THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

UBND HUYỆN TRIỆU SƠN
   

Như Xuân xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới

Ngày tạo:  22/04/2024 15:57:28
Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho Nhân dân, thời gian qua huyện Như Xuân đã xây dựng và ban hành kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL); đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL), hòa giải ở cơ sở, nhất là tại các xã đang phấn đấu hoàn thành chương trình XDNTM, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

 

Công chức tư pháp - hộ tịch xã Thượng Ninh hướng dẫn và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Để công tác xây dựng xã đạt chuẩn TCPL có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và nâng cao nhận thức, khả năng TCPL của Nhân dân, UBND xã Thượng Ninh đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai các điều kiện để xây dựng xã đạt chuẩn TCPL; phân công cán bộ tư pháp phụ trách rà soát, đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu theo bộ tiêu chí chuẩn TCPL, hướng dẫn việc chấm điểm và thu thập hồ sơ minh chứng cho các chỉ tiêu, tiêu chí theo bộ tiêu chí chuẩn TCPL, tổng hợp kết quả, tham mưu cho UBND xã trong việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn TCPL đúng trình tự theo quy định của pháp luật. Xác định công tác TTPBGDPL là nhiệm vụ trọng tâm, do đó hội đồng phối hợp PBGDPL xã cùng với các ban, ngành, đoàn thể và các thôn đã tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương đến toàn thể cán bộ và Nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng phù hợp với từng nhóm đối tượng, qua đó giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật.

Thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn, quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL, năm 2023 Phòng Tư pháp huyện Như Xuân đã tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn TCPL; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về chuẩn TCPL, gắn với XDNTM. Chủ động phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức 2 hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho hơn 500 người là các thành viên của hội đồng xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL cấp huyện, công chức cấp xã có liên quan trên địa bàn huyện; đồng thời lồng ghép các văn bản pháp luật mới vào các hội nghị triển khai, tập huấn. Trên cơ sở chỉ đạo của UBND huyện, hướng dẫn của phòng tư pháp, công chức tư pháp - hộ tịch các xã, thị trấn đã tích cực, chủ động tham mưu cho UBND cùng cấp chỉ đạo và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn TCPL; phân công công chức tư pháp tham mưu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai xây dựng và thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về TCPL theo đúng yêu cầu và thời gian quy định. Công tác hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi đánh giá, chấm điểm và công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn TCPL được triển khai thực hiện nghiêm túc đảm bảo nguyên tắc khách quan, công khai, minh bạch, dân chủ và đúng trình tự theo quy định của pháp luật, với phương châm lấy người dân làm trung tâm trong việc đánh giá, công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn TCPL; thường xuyên phối hợp với Văn phòng Điều phối NTM huyện thẩm định, tham gia ý kiến vào hồ sơ công nhận các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao; định kỳ tổ chức hội nghị giao ban công tác tư pháp, hướng dẫn cách chấm điểm, đánh giá TCPL, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và XDNTM.

Năm 2023, trên cơ sở kết quả tự chấm điểm của các xã, UBND huyện đã tiếp nhận 16 hồ sơ đề nghị công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn TCPL đáp ứng đủ 4 điều kiện để được công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn TCPL. Theo đúng quy định, tháng 2/2023, Hội đồng đánh giá TCPL huyện Như Xuân sau khi đánh giá kết quả và xem xét đối với điểm chấm chuẩn TCPL của các xã, thị trấn trong năm 2023 có 16/16 xã, thị trấn đã triển khai thực hiện tốt 5 tiêu chí với 20 chỉ tiêu theo Thông tư 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp quy định; 16/16 xã, thị trấn đều đạt từ trên 80 đến trên 90 điểm, đạt tỷ lệ 100%.

Thông qua việc đánh giá và công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn TCPL có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và Nhân dân, bảo đảm quyền được tiếp cận thông tin của người dân đối với các quy định của pháp luật. Đồng thời nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã trong thực thi công vụ, xây dựng nền hành chính cơ sở ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, góp phần đẩy nhanh quá trình hoàn thiện hệ thống tổ chức hành chính ở cấp xã, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở cơ sở. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, gắn với thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về XDNTM trên địa bàn huyện.

                                                                                                          

 

 


Bài và ảnh: Công Quang
Nguồn tin:  Bài và ảnh: Công Quang

File đính kèm
   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.