THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

UBND HUYỆN MƯỜNG LÁT
   

Thanh Hóa ban hành Kế hoạch tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030

Ngày tạo:  14/10/2022 17:18:03
Ngày 11 tháng 10 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch số 243/KH-UBND về việc tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nhằm tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ nữ đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Khuyến khích để cán bộ nữ phấn đấu, phát triển; đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn cán bộ nữ cho nhiệm kỳ Đại hội đảng các cấp và bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân khóa tới. Nhằm phát huy vai trò, tiềm năng của phụ nữ, góp phần đạt mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết số 11- NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Kế hoạch số 90-KH/TU ngày 15/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Thực hiện Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030”; Ngày 11 tháng 10 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch số 243/KH-UBND về việc tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

  Kế hoạch xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 2282/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đảm bảo sự tham gia bình đẳng của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý ở các cấp hoạch định chính sách nhằm phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, hướng tới thực hiện cam kết đạt mục tiêu phát triển bền vững về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Phải đẩy mạnh lồng ghép giới trong quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các hoạt động, giải pháp, biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới. 

  Trong đó quy định rõ các chỉ tiêu cụ thể: 

1. Đến năm 2025: 60% các cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ; 40% cán bộ nữ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý, trong đó có 75% cán bộ nữ được đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực. 

2. Đến năm 2030: 75% các cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ; 50% cán bộ nữ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý, trong đó có 90% cán bộ nữ được đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực; 30-35% cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. 

3. Nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031, tỷ lệ nữ cấp ủy viên các cấp từ 25% trở lên, có nữ trong Ban Thường vụ các cấp ủy và Thường trực cấp ủy các cấp. Đồng thời, tỷ lệ nữ là đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp đạt trên 35%; có nữ tham gia Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND các cấp. 

4. Các cơ quan, đơn vị có số lượng công chức, viên chức và người lao động nữ đạt tỷ lệ 30% trở lên phải có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ. Đối với một số ngành, lĩnh vực đặc thù có tỷ lệ nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thấp dưới 30% có thể điều chỉnh mục tiêu cho phù hợp với thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị. 

5. Cán bộ nữ được quy hoạch cấp ủy không dưới 40%, quy hoạch Ban Thường vụ cấp ủy không dưới 25%; 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương có cán bộ nữ trong danh sách quy hoạch các chức danh chủ chốt thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (trừ những nơi có tính đặc thù và được sự thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy). 6. Đối với các đơn vị có tính đặc thù và được sự thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy, cơ cấu tỉ lệ cán bộ nữ được bố trí giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và quy hoạch các chức vụ lãnh đạo quản lý có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình đơn vị.

  Để thực hiện được mục tiêu đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã xác định cụ thể các nội dung và giải pháp thực hiện như: 

  1. Về tuyên truyền, nâng cao nhận thức 

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, phố biến rộng rãi, thường xuyên Quyết định số 2282/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo bước chuyển biến rõ nét của các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu về công tác phụ nữ nói chung và công tác cán bộ nữ nói riêng.

- Tăng cường và đa dạng các hình thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về giới và ý thức trách nhiệm bình đẳng giới cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. 

- Đẩy mạnh tổ chức hoạt động vinh danh các tấm gương tốt, điển hình về lãnh đạo nữ thành công; kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, đơn vị, địa phương có những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo trong công tác cán bộ nữ.

2. Về quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ nữ 

- Phải đặt công tác quy hoạch cán bộ nữ trong quy hoạch tổng thể cán bộ ở từng cấp, từng ngành, địa phương, đơn vị; đồng thời phải quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng để chủ động về nguồn nhân sự cán bộ nữ giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý. 

- Hằng năm, triển khai rà soát, đánh giá và xác định nhu cầu cán bộ nữ giữ các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý để làm cơ sở thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ. 

- Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Từ năm 2022 trở về sau, các cấp ủy đảng, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ nhằm đảm bảo tỷ lệ. 

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các đồng chí Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, phụ trách các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác cán bộ nữ; đồng thời tiến cử các cán bộ nữ đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn, có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác và triển vọng phát triển ở đơn vị mình phụ trách để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, bổ sung quy hoạch giữ các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý. 

- Hằng năm, căn cứ danh sách cán bộ nữ được quy hoạch, xây dựng kế hoạch và cử cán bộ nữ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng để đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ... Ngoài ra, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý; kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế; nghiên cứu chuyên sâu các mô hình, kinh nghiệm hay về công tác tạo nguồn và phát triển lãnh đạo nữ ở trong và ngoài nước. 

- Tiếp tục tạo diễn đàn để cán bộ nữ chia sẻ, trao đổi kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

- Quan tâm tạo nguồn nữ cán bộ dân tộc thiểu số tham gia vị trí lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. 

3. Về luân chuyển, bố trí sử dụng cán bộ nữ 

- Xây dựng kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ nữ, nhằm tạo điều kiện cho cán bộ nữ rèn luyện, thử thách, tích lũy kinh nghiệm, trưởng thành qua  thực tiễn công tác; đồng thời, phân công trách nhiệm cho tập thể, cá nhân theo dõi, giúp đỡ và đánh giá, nhận xét cán bộ nữ trong giai đoạn được điều động, luân chuyển. 

- Quan tâm cử cán bộ nữ tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp đảm bảo theo cơ cấu đã được cấp có thẩm quyền quy định. 

- Tiếp tục duy trì tính bền vững và phát huy những kết quả đạt được trong công tác cán bộ nữ hiện nay. Đặc biệt, đối với một số cơ quan, đơn vị, địa phương hiện đang có lãnh đạo chủ chốt là nữ, cần chú trọng đội ngũ cán bộ nữ thay thế từ nguồn nhân sự tại chỗ hoặc nguồn khác từ bên ngoài khi nguồn nhân sự tại chỗ chưa đáp ứng yêu cầu vị trí công tác. 

- Khi thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, cần quan tâm, xem xét, ưu tiên cơ cấu cán bộ nữ đương chức tiếp tục giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. 

4. Một số chính sách khác dành cho cán bộ nữ 

- Triển khai thực hiện tốt các chính sách của Trung ương và tiếp tục nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chính sách của tỉnh, nhằm tạo điều kiện phát triển cán bộ nữ trong nghiên cứu khoa học; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý phù hợp với vị trí việc làm hoặc chức danh được quy hoạch. Ngoài ra, từng cấp, từng ngành, địa phương khi xây dựng các chế độ, chính sách cần quan tâm đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nữ, nhất là những đồng chí trong diện quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý. 

- Quan tâm cử cán bộ, công chức, viên chức nữ khi xét dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp; nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc, xét chọn danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và các hình thức biểu dương khác nếu cán bộ, công chức, viên chức nam và nữ có thành tích như nhau. 

Để thực hiện nội dung trên Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, ban ngành:

Các sở, ban, ngành; đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã:

- Phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt, đầy đủ, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về công tác cán bộ nữ (quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, xét chọn các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng...) đã nêu trong Quyết định số 2282/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này. 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ Quyết định số 2282/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả, phù hợp chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả. Định kỳ cuối năm báo cáo tình hình thực hiện theo quy định. 

- Luôn xác định công tác cán bộ nữ là một nội dung quan trọng trong công tác cán bộ. Xem xét đưa kết quả thực hiện công tác cán bộ nữ là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại hằng năm đối với tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

- Định kỳ hằng năm kiểm tra, giám sát và theo dõi, đánh giá việc thực hiện công tác cán bộ nữ của cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời phát hiện những mô hình mới, cách làm hay để nghiên cứu nhân rộng hoặc đôn đốc, nhắc nhở đối với các cơ quan, đơn vị chưa quan tâm triển khai thực hiện. 

Sở Nội vụ:

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, đánh giá kết quả, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ, các đơn vị có liên quan rà soát, đánh giá tình hình cán bộ nữ tham gia quản lý, lãnh đạo làm cơ sở đề xuất việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng quy hoạch và sử dụng cán bộ nữ theo lộ trình phù hợp với điều kiện của cơ quan đơn vị, địa phương. 

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Phát huy vai trò cơ quan Thường trực Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN), kịp thời tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, đôn đốc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các địa phương, đơn vị; tăng cường các hoạt động liên ngành trong thực hiện các hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ; 

- Hướng dẫn, triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ; đẩy  mạnh thực hiện các hoạt động thông tin, truyền thông, nâng cao năng lực về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. 

- Phối hợp với Sở Nội vụ, Hội Liên hiệp Phụ nữ, các đơn vị có liên quan rà soát, đánh giá các chính sách liên quan đến lao động nữ; thống kê số liệu tách biệt giới trên các lĩnh vực tại các địa phương đơn vị. 

- Phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các hành vi vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ. 

 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh:

- Tăng cường thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ mới.

- Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức hội các cấp quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch này; Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đề án, đề tài liên quan đến phụ nữ và công tác hội để triển khai thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức hội và chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên. 

- Nâng cao chất lượng hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua; xây dựng đề án, dự án, kế hoạch thực hiện các các đề án liên quan “phát triển nguồn nhân lực”; Xây dựng “Quỹ hỗ trợ phát triển tài năng”. 

- Phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh làm tốt công tác tham mưu thực hiện các giải pháp tuyên truyền để nâng cao nhận thức về bình đẳng giới.

Với việc ban hành Kế hoạch tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030 đã thể hiện sự quan tâm trong công tác lãnh, chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, đồng thời cùng sự vào cuộc của các sở, ban, ngành, các cơ quan liên quan cùng các cấp chính quyền, bằng những hành động cụ thể từ việc đẩy mạnh tuyển truyền, nâng cao nhận thức, thực hiện việc quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ nữ; triển khai công tác luân chuyển cán bộ và thực hiện một số chính sách dành cho cán bộ nữ... sẽ là cơ sở và là hoạt động thiết thực để tăng cường phụ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, đưa tiếng nói của phụ nữ vào các vị trí quan trọng trong các cơ quan quản lý các cấp, tạo sự bình đẳng trong xã hội, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ, thúc đẩy phụ nữ Thanh Hóa có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của xã hội./.


Thanh Long

File đính kèm
   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.