THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

UBND HUYỆN MƯỜNG LÁT
   

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý II năm 2023

Đề tổ chức các ngày kỷ niệm, đảm bảo đúng các quy định của Trung ương, của tỉnh, ngày 13 tháng 3 năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có văn bản số 63/HD-BTGTU hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý II năm 2023

       Trong quý II năm 2023, diễn ra các ngày kỷ niệm 58 năm Hàm Rồng chiến thắng (03,04/4/1965 - 03,04/4/2023); 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023); 69 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2023); 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023); 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023); Ngày giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); 994 năm Danh xưng Thanh Hoá (1029 - 2023); Ngày Quốc tế Lao động (01/5); Ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6); Ngày môi trường thế giới (05/6); Ngày gia đình Việt Nam (28/6); 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn; Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn, biển Hải Tiến, biển Hải Hòa...; các hoạt động hướng tới kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29/7/1930 - 29/7/2023). 

       Đề tổ chức các ngày kỷ niệm, đảm bảo đúng các quy định của Trung ương, của tỉnh, ngày 13 tháng 3 năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có văn bản số 63/HD-BTGTU tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý II/2023, hướng dẫn Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh; Các cơ quan báo chí của tỉnh thực hiện tốt việc chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.  trong đó tập trung tuyên truyền vào các nội dung của từng sự kiện cụ thể:

         Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)  

Tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa của Giỗ tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng; giáo dục các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ hướng về cội nguồn, nhận thức sâu sắc về truyền thống dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn, tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân có công lao to lớn trong công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giữ gìn, xây dựng và bảo vệ đất nước. 

Tuyên truyền, giới thiệu truyền thống, lịch sử, văn hóa, những phong tục, tập quán tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam, của miền đất và con người Thanh Hóa; cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và cộng đồng người Thanh Hóa ở nước ngoài hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh; tập trung nêu bật những kết quả trong việc kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, gắn với tuyên truyền những nội dung cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng các hệ giá trị quốc gia; hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. 

Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh Thanh Hóa về đại đoàn kết toàn dân tộc; tôn vinh tập thể và cá nhân có những công lao, đóng góp đối với việc xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong giai đoạn đổi mới của đất nước, của tỉnh và hội nhập quốc tế hiện nay. 

 Kỷ niệm 605 năm khởi nghĩa Lam Sơn (1418-2023) và 590 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi (1433 - 2023)

Tuyên truyền giáo dục về ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Bình Định Vương Lê Lợi khởi xướng năm Mậu Tuất 1418. Thắng lợi vĩ đại của cuộc khởi nghĩa là một trong những mốc son rực rỡ trong lịch sử dân tộc. Đồng thời mở ra thời kỳ trung hưng đất nước, bằng những thành quả phát triển to lớn trên mọi lĩnh vực chính trị,kinh tế,văn hóa  xã hội,quân sự, ngoại giao.

Tuyên truyền kỷ niệm 605 năm khởi nghĩa Lam Sơn,tưởng niệm 590 năm ngày mất Anh hùng giải phóng dân tộc Lê Lợi, cùng với ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là niềm tự hào lớn lao để bao thế hệ người dân Thanh Hóa vươn lên xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển chung của cả nước, đồng thời khơi dậy được lòng tự hào dân tộc của đông đảo tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

        Kỷ niệm 58 năm Hàm Rồng chiến thắng (03 và 04/4/1965 - 03 và 04/4/2023)

Tuyên tuyền, khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc. 

Tuyên truyền, tri ân các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh, sẵn sàng cống hiến sức lực, trí tuệ và của cải làm nên chiến thắng Hàm Rồng oanh liệt. Cầu Hàm Rồng xứ Thanh đã đi vào lịch sử trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong chiến đấu với tinh thần "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược", với sức mạnh tổng hợp của cuộc chiến tranh nhân dân. 

Khẳng định Hàm Rồng chiến thắng là bản anh hùng ca của thời đại Hồ Chí Minh đã và đang tiếp thêm sức mạnh để Đảng bộ và Nhân dân Thanh Hóa anh hùng vững bước trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng quê hương "Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu" như lời căn dặn của Bác. 

Đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và công lao, đóng góp của tầng lớp Nhân dân trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. 

        Kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023) 

Tuyên truyền tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử to lớn của Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc. 

Tinh thần anh dũng, mưu trí, sáng tạo, quả cảm, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, quyết bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc của quân và dân ta; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự giúp đỡ quý báu của các nước và Nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc. 

Tri ân các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, chiến sỹ đã hy sinh tính mạng, sẵn sàng cống hiến sức lực, trí tuệ và của cải, làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975. 

Tuyên truyền, nêu bật những thành tựu của đất nước sau 45 năm thống nhất, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần “quyết thắng” và chủ động nắm bắt thời cơ trong chiến dịch Hồ Chí Minh mùa Xuân 1975 để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và công lao, đóng góp của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. 

         Kỷ niệm 69 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2023) 

Tuyên truyền, tầm vóc, nguyên nhân, ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện . Biên Phủ; khẳng định tinh thần anh dũng, mưu trí, sáng tạo của quân và dân ta, nhất là đường lối chính trị, quân sự và ngoại giao đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 

Tri ân và tôn vinh các anh hùng, liệt sỹ, cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, sự đóng góp to lớn của Nhân dân Thanh Hóa và quân dân cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. 

Những bài học kinh nghiệm của Chiến thắng Điện Biên Phủ cần tiếp tục được phát huy trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Tuyên truyền về những thành tựu to lớn của đất nước kể từ sau chiến thắng Điện Biên Phủ; phát huy truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ, quyết tâm xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp và phồn vinh. 

        Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) 

Tuyên truyền thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. 

Tuyên truyền thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của Nhân dân Thanh Hóa, Nhân dân Việt Nam và những tình cảm yêu mến, kính trọng của Nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Gắn tuyên truyền kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với kỷ niệm 76 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).

Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 

Kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở các cấp, các ngành; phát hiện, biểu dương và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm sáng tạo. Tập trung tuyên truyền, khơi dậy khát vọng đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm diễn ra ở các cấp, ngành, đoàn thể; chú trọng tới vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc và những nơi có Khu di tích, Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh. 

           Kỷ niệm 153 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2023) 

Tuyên truyền cuộc đời sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin lãnh tụ vĩ đại của Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. 

Khẳng định giá trị bền vững và sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay; đồng thời tuyên truyền sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin vào sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong giai đoạn mới; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.  

 Kỷ niệm 205 năm Ngày sinh C.Mác (05/5/1818 - 05/5/2023) 

Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp vĩ đại của C.Mác đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải phóng con người. 

 Khẳng định những giá trị khoa học và cách mạng trong Di sản tư tưởng của C.Mác, đặc biệt là chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư. 

Sự vận dụng và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mác ở các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay, nhân mạnh những thành tựu đem lại và bài học kinh nghiệm; khẳng định tính đúng đắn và sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay; đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. 

       Một số ngày kỷ niệm khác: 64 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2023); Ngày môi trường thể giớ (05/6); Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6); các hoạt động hướng tới kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh và một số ngày kỷ niệm khác của các địa phương, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp... 

Căn cứ vào tình hình cụ thể các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp. 

Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm 

Tổ chức tuyên truyền các ngày kỷ niệm bằng nhiều hình thức, phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị và đúng các quy định của tỉnh, của Trung ương, như: Hội thảo, tọa đàm, gặp mặt truyền thống, về nguồn, thăm di tích lịch sử, trao tặng Huy hiệu Đảng, thăm hỏi các gia đình, đối tượng chính sách, giúp đỡ các địa phương, quan tâm Nhân dân ở vùng sâu, vùng xa... 

Phát động các đợt thi đua yêu nước chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. 

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tử của các ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; đưa nội dung kỷ niệm các ngày lễ lớn vào sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể Nhân dân, trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đến các đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên. 

Xây dựng phim, phóng sự, biên soạn, in ấn tài liệu tuyên truyền về những ngày lễ lớn, gắn với tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành, các địa phương; những gương điển hình, nhân tố mới; kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Trùng tu, tôn tạo, quản lý và sử dụng có hiệu quả các di tích lịch sử, văn hoá, nhà bảo tàng, triển lãm, truyền thống...  

Tổ chức chỉnh trang, tu sửa các cụm thông tin, cổ động, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, màn hình cổ động ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở và nơi tập trung đông người, phù hợp với từng sự kiện chính trị. 

Hướng dẫn Nhân dân treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng trong các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh. 

Khẩu hiệu tuyên truyền 

1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 58 năm Hàm Rồng chiến thắng (03,04/4/1965 - 03,04/4/2023)! 

2. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023)! 

3. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2023)! 

4. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2023)! 

5. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023)! 

6. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

7. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng! 

8. Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025!  

9. Phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phấn đấu đến năm 2025 Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại! 

10. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

11. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

12. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

     Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm phải thực sự trở thành đợt giáo dục truyền thống, sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tổ chức dưới nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, bảo đảm đúng quy định hiện hành; lồng ghép với tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận... của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo không khí phấn khởi tin tưởng, thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Đảm bảo việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh trong quý II/2023 nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tỉnh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc Việt Nam, của Nhân dân Thanh Hóa; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước của tỉnh và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh; đồng thời cô vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt lên khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. File đính kèm
   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.