THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

UBND HUYỆN MƯỜNG LÁT
   

Thanh Hóa quan tâm đến công tác kiện toàn và phát huy hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL và thành viên Hội đồng

Triển khai Luật PBGDPL và các văn bản liên quan, Sở Tư pháp là cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp thường xuyên có văn bản rà soát và tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định kiện toàn hoặc thay đổi thành viên Hội đồng phối hợp để phục vụ tốt công tác chỉ đạo, phối hợp triển khai các nhiệm vụ về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

      Thực hiện Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2957/QĐ-UBND ngày 21/8/2013 về kiện toàn lại Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Thanh Hóa gồm: 01 Chủ tịch Hội đồng là Phó chủ tịch UBND tỉnh, 04 Phó Chủ tịch và 29 thành viên là các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh. Trên cơ sở Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 645/QĐ-UBND về kiện toàn và bổ sung thêm thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ở các cơ quan như: Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Thanh tra tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh. 

      Căn cứ Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4664/QĐ-UBND về Kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 1737/QĐ-HĐPH ngày 21/5/2022 về việc thay đổi thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Thanh Hóa. Đến nay Hội đồng phối hợp gồm có: 01 Chủ tịch Hội đồng là  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, 04 Phó Chủ tịch và 35 Ủy viên Hội đồng. Để phát huy hiệu quả hoạt động và phân công trách nhiệm cho các thành viên, Hội đồng phối hợp tỉnh ban hành Quyết định 1274/QĐ-HĐPH ngày 13/4/2022 ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGPDL tỉnh Thanh Hóa. 

     Ở cấp huyện: Sau khi nhận được công văn của Sở Tư pháp về việc triển khai Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg và văn bản hướng dẫn triển khai nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật, các huyện, thị xã, thành phố đã tiếp tục kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp huyện làm Chủ tịch Hội đồng, thành viên Hội đồng có từ 24-27 người là cán bộ chủ chốt các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; đồng thời ban hành quy chế hoạt động của HĐPH.

       Về hoạt động của Hội đồng phối hợp

     Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh, cấp huyện đã ban hành Quy chế hoạt động (Quyết định số 2440/QĐ-HĐPH ngày 01/7/2015 ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp ; Quyết 1274/QĐ-HĐPH ngày 13/4/2022 ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGPDL tỉnh) , hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGPDL thực hiện theo Quy chế hoạt động. Hội đồng họp định kỳ 2 lần/năm, họp đột xuất, họp chuyên đề theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng hoặc theo ý kiến của tối thiểu ½ thành viên Hội đồng. 

      Trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn, hằng năm, Hội đồng PHPBGDPL tỉnh, huyện đã tham vấn, giúp UBND cùng cấp thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch hoạt động của Hội đồng và phân công nhiệm vụ cho các thành viên triển khai, thực hiện; hướng dẫn thực hiện các giải pháp bảo đảm chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, trong đó ưu tiên các nhóm đối tượng đặc thù; tập trung đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL bảo đảm phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lấy người dân làm trung tâm; tập trung tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật mới; các chủ trương, quan điểm, chính sách, quy định mới về cải cách hành chính, nâng cao chỉ số PCI, PAPI để cải thiện môi trường sản xuất, đầu tư kinh doanh của tỉnh; các chính sách an sinh xã hội và các văn bản khác liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân, tổ chức, doanh nghiệp hoặc gắn với sự kiện chính trị của sở, ngành, đoàn thể, địa phương; đẩy mạnh chính sách xã hội hóa, huy động các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, truyền thông về chính sách pháp luật; tăng cường kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh.

Những kết quả của công tác Phổ biến, giáo dục pháp lật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt được là to lớn, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh, kết quả đó có được là do năng lực điều hành của UBND tỉnh mà trực tiếp là việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh và Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật cấp huyện đã quan tâm, tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ đồng thời lỗ lực của cả hệ thống chính trị cho kết quả của công tác này./.

 


Thanh Long

File đính kèm
   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.