THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

UBND HUYỆN MƯỜNG LÁT
   

THANH HÓA CÔNG BỐ CHỦ ĐỀ NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM NĂM 2022 VÀ CÁC KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

Đổi mới, sáng tạo, triển khai hiệu quả, toàn diện các lĩnh vực công tác; gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế; góp phần xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh.

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Văn bản số 745/BTPPBGDPL ngày 14/3/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày 9 tháng 11 hàng năm); ngày 05 tháng 10 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 241/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

          Theo đó UBND tỉnh đã ban hành chủ đề ngày pháp luật năm 2022 

          Đổi mới, sáng tạo, triển khai hiệu quả, toàn diện các lĩnh vực công tác; gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế; góp phần xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh. 

          Về khẩu hiệu tuyên truyền: 

          Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lĩnh vực được giao quản lý và tình hình thực tế, các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các địa phương chủ động lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022, trong đó UBND tỉnh gợi ý một số khẩu hiệu như:

          - Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

           - Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật. 

           - Tăng cường truyền thông chính sách, pháp luật, góp phần tạo đồng thuận xã hội đưa pháp luật vào cuộc sống. 

          - Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Thanh Hóa trách nhiệm, sáng tạo, thực hiện hiệu quả công vụ. 

        - Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Thanh Hóa. 

           - Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. 

          - Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thanh Hóa tích cực tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. 

          - Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí, tuân theo pháp luật, góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp. 

          - Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp. 

          - Ý thức chấp hành pháp luật là thước đo hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

         - Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật là góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội. 

          Ngoài những khẩu hiệu gợi ý trên, trong quá trình tổ chức thực hiện, các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và địa phương có thể nghiên cứu, lựa chọn những khẩu hiệu phù hợp với điều kiện đặc thù của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

          Căn cứ vào chủ đề, khẩu hiệu Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các địa phương tổ chức treo băng zôn - khẩu hiệu tuyên truyền như sau:

           + Đối với tuyến đường Trần Phú (thuộc thành phố Thanh Hóa), do Sở Tư pháp tổ chức treo băng zôn - khẩu hiệu. 

          + Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh: Treo băng zôn - khẩu hiệu tuyên truyền tại cổng, khuôn viên cơ quan, đơn vị theo nội dung các khẩu hiệu tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam. 

          + Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố treo băng zôn - khẩu hiệu tuyên truyền trên các tuyến đường chính, các khu trung tâm, các trường học, địa điểm công cộng; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn, UBND các xã, phường, thị trấn treo băng zôn - khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày Pháp luật Việt Nam tại cơ quan, đơn vị. 

          Việc treo băng zôn, khẩu hiệu là nhiệm vụ bắt buộc của các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các cấp và được thực hiện từ ngày 01/11 đến ngày 09/11/2022, qua đó tạo nên không khi chung trên địa bàn toàn tỉnh để thiết thực hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam./.


Lâm Anh

File đính kèm
   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.