THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TỈNH THANH HÓA
   


HỎI - ĐÁP PHÁP LUẬT DÀNH CHO CÁN BỘ VÀ NHÂN DÂN TẠI MỘT SỐ ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM VỀ VI PHẠM PHÁP LUẬT

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT MỘT SỐ LĨNH VỰC - BỘ LUẬT HÌNH SỰ - LUẬT PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA - XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI - BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Một số trao đổi việc thực hiện quy định của pháp luật về mang thai hộ từ thực trang hiện nay.

Trong thời gian qua có nhiều bài báo đưa tin bài và viết về thực trạng nhiều người thuê người khác mang thai hộ, có những trường hợp với giá 700 triệu đồng, dưới góc độ các quy định của pháp luận tác giả xin trao đổi một số nội dung các quy định pháp luật hiện hành về việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Tìm hiểu một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.21-12-2021

Tìm hiểu một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. 

TÌM HIỂU NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN, PHÁP LÝ VỀ BẢO ĐẢM QUYỀN KHAI SINH TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH Ở VIỆT NAM

Tìm hiểu những vấn đề lý luận, pháp lý về bảo đảm quyền khai sinh trong quản lý Nhà nước về hộ tịch ở Việt Nam

Tìm hiểu một số nội dung về phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại đơn vị Sở Tư pháp Thanh Hóa21-12-2021

Tìm hiểu một số nội dung về phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại đơn vị Sở Tư pháp Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 843/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thanh Hóa

Ngày 07/3/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 843/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn toàn tỉnh.

UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn toàn tỉnh.