THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

UBND HUYỆN MƯỜNG LÁT
   

# Thông tin văn bản, tài liệu
1 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP, HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH, THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ
Số hiệu: Nghị định 110/2013/NĐ-CP  |  Chủ đề: Pháp luật Dân sự  |   Lĩnh vực: Vi phạm hành chính  |   Ngày ban hành: 23-09-2013  |   Đơn vị:UBND huyện Mường Lát
2 Quy đinh chi tiết và thi hành một số điều của Luật Hộ tịch
Số hiệu: 123/2015/NĐ-CP  |  Chủ đề: Pháp luật Dân sự  |   Lĩnh vực: Z-Lĩnh vực khác  |   Ngày ban hành: 14-11-2015  |   Đơn vị:UBND huyện Mường Lát