THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TỈNH THANH HÓA
   


Tình huống UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn toàn tỉnh.
Lĩnh vực
Chủ đề Pháp luật về công tác Bổ trợ tư pháp
Trạng thái Còn hiệu lực
File đính kèm

UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn toàn tỉnh.


UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn toàn tỉnh.

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012; Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20/6/2013; Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Quyết định số 36/QĐ-BTP ngày 12/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Ngày 23  tháng 02 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn toàn tỉnh.

Kế hoạch đã quy định rõ mục đích, yêu cầu trong thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 nhằm:

Thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (sau đây viết tắt là PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Luật PBGDPL; Luật Hòa giải ở cơ sở, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW; số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL; số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh; Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 21/7/2021; Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 29/10/2021.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đổi mới cách thức tổ chức thực hiện, xây dựng văn hóa pháp lý, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, tạo chuyển biến mạnh mẽ công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, góp phần thiết thực trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp, cơ quan thường trực Hội đồng, tổ chức pháp chế, đơn vị được giao nhiệm vụ PBGDPL; Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với hoạt động chuyển đổi số; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, bảo đảm sự kết nối, lồng ghép các hoạt động.

Bảo đảm bám sát nhiệm vụ được giao; có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, chất lượng; gắn phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

  1. Kế hoạch đã đưa ra những nội dung cần quan tâm trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật như:

Cần quan tâm Phổ biến các Luật mới được Quốc hội thông qua năm 2021 và 2022 (như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự…); Các Điều ước quốc tế, hiệp định thương mại tự do Việt Nam đã tham gia ký kết có liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp; các văn bản  hướng dẫn triển khai thi hành và văn bản pháp luật của Trung ương và của tỉnh; Các chính sách liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp; pháp luật liên quan đến hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp để khắc phục hậu quả dịch bệnh covid – 19, ổn định đời sống và phục hồi kinh tế; pháp luật về phòng chống tham nhũng; pháp luật về phòng, chống tội phạm, hội nhập quốc tế. Phổ biến một số nội dung pháp luật về gia đình, trẻ em, Các chính sách, pháp luật được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội để tạo sự đồng thuận, nhất quán trong thực thi chính sách, pháp luật;  Ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật.

Các hoạt động cụ thể:

Triển khai có hiệu quả Chương trình PBGDPL giai đoạn 2022-2027 sau khi Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Triển khai các Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản QPPL giai đoạn 2022-2027”, Đề án “Đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL”, Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”.

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện.

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng Phổ biến giáo dục pháp luật và tổ chức rà soát, củng cố, kiện toàn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh, chú trọng nguồn nhân lực làm công tác PBGPDL là người dân tộc thiểu số.

Triển khai Kế hoạch thực hiện đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công nhân, viên chức và nhân dân về nội dung công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”.

Tiếp tục Triển khai Kế hoạch “Tăng cường thực thi hiệu quả công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban nhân quyền Liên Hợp quốc” ban hành kèm theo Quyết định 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

Tổng kết Chương trình phối hợp số 146/CTr-STP-HLHPN ngày 11/4/2018 giữa Sở Tư pháp, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về thực hiện công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022; Triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp và Tòa án Nhân dân tỉnh; Sở Tư pháp và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Luật gia tỉnh.

Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL.

Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền PBGDPL trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các ấn phẩm của Báo Thanh hóa và các Báo, trong đó chú trọng xây dựng các chương trình truyền thông PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đồng thời tăng thời lượng, nội dung tuyên truyền các văn bản pháp luật trên các chuyên trang, chuyên mục của các báo, đài.

Hướng dẫn, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 đi vào chiều sâu, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố.

Tiếp tục triển khai Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, khai thác, quản lý Tủ sách pháp luật bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Phát hiện, nhân rộng, thực hiện mô hình, cách làm mới, sáng tạo, linh hoạt trong công tác PBGDPL.

2. Các hoạt động triển khai công tác Hòa giải ở cơ sở

UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tổng kết Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; Củng cố, kiện toàn và tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hòa giải ở cơ sở, chú trọng thu hút lực lượng công an, biên phòng, cán bộ công chức đã công tác trong lĩnh vực pháp luật tham gia công tác hòa giải ở cơ sở; Triển khai mô hình Dân vận khéo trong hoạt động hòa giải ở cơ sở

3. Đối với các hoạt động triển khai công tác đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

Quan tâm triển khai các nhiệm vụ được giao tại: Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg; Kế hoạch số 230/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ngày 29 tháng 10 năm 2021 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ- TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luât.

Triển khai có hiệu quả tiêu chí tiếp cận pháp luật trong xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới theo quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025.

Với các nhiệm vụ trên, UBND tỉnh đã phân công các đơn vị chủ trì thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo Kế hoạch được thực hiện đầy đủ và có hiệu quả góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương.

                                                                                       PBGDPL

   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.