THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

UBND HUYỆN MƯỜNG LÁT
   

Sở Tư pháp Thanh Hóa: 10 năm triển khai nhiệm vụ Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam

Ngày tạo:  14/10/2022 18:05:17
Theo Điều 8 Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 và Điều 5 Nghị định 28/2013/NĐ-CP có quy định: Ngày 09 tháng 11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

      Trong 10 năm qua, bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao và hướng dẫn của Bộ Tư pháp, chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã tích cực, chủ động tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai Ngày pháp luật Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt nhiều kết quả nổi bật: 

  Về công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai nhiệm vụ.

       Hàng năm, Sở Tư pháp đều chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch để tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh ( Đến nay UBND tỉnh đã ban hành 11 Kế hoạch để triển khai các nội dung).

       Bên cạnh đó, hàng năm Sở Tư pháp cũng đã chủ động ban hành kế hoạch tổ chức triển khai tại cơ quan và công văn hướng dẫn các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch và triển khai các hoạt động Hưởng ứng Ngày pháp luật theo định hướng và hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Tỉnh Ủy, UBND tỉnh đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đơn vị, địa phương (Sở Tư pháp đã ban hành 11 Kế hoạch để triển khai các nội dung và nhiều công văn hướng dẫn). Các chỉ đạo của Sở Tư pháp đã góp phần tích cực tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân ý nghĩa của Ngày pháp luật, của Hiến pháp gắn liền với sự hưng thịnh và phát triển mạnh mẽ về mọi mặt kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. Đây là một trong những nội dung quan trọng trong công tác PBGDPL nhằm đảm tôn vinh các giá trị dân chủ, dân quyền của các bàn Hiến pháp trong lịch sử, tiến tới xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

         Kết quả triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam

       Từ nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của ngày pháp luật, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật ngay từ năm đầu tiên triển khai thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật. Qua đó, đưa Ngày pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng trên phạm vi toàn tỉnh. Nhiều hoạt động thiết thực, nhiều hình thức, cách thức khác nhau đã được Sở Tư pháp triển khai đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn như: Triển khai phổ biến văn bản pháp luật mới, văn bản pháp luật chuyên ngành phục vụ cho công tác quản lý, tọa đàm, thi tìm hiểu pháp luật, triển lãm, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp lưu động, tổ chức trợ giúp pháp lý và giải đáp thắc mắc của người dân liên quan đến lĩnh vực pháp luật. Dưới đây là một số hoạt động nổi bật trong tổ chức triển khai Ngày pháp luật như sau:

      Tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam

      Hàng năm, Sở Tư pháp đã tham mưu triển khai hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam. Riêng năm 2014 và 2018, nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa cho đông đảo cán bộ và nhân dân trên địa bàn hưởng  ứng Ngày pháp luật Việt Nam, Sở đã tham mưu cho lãnh đạo Sở Tư pháp tham mưu trình UBND tỉnh Kế hoạch tổ chức truyền hình trực tiếp Lễ mít tinh phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam. Tại Lễ mít tinh năm 2014 đã tổ chức tôn vinh 5 tập thể , 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức thi hành pháp luật; năm 2018 đã 10 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Ngày pháp luật và đợt thi đua hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam (Năm 2022 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 05/10/2022 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam trên địa bàn tỉnh trong đó chỉ đạo tổ chức tổng kết luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và lễ mít tinh hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam, đồng thời UBND tỉnh đã ban hành Quyết định khen thưởng cho 10 tập thể và 15 cá nhân có thình tích xuất sắc đối với công tác này) Lễ phát động đã mang lại hiệu quả tuyên truyền tích cực trên địa bàn toàn tỉnh, làm sâu sắc hơn nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân về vai trò không thể thay thế của Hiến pháp, pháp luật trong việc gìn giữ, củng cố các giá trị nền tảng của đất nước và xã hội, động viên, khích lệ cán bộ, nhân dân trên địa bàn tự giác bảo vệ và chấp hành Hiến pháp, pháp luật.

      Tổ chức Hội nghị, hội thảo phổ biến pháp luật

     Đây là hình thức thường xuyên, liên tục được Sở Tư pháp triển khai trên địa bàn. Trong 10 năm qua, vào đợt cao điểm Ngày pháp luật, Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh tổ chức 10 hội nghị triển khai tuyên truyền luật mới đến cán bộ chủ chốt các ngành, các cấp trên địa bàn; đồng thời, gắn với nhiệm vụ chuyên môn đã tăng cường phối hợp với các địa phương tổ chức 45 hội nghị tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản về Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các nội dung pháp luật mới liên quan đến lĩnh vực công tác; tọa đàm về Ngày Pháp luật thu hút 8.972 lượt cán bộ, đảng viên tham gia. Phối hợp với huyện Đông Sơn, Trường THPT Nguyễn Mộng Tuân tuyên truyền pháp luật cho học sinh dưới hình thức sinh hoạt ngoại khóa. Đã phối hợp với một số UBND huyện và 5 trường THPT trên địa bàn tổ chức hội thảo về giải pháp triển khai hiệu quả công tác PBGPDL trong nhà trường.

Sở Tư pháp hướng dẫn các ngành, các cấp tổ chức triển khai tuyên truyền Ngày Pháp luật gắn với  tọa đàm, hội thảo, học tập, sinh hoạt, giao ban chuyên đề. Kết quả, tại các cơ quan cấp tỉnh đã lồng ghép triển khai gần 1.000 hội nghị trong tháng 10 và 11 hàng năm; ở cấp huyện đã tổ chức 6.000 hội nghị tuyên truyền nội dung, tinh thần của Hiến pháp và các văn bản pháp luật mới; các văn bản dự kiến sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. 

Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật

       Trong 10 năm qua, hưởng ứng Ngày pháp luật đã tổ chức 12 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, nổi bật:

- Năm 2015 với vai trò là thường trực Ban tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiển Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam”,  Sở đã tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh đã tổ chức phát động và tổ chức thành công cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn toàn tỉnh” và thu hút đông đảo cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân tham gia. Nhiều bài dự thi được đầu tư công phu như: viết tay, sưu tầm nhiều hình ảnh, tư liệu minh họa, giấy in màu, bìa cứng hoặc hộp chứa. Ban Tổ chức cuộc thi tỉnh đã chọn ra các bài chất lượng tham gia cuộc thi Trung ương và  được Ban Tổ chức cuộc thi trung ương xếp giải A (một trong 3 địa phương dẫn đầu toàn quốc trong tổ chức chi đạo triển khai cuộc thi) và trao một giải nhì, một giải ba dành cho các cá nhân. Cuộc thi đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu, rộng, là một hình thức tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp có hiệu quả đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, chiến sỹ, lực lượng vũ trang trên toàn tỉnh. Tại cuộc thi ở cấp Bộ, tỉnh Thanh Hóa đã được công nhận đạt giải A dành cho tập thể.

      - Năm 2016, Sở Tư pháp tổ chức cuộc thi Tìm hiểu kiến thức pháp pháp luật với các nội dung tìm hiểu về ý nghĩa của Ngày pháp luật, vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; về ý nghĩa, nội dung của Hiến pháp năm 2013; 

       - Năm 2017 tổ chức cuộc thi tìm hiểu Bộ luật hình sự 2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật hình sự. Bên cạnh đó trong năm 2016, 2017 Sở đã tham mưu cho lãnh đạo Sở Tư pháp tham mưu cho tỉnh phát động và hưởng ứng, tổ chức cuộc thi Hòa giải viên giỏi, Tìm hiểu tìm hiểu pháp luật trực tuyến dành cho học sinh Trung học phổ thông do Bộ Tư pháp tổ chức.

       - Năm 2018-2021 đã tổ chức 3 cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong thanh, thiếu niên tại huyện Đông Sơn, Thọ Xuân, Quảng Xương.

       - Năm 2018 - 2020 tại Sở Tư pháp đã tổ chức thi tìm hiểu pháp luật trong toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động giúp cán bộ, công chức Ngành Tư pháp tự giác học tập, tìm hiểu, cập nhật bổ sung kiến thức về các văn bản, chính sách pháp luật mới; đồng thời tạo không khí thi đua sôi nôi, tinh thần đoàn kết, rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng nghiệp vụ trong toàn ngành. 

      Năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid -19, Sở Tư pháp đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức Cuộc thi "báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng chống tham nhũng năm 2021" bằng hình thức xây dựng clip dự thi, tạo sức lan tỏa trong phạm vi toàn tỉnh. Kết quả cuộc thi: Đã nhận được 89 video cuộc thi của 89 thí sinh của thí sinh trong đó có nhiều video được đầu tư công phu, bài bản, có sử dụng các hình ảnh minh hoạ phong phú, qua đó tuyên truyền sâu rộng về quê hương, đơn vị nơi công tác, cảm nghĩ về Cuộc thi một cách sâu sắc, có sức thuyết phục. Kết quả, đối với các Tuyên truyền viên đã trao 01 Giải nhất; 02 giải nhì; 03 giải ba,  06 giải khuyến khích. Đối với Báo cáo viên đã trao 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải Ba và 15 Giải khuyến khích. 

      Nhìn chung, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, hưởng ứng Ngày pháp luật đã tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cán bộ và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày pháp luật, đồng thời phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tự giác, chủ động tìm hiểu, học tập, nâng cao nhận thức, hiểu biết về Hiến pháp và pháp luật, gắn với nhiệm vụ chuyên môn, tạo sự đồng thuận, chung về ý chí, chung sức, chung lòng trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

         Tuyên truyền qua việc cấp phát tài liệu, treo băng rôn, khẩu hiệu:  

       Nhằm đảm bảo Ngày Pháp luật được tổ chức trên địa bàn tỉnh luôn là một sự kiện chính trị- pháp lý quan trọng góp phần tạo sự chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Sở đã tham mưu lãnh đạo Sở Tư pháp đã tổ chức tham treo băng rôn trên các tuyến phố chính, trên đường dẫn tới địa điểm tổ chức mít tinh, hội nghị hưởng ứng Ngày pháp luật. Trong 10 năm vào đợt cao điểm hưởng ứng Ngày pháp luật, Sở Tư pháp đã tham mưu triển khai treo 300 băng zôn trên các tuyến đường chính, các cụm dân cư với các khẩu hiệu gắn với chủ đề ngày pháp luật. Chỉ đạo 100% các địa phương, các ngành, cơ quan, đơn vị trên dịa bàn treo 50.000 băng zôn tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, trường học và tại các tuyến phố chính tại các huyện, thị xã, thành phố với các khẩu hiệu gắn với chủ đề Ngày pháp luật. Một số địa phương đã xây dựng các pano lớn tuyên truyền  hưởng ứng Ngày pháp luật tại các khu vực trung tâm. Ngoài ra, nhiều đơn vị đã tuyên truyền hưởng ứng Ngày pháp luật qua khẩu hiệu trên hệ thống bảng chữ điện tử và màn hình Led nhằm cổ vũ, động viên cán bộ và nhân dân hưởng ứng thực hiện Ngày pháp luật.

        Cùng với hoạt động tuyên truyền qua treo băng rôn, khẩu hiệu, Sở Tư pháp đã tổ chức phát hành hơn 40.000 cuốn tài liệu tuyên truyền pháp luật, hàng vạn tờ gấp tuyên truyền pháp luật phục vụ cho các hoạt động triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam. Thường xuyên, liên tục đăng tải các khẩu hiệu, các bài viết tuyên truyền Ngày Pháp luật trên trang thông tin điện tử, bản tin nội bộ . 

       Xây dựng các phóng sự, tin bài tuyên truyền về Ngày pháp luật

Để tăng cường tuyên truyền công tác hưởng ứng Ngày pháp luật, hàng năm, Sở Tư pháp còn tích cực phối hợp và truyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật luật trên phương tiện thông tin đại chúng: Báo Thanh Hóa, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh. Đã ký kết chương trình phối hợp về công tác tuyên truyền trên Báo đài trong chuyên mục “Nhà nước và pháp luật” trên sóng phát thanh truyền hình tỉnh và các chuyên mục “ Hỏi đáp pháp luật” trên Báo Thanh Hóa; tổ chức xây dựng các phóng sự, chuyên mục, tin, bài viết để giới thiệu về ý nghĩa, mục đích, tăng cường tuyên truyền giới thiệu về Ngày Pháp luật. Trong 10 năm đã thực hiện gần 100 tin bài, đăng tải trên đài truyền hình tỉnh 15 phóng sự, báo Thanh Hóa về Ngày pháp luật. Qua đó đã góp phần tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

         Tổ chức triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý

      Hàng năm Sở đã chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh, các văn phòng luật sư, trung tâm tư vấn pháp lý tăng cường hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Từ năm 2013-2022, Trung tâm trợ giup pháp lý tỉnh đã tổ chức 600 đợt trợ giúp pháp lý cho nhân dân trên địa bàn. Các văn phòng luật sư, trung tâm tư vấn đã tổ chức 1.500 đợt trợ giúp, tư vấn pháp luật tại các huyện, thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ cá nhân, tổ chức trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Chi đoàn thanh niên Sở Tư pháp cũng đã tích cực phối hợp với chi nhánh trợ giúp pháp lý, Đoàn luật sư tỉnh và UBND huyện Thường Xuân, Quan Sơn, Quan Hóa, Mường Lát…tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật; trợ giúp pháp lý, tư vấn miễn phí về các vướng mắc pháp luật liên quan tới đời sống hàng ngày cho Nhân dân tại hơn 60 xã miền núi, góp phần tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội của cộng đồng dân cư về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật.

Công tác phối hợp

      Ngoài ra, với vai trò cơ quan thường trực HĐPHPBGDPL, Sở đã tham mưu cho lãnh đạo Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan thành viên của HĐPH tổ chức, phối hợp chỉ đạo nhiều hoạt động trong Ngày pháp luật như: đã phối hợp với Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã chỉ đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận tích cực hưởng ứng, triển khai Ngày Pháp luật gắn với kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và các phong trào vận động quần chúng do MTTQ phát động; đã phối hợp với Liên Đoàn lao động đã tăng cường hưởng ứng Ngày Pháp luật qua hoạt động hỗ trợ pháp lý, giải quyết các điểm nghẽn thông qua tổ chức đối thoại giữa người lao động với người sử dụng lao động tại doanh nghiệp; Phối hợp với Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp trong sinh viên một số trường cao đẳng nghề; chỉ đạo điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại huyện Hà Trung; thi tìm hiểu pháp luật và tuyên truyền điểm mới của một số văn bản QPPL quan trọng  trong cán bộ, công chức đơn vị; Hội liên hiệp phụ nữ đã đẩy mạnh triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật gắn các hoạt động phổ biến pháp luật với thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”; Công an tỉnh đã hưởng ứng Ngày Pháp luật với phong trào thi đua “Cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa gương mẫu chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”. Ngoài ra Sở Tư pháp cũng đã chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh như: Thọ Xuân, Yên Định, Hà Trung, Tĩnh Gia...đã triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật có sắc thái riêng nhưng vẫn đảm bảo cơ sở lấy tiêu chí hưởng ứng rộng khắp làm trung tâm. Nhờ vậy đã động viên, khuyến khích, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia, làm cho Ngày pháp luật thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong toàn tỉnh.

        Từ những kết quả trên có thể khẳng định thành công lớn nhất trong triển khai Ngày Pháp luật của Sở Tư pháp là đã nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy đảng, chính quyền các ngành, các cấp, đồng thời đã tạo hiệu ứng thu hút được đông đảo cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực, tự giác tham gia vào công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Các hình thức hưởng ứng Ngày pháp luật được thực hiện đồng bộ, thống nhất, đa dạng linh hoạt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, gắn với nhiệm vụ trọng tâm, với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và triển khai những hoạt động thiết thực để hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trọng tâm trong thời gian từ ngày 01/10 đến 31/11 hàng năm, cao điểm là Tuần lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật (từ ngày 5/11 đến 11/11)./. 


Thanh Long

File đính kèm
   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.