTX, THT); duy trì phong trào “Ngày thứ bảy/chủ nhật tình nguyện dọn vệ sinh môi trường”; trồng 851.000 cây xanh các loại; tổ chức trên 1.700 sự kiện truyền thông, các lớp tập huấn cho 1.500.000 lượt cán bộ, hội viên. 

      Từ các hoạt động thiết thực của các cấp Hội, đến nay toàn tỉnh có 610.814 hộ đạt 8 tiêu chí 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam, xây dựng NTM, đô thị văn minh. Các cấp Hội Nông dân đã tập trung tuyên truyền, vận động, chỉ đạo, tổ chức cho nông dân tích cực tham gia phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2021 - 2025 gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Trong 3 năm, các cấp Hội đã vận động hội viên, nông dân hiến 342.315,5 m2 đất; tu sửa và làm mới 3.245,8 km đường giao thông nông thôn, kênh mương, khối lượng đào đắp 173.435 m3 đất đá và tham gia xây dựng 1.822 công trình các loại; xây dựng được 763 tổ tự quản về BVMT nông thôn; xây dựng mới 569 mô hình HND tham gia thực hiện các chỉ tiêu về An toàn thực phẩm; vận động 142.100 hộ hội viên, nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản đăng ký, cam kết đảm bảo an toàn VSTP và 459.629 hội viên, nông dân tham gia đóng bảo hiểm y tế. 

      Hội Cựu chiến binh các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời vận động hội viên, tổ chức các hoạt động, xây dựng các phong trào, mô hình, điển hình tiên tiến, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả. Nổi bật là hai khâu đột phá về làm nhà “nghĩa tình Cựu chiến binh” từ quỹ đóng góp của hội viên và xây dựng mô hình “Câu lạc bộ Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế”. Tổ chức 05 lần đợt hưởng ứng các cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Vệ sinh ATTP, sản phẩm OCOP với 1.250 lượt người tham gia. 

      Các ban, sở, ngành cấp tỉnh trên cơ sở nhiệm vụ được giao và kế hoạch công tác hàng năm đã triển khai thực hiện nhiều nội dung, hoạt động để lồng ghép vào công tác tập huấn, tuyên truyền về Chương trình xây dựng NTM, như: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý chuyên ngành năm 2022, 2023 cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã; trong đó tập trung phổ biến, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện các nội dung tiêu chí, chỉ tiêu của ngành trong xây dựng xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và huyện đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao theo quy định. Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức tập huấn cho các đối tượng là cán bộ xã, tổ Công nghệ số cộng đồng nhằm h trợ hộ sản xuất nông nghiệp đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, trong đó chú trọng việc đưa các sản phẩm OCOP lên sàn TMĐT để thúc đẩy việc quảng bá và phát triển kinh tế số. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022, 2023; Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn tỉnh trước và sau Lễ phát động. Sở Công Thương đã tập huấn, xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý; thực hiện việc tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm tại tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán, ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 và Tuần lễ thương hiệu Quốc gia và trong các đợt kiểm tra công tác duy trì, xây dựng chợ kinh doanh thực phẩm. 

       Giai đoạn 2021-2023, Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh tổ chức 11 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức xây dựng NTM cho 800 người là cán bộ xây dựng NTM các cấp; 13 lớp tập huấn cho 720 người là cán bộ quản lý và các chủ thể tham gia Chương trình OCOP; 01 lớp chuyển đổi số và thương mại điện tử cho 135 chủ thể OCOP; 02 lớp phát triển du lịch nông thôn cho 162 người là các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình hoạt động trong lĩnh vực du lịch nông nghiệp nông thôn và lao động du lịch nông thôn. Chủ trì biên tập, phát hành 32.400 cuốn/36 số Bản tin NTM; biên tập, phát hành 1.000 cuốn Catolog và 990 cuốn Bản tin sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa; phối hợp với Báo Thanh Hóa xây dựng chuyên đề tuyên truyền với chủ đề “Vươn tới những giá trị cao hơn về chất cho NTM”; xây dựng 04 phóng sự chuyên đề tuyên truyền phát trên Đài phát thanh và TH tỉnh; biên tập, cập nhật hàng trăm tin, bài, video, phóng sự đăng trên Website “nongthonmoithanhhoa.vn”, “ocoptinhthanhhoa.com.vn”. 

        Tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương để thông tin, tuyên truyền về Chương trình xây dựng NTM và Chương trình OCOP. Hợp đồng đặt mua Báo Nông nghiệp Việt Nam cấp cho các xã xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, tiếp tục tạo sự quan tâm, hưởng ứng, đồng thuận của người dân, các tổ chức và toàn xã hội đối với Chương trình.

        Cùng với những hoạt động khác trong chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, thì công tác tuyên truyền, vận động góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2023 đã phát huy hiệu quả, góp phần tích cực trong thay đổi nhận thức, củng cố hành động, lan truyền phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh, chính điều đó góp kết quả tích cực để Thanh Hóa hiện nay tình đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 13 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, có 360 xã đạt chuẩn NTM, có 90 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, có 16 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu… Những kết quả đó minh chứng cho sự thay đổi mạnh mẽ bộ mặt nông thôn Thanh Hóa, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu sớm xây dựng  thành công Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như lời Bác Hồ đã căn dặn cho đồng bào các dân tộc tỉnh nhà./.


Lâm Anh

File đính kèm
   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.


TIN KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤCEmail không được để trống và đúng định dạng.