THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

UBND HUYỆN MƯỜNG LÁT
   

Sở Tư pháp Thanh Hóa quan tâm đến công tác tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL thực hiện PBGDPL trên môi trường mạng

Ngày tạo:  30/10/2022 09:58:20
Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối, chia sẻ rộng rãi thông tin, tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ về phổ biến, giáo dục pháp luật trên môi trường mạng cho đội ngũ làm công tác PBGDPL.

            Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối, chia sẻ rộng rãi thông tin, tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Phổ biến giáo dục pháp luật gắn với chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ người làm công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và khuyến khích, tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; huy động rộng rãi mạng viễn thông, mạng xã hội tham gia phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

            Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL; Kế hoạch số 211-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 12/8/2020, Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 21/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 42/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ngày 23/2/2022 về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; để triển khai “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật”, quản lý, vận hành trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh Thanh Hóa hiệu quả, Ngày 23 tháng 8 năm 2022, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 519/KH-STP tiển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật và quản lý vận hành Trang thông tin Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022.

            Theo đó, Kế hoạch có xác định nội dung thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật trên cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. Để đảm bảo nội dung theo đúng Kế hoạch đề ra, Sở Tư pháp đã tổ chức 02 Hội nghị tập huấn cho Cán bộ đầu mối Trang PBGDPL dùng chung của tỉnh, Đội ngũ làm công tác PBGDPL cấp tỉnh và cấp huyện, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. 

            Tại Lớp tập huấn thứ nhất diễn ra vào ngày 20-21/10/2022, Sở Tư pháp đã mời hơn 80 đại biểu đến từ các sở, ngành, cơ quan đơn vị cấp tỉnh là những cán bộ, công chức phụ trách các nội dung về phổ biến giáo dục pháp luật và cán bộ đầu mối kỹ thuật tại đơn vị tham gia tập huấn.

            Lớp tập huấn thứ hai diễn ra từ ngày 27-28/10/2022, Sở Tư pháp đã mời hơn 80 đại biểu đến từ 27 huyện thị xã, thành phố báo gồm cán bộ đầu mối hỗ trợ về nội dung, nghiệp vụ công tác PBGDPL; cán bộ đầu mối hỗ trợ kỹ thuật của đơn vị và cán bộ thuộc Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch của cấp huyện.

            Tại hội nghị các đại biểu đã được các báo cáo viên là những chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin thuộc công ty trực tiếp thực hiện Phần mềm của Trang PBGDPL dùng chung của tỉnh; Báo cáo viên thuộc Sở Thông tin và Truyền thông (đơn vị quản lý nhà nước về công tác thông tin và truyền thông) và Báo cáo viên thuộc Sở Tư pháp đã trực tiếp truyền đạt những chuyên đề như: chuyên đề Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm hệ thống thông tin Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Thanh Hóa; chuyên đề ứng dụng công nghệ thông tin trong Phổ biến, giáo dục pháp luật. Và chuyên đề về Phổ biến giáo dục pháp luật trên môi trường mạng.

            Để đảm bảo chất lượng tập huấn Sở Tư pháp đã chuẩn bị hệ thống máy tính có kết nối Internet để các đại biểu tham gia buổi tập huấn sử dụng, các đại biểu đã được trực tiếp thao tác và thực hành trên hệ thống để làm quen với các nội dung của phần mềm phổ biến giáo dục pháp luật, cách thức đưa tin, bài nên Trang PBGDPL của tỉnh, những quy định về phân quyền trong quá trình duyệt tin bài, những trách nhiệm trong việc đưa thôn tin lên Trang điện tử.

            Báo cáo viên của Sở Thông tin và Truyền thông đã trình bày cho các học viên rõ những ứng dụng công nghệ thông tin trong Phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời kỳ công nghiệp 4.0 như hiện nay, các ứng dụng công nghệ như FB, Zalo… và cách thức sử dụng, truyền tải các nội dung trên môi trường mạng, đồng thời báo cáo viên cũng đã chỉ ra quan điểm, chính sách của nhà nước trong phát triển và quản lý nhà nước đối với mạng xã hội hiện nay.

            Báo cáo viên của Sở Tư pháp đã truyền đạt các nội dung về quy định của pháp luật đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật, những kỹ năng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, phân tích và làm rõ những đặc thù của công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên môi trường mạng, những kỹ năng trong viết tin, bài và xử lý tin bài trước khi đăng tải, đồng thời cũng nhấn mạnh trách nhiệm cung cấp thông tin và duyệt tin bài của các đon vị.

            Tại các buổi tập huận các đại biểu đã có những nội dung trao đổi về chuyên môn cũng như những khó khăn trong việc thực hiện trên thực tế, các nội dung trao đổi đã được các báo cáo viên tháo gỡ và hướng dẫn thực hiện đáp ứng được yêu cầu của các đại biểu.

Đặc biệt các đại biểu cho biết đây là cách thức phổ biến, giáo dục mới, các đại biểu chưa có nhiều kỹ năng trong viết tin, bài nên nhiều khi đang còn lúng túng trong xây dựng tin, bài. Đồng thời những kỹ năng về sử dụng phần mềm đang còn chưa nhiều nên đã ảnh hưởng đến việc đăng tải thông tin, chính vì vậy việc Sở Tư pháp tổ chức tập huấn các nội dung này là rất thiết thực, đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho các đơn vị, đồng thời qua đó nâng cao trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật, không chỉ thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật bằng hình thức truyền thống mà cần tận dung công nghệ, khoa học kỹ thuật vào phổ biến giáo dục pháp luật, nhằm đưa các thông tin pháp luật nhiều hơn đến với người dân.

          Với trách nhiệm của cơ quan thường trực Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, Sở Tư pháp Thanh Hóa luôn quan tâm đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật không chỉ ở các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố mà còn quan tâm thúc đẩy công tác phổ biên, giáo dục pháp luật tại tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Việc sử dụng đa dạng cách thức trong tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật là hết sức cần thiết, nó sẽ giúp cho công tác này mang lại hiệu quả cao hơn mà cụ thể là đem pháp luật đến được với đông đảo mọi tầng lớp nhân dân, qua đó nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân, góp phần đảm bảo mọi người dân sống và tuân thủ theo đúng các quy định của Hiến pháp và pháp luật./.


Lâm Anh

File đính kèm
   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.