THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

BAN DÂN TỘC
   

Sở Tư pháp Thanh Hóa kiểm tra công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại huyện Ngọc Lặc

Ngày tạo:  15/04/2024 15:16:54
Để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với nhiệm vụ xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 45/KH-STP ngày 24/01/2024 của Giám đốc Sở Tư pháp về kiểm tra thực hiện công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024. Gắn với việc thực hiện kiểm tra nhằm sớm phát hiện những khó khăn, vướng mắc để kịp thời có những tham mưu và hướng dẫn trong tháo gỡ, đưa công tác này đảm bảo hiệu quả trong quá trình triển khai và thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 09/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg. Trong các ngày từ ngày 10/4 – 12/4/2024, Sở Tư pháp tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Ngọc Lặc.

    Với trọng tâm kiểm tra qua tài liệu, hồ sơ liên quan đến công tác xây dựng, đánh giá, công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của UBND huyện Ngọc Lặc trong năm 2023 và 3 tháng đầu năm 2024. Qua kiểm tra, đã cho thấy những kết quả tích cực của huyện Ngọc Lặc trong việc thực hiện nhiệm vụ đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hàng năm và đồng thời huyện quan tâm hoàn thiện tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hướng tới mục tiêu xây dựng thành công huyện nông thôn mới.

Đ/c Lê Hữu Viên - Phó Giám đốc Sở  - Trưởng đoàn Kiểm tra phát biểu triển khai nhiệm vụ

     Năm 2023, trên địa bàn huyện Ngọc Lặc có 21/21 đơn vị đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đạt 100%. Để có được kết quả này do sự quan tâm trong chỉ đạo điều hành của Huyện ủy, UBND huyện Ngọc Lặc, sự tham mưu đắc lực của phòng Tư pháp đồng thời có sự vào cuộc của chính quyền cấp xã trên địa bàn. Huyện Ngọc lặc đã ban hành 03 Quyết định, 02 Kế hoạch và 13 văn bản liên quan tới công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai nhiệm vụ trên địa bàn. Tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ngọc Lặc cũng đã quan tâm và đồng bộ ban hành các Kế hoạch về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để triển khai tại đơn vị; thực hiện phân công nhiệm vụ cho mỗi bộ phận theo các tiêu chí để theo dõi và thực hiện các tiêu chí theo đúng quy định.

    Từ sự quan tâm trong chỉ đạo, điều hành nên các nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện đồng bộ và được triển khai rộng khắp từ đầu năm theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh cũng như hướng dẫn chuyên môn của Sở Tư pháp, qua đó góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, đảm bảo cho người dân được hưởng những giá trị pháp luật tốt nhất.

Đoàn kiểm tra triển khai kiểm tra hồ sơ chuẩn tiếp cận pháp luật tại xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc

     Công tác truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được quan tâm thực hiện: Trên Cổng thông tin điện tử cấp huyện và cấp xã đều có chuyên trang tuyên truyền phổ biến pháp luật và thường xuyên được cập nhật, đăng bài tuyên truyền pháp luật, đăng các thông tin hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL huyện, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến để thuận tiện cho nhân dân truy cập, tìm hiểu pháp luật, đặc biệt là công tác xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải cơ sở tại các xã thị trấn. Hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở đều được tăng cường phát sóng nhằm tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước liên quan thiết thực đến đời sống của cán bộ và nhân dân. Trong năm 2023 và quý I năm 2024 đã đăng tải được 40 tin bài và 04 tài liệu tuyên truyền trên trang PBGDPL của huyện. Hệthống truyền thanhtừ huyện đến cơ sở đềuđược tăng cường phát sóng nhằm tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước liên quan thiết thực đến đời sống của cán bộ và nhân dân. Trong năm 2023 và quý 1/2024 đã phát thanh được 53 tin, 07 bài và đưa được 41 tin bài trên truyền hình. Tiếp nhận và cấp phát 6.812 cuốn tài liệu tuyên truyền cho đại biểu tham dự hội nghị. Đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật cấp xã đã tập trung tuyên truyền các vấn đề pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân, các chế độ chính sách của nhà nước, những vấn đề pháp luật được người dân quan tâm như: pháp luật về đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải ở cơ sở, dân sự, hôn nhân và gia đình... Phòng Tư pháp là thành viên của các đoàn thẩm định hồ sơ nông thôn mới nâng cao và thôn kiểu mẫu cấp huyện, cấp tỉnh nên đã trực tiếp tham gia hướng dẫn cụ thể các bước, quy trình thực hiện tiêu chí và hồ sơ đạt chuẩn tiếp cập pháp luật.

Đ/c Vũ Thị Hà - Trưởng phòng Tư pháp huyện - Phó Chủ tịch Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện phát biểu

      Việc kiểm tra, khảo sát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc được quan tâm thực hiện. Trong năm 2023, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành kế hoạch kiểm tra công tác Hộ tịch, chứng thực; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại 07 đơn vị gồm: Thị trấn Ngọc Lặc, UBND các xã Thuý Sơn, Thạch Lập, Đồng Thịnh, Minh Tiến, Vân Am, Nguyệt Ấn. Nhìn chung các đơn vị được kiểm tra công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện đã tổ chức triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật bám sát với nhiệm vụ chính trị của huyện và của xã; đối tượng phổ biến, giáo dục pháp luật đã được phủ rộng, đa dạng đến cán bộ công chức, viên chức, mọi tầng lớp nhân dân, các đối tượng đặc thù; nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cơ bản bám sát chương trình trọng tâm của Trung ương, của tỉnh, của huyện và của địa phương, xã đã tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến các đối tượng người dân và các văn bản pháp luật mới được Quốc hội thông qua như: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Thanh tra; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)… từ đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ công chức, viên chức, học sinh và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã.

    Việc xây dựng mô hình đối với công tác PBGDPL, Hòa giải ở cơ sở được huyện Ngọc Lặc quan tâm chỉ đạo triển khai, hiện nay trên địa bàn huyện có 13 mô hình dòng họ tự quản tại 08 xã (Quang Trung, Phùng Giáo, Thạch Lập, Lộc Thịnh, Minh Sơn. Cao Ngọc, Ngọc Sơn, Mỹ Tân); Có 07 mô hình Nông dân với pháp luật tại 07 xã ( Cao Ngọc, Ngọc Liên, Phùng Minh, Minh Tiến, Thuý Sơn, Thị trấn, Vân Am, Cao Thịnh). Có 04 mô hình Phụ nữ tự tin – tự trọng- Trung hậu – đảm đang tại 04 xã ( Phùng Minh, Mỹ Tân, Minh Tiến, Nguyệt Ấn). Có 01 mô hình Phụ nữ với Pháp luật ( xã Kiên Thọ). Có 01 mô hình: Phụ nữ 5 không 3 sạch (xã Ngọc Trung). Có 02 mô hình: Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em ( xã Ngọc Sơn, xã Lam Sơn). Ngoài ra, thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 15/01/2023 của Chủ tịch UBND Tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới, toàn huyện thành lập được 20 tổ liên gia về an toàn PCCC và 02 điểm chữa cháy công cộng. Thực hiện Công văn số 1025/UBND-BCĐ ngày 26/5/2021 của Ban chỉ đạo 138 huyện về việc nhân rộng mô hình Camera với an ninh trật tự trên địa bàn huyện Ngọc Lặc. Đến nay toàn huyện có 06 mô hình tại 06 xã, thị trấn (được GĐ Công an tỉnh công nhận).

Đánh giá chung về kết quả kiểm tra, nhận thấy các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ngọc Lặc đã ban hành các ban hành Kế hoạchvề công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 (21/21 đơn vị), có văn bản chỉ đạo, phân công công chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ đánh giá xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo thẩm quyền; 

      Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được cấp ủy Đảng, HĐND, UBND huyện, Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện đầy đủ các chương trình, Kế hoạch, Quyết định của cơ quan cấp trên. Ở cấp xã, thị trấn hầu hết cấp ủy Đảng đã lãnh chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, có sự tham gia tích cực, đồng bộ của các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội và hệ thống chính trị. Một số đơn vị đã dành quan tâm và triển khai công tác chuẩn tiếp cận pháp luật tốt như: xã Minh Sơn, Cao Ngọc, Lộc Thịnh, Phùng Giáo, Thị trấn Ngọc Lặc, xã Ngọc Sơn, xã Ngọc Liên...

    Công tác phối hợp các phòng, ban, đơn vị của huyện, thành viên Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện được quan tâm thực hiện; Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường; hoạt động tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kết quả giải quyết thủ tục hành chính cơ bản đảm bảo quy định của pháp luật; giải quyết có hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh từ cơ sở. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam ở cơ sở được quan tâm hơn. Công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ và thực hiện dân chủ ở cơ sở được chú trọng; tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân được tiếp cận các dịch vụ pháp lý, đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. 

    Bên cạnh những kết quả đạt được, góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương thì công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Ngọc Lặc vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như một số văn bản theo quy định ban hành còn chậm, việc bố trí nguồn lực còn hạn chế nhất là nguồn lực cho cấp xã thực hiện nhiệm vụ, chưa kêu gọi được sự ủng hộ nguồn lực từ bên ngoài cho công tác này…

    Với những tồn tại đó, Đoàn kiểm tra đã đề nghị UBND huyện Ngọc Lặc tiếp tục tăng cường chỉ đạo các đơn vị cấp xã, phường trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Quan tâm ban hành văn bản, chỉ đạo UBND các xã, phường trên địa bàn triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Đ/c Phan Văn Đại - Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp - Phó trưởng đoàn Kiểm tra trao đổi với lãnh đạo các xã, thị trấn về công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

    Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong nhân dân; Chỉ đạo đa dạng hóa các hình thức PBGDPL, quan tâm đến công tác tiếp cận thông tin, trợ giúp pháp lý; xây dưng mô hình, hình thức PBGDPL hiệu quả.

    Quan tâm bố trí kinh phí dành cho công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật đảm bảo theo quy định. 

Chỉ đạo các xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 rút kinh nghiệm để rà soát, bổ sung khắc phục những thiếu sót trong hồ sơ; đôn đốc triển khai thực hiên có hiệu quả tiêu chí tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định tại quyết dịnh của thủ tướng Chính phủ.

Đ/c Phạm Văn Đạt – Phó Chủ tịch UBND huyện – Chủ tịch Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật phát biểu tiếp thu kết luận kiểm tra

    Với những kết quả mà huyện Ngọc Lặc đã đạt được, những hạn chế đã được chỉ ra, trên tinh thần vì hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, qua đó đưa công tác này đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương, đảm bảo việc hoàn thành tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới của huyện Ngọc Lặc, chắc chắn UBND huyện và UBND cấp xã trên địa bàn sẽ tiếp tục chỉ đạo và triển khai hiệu quả Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư 09/2021/TT-BTP về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn./.


Lâm Anh
Nguồn tin: Phòng PBGDPL

File đính kèm
   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.