THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

UBND HUYỆN MƯỜNG LÁT
   

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của BCH Trung ương Đảng khoá XIII

Ngày tạo:  15/02/2023 13:52:12
Sáng ngày 8/2/2023, Ban thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của BCH Trung ương Đảng khoá XIII. Dự hội nghị, có đồng chí Hà Văn Ca - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Triệu Minh Xiết - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Trưởng, phó các ban, phòng, ngành đoàn thể cấp huyện; Bí thư, phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, phó Chủ Tịch UBND các xã, thị trấn; Bí thư, phó bí thư Đảng ủy, chi ủy khối cơ quan trực thuộc Huyện ủy.


 

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị, đồng chí Hà Văn Ca - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã khai mạc hội nghị và trực tiếp quán triệt những nội dung cốt lõi của nghị quyết.

Đồng chí Triệu Minh Xiết - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trình bày dự thảo chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 27 - NQ/TW ngày 09/11/2022 của  Ban Chấp hành Trung Ương Đảng ( khóa XIII) về “ Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”.

Đồng chí Triệu Minh Xiết - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trình bày dự thảo chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 27 - NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung Ương Đảng ( khóa XIII) về “ Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”.

 

Đồng chí Triệu Minh Xiết - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã trình bày dự thảo chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 27 - NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung Ương Đảng ( khóa XIII) về “ Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”.

Đồng chí  Nguyễn Văn Bình - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trình bày dự thảo Chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trình bày dự thảo Chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

 

Đồng chí  Nguyễn Văn Bình - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã trình bày dự thảo Chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. 

Đồng chí Lương Thị Tuân - TVHU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy trình bày dự thảo chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 28 - NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

Đồng chí Lương Thị Tuân - TVHU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy trình bày dự thảo chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 28 - NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

 

Đồng chí Lương Thị Tuân - TVHU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đã trình bày dự thảo chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 28 - NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.  Đây là những chủ trương lớn của Đảng nhằm tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và cũng là những định hướng, chiến lược quan trọng đối với sự ổn định và phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thống nhất cao với các dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện đã trình bày tại Hội nghị.

Đồng chí Hà Văn Ca - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Hà Văn Ca - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hà Văn Ca - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, học tập của các đại biểu tham dự hội nghị. Để nghị quyết đi vào cuộc sống, đồng chí đề nghị: ngay sau hội nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi trong các nghị quyết. Từng cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị căn cứ các văn bản của Trung ương, của tỉnh, các kế hoạch hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo phù hợp, sát đúng với tình hình thực tiễn ở mỗi địa phương, đơn vị. Trong đó, cần làm rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những công việc phải làm trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có lộ trình phù hợp, gắn với phân công trách nhiệm cho từng cá nhân, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền , phổ biến các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, các các chương trình hành động của Huyện ủy đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện. Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03/CT-TTg  ngày 27/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và phát động phong trào thi đua sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, huy động sức phấn đấu của mỗi người dân, các nguồn lực to lớn trong xã hội, cùng với các cấp uỷ đảng, chính quyền thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

 

 


Tin, ảnh: Hồ Thuỷ, Tuấn Bình

File đính kèm
   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.