THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

BAN DÂN TỘC
   

Sở Tư pháp Thanh Hóa triển khai công tác hòa giải ở cơ sở năm 2024

Ngày tạo:  27/02/2024 09:09:12
Trên cơ sở nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 06/02/2024 về Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024, Ngày 19/02/2024, Sở Tư pháp Thanh Hóa ban hành Kế hoạch số 73/KH-STP về triển khai nhiệm vụ hòa giải ở cơ sở năm 2024.

       Theo Kế hoạch, Sở Tư pháp sẽ căn cứ các quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở để chỉ đạo UBND cấp huyện triển khai việc rà soát, củng cố, kiện toàn các Tổ hòa giải ở cơ sở theo đúng quy định, đảm bảo về số lượng, chất lượng và hiệu quả hoạt động; đồng thời sẽ tổ chức 06 hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ với nội dung tập huấn về  kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở và kiến thức pháp luật về hòa giải (gồm: Kỹ năng hòa giải ở cơ sở; Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và một số văn bản pháp luật có liên quan); tiến hành biên soạn, biên tập, thẩm định in và cấp phát miễn phí 25.000 tờ gấp pháp luật với nội dung về hòa giải ở cơ sở tới cấp huyện và hướng dẫn Phòng Tư pháp cấp phát miễn phí cho các xã để phát cho các tổ hòa giải, hòa giải viên ở cơ sở. 

        Để thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả các quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở; Đảm bảo có sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh; Phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan Tư pháp trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, bảo đảm sự kết nối, lồng ghép các hoạt động; Huy động, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, Sở Tư pháp đã giao trách nhiệm cho Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp tham mưu cho UBND cấp huyện triển khai các hoạt động như: Rà soát, củng cố, kiện toàn các Tổ hòa giải đảm bảo hoạt động theo đúng quy định pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở nhằm nâng cao nhận thức của người dân cơ sở về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác hòa giải ở cơ sở; bố trí kinh phí bảo đảm cho hoạt động hòa giải ở cơ sở, chi hỗ trợ, chi thù lao cho Tổ hòa giải theo đúng quy định pháp luật; kịp thời khen thưởng, biểu dương, động viên, khích lệ tổ hòa giải, hòa giải viên có thành tích xuất sắc, có đóng góp tích cực cho công tác hòa giải ở cơ sở; nhân rộng các mô hình hay, cách làm có hiệu quả, tăng cường các biện pháp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hay trong hoạt động hòa giải tại cơ sở giữa các địa phương; hỗ trợ Hòa giải viên trong hoạt động hòa giải ở cơ sở….


Dương Minh
Nguồn tin: Phòng PBGDPL

File đính kèm
   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.