THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TỈNH THANH HÓA
   


Một số trao đổi việc thực hiện quy định của pháp luật về mang thai hộ từ thực trang hiện nay.

Trong thời gian qua có nhiều bài báo đưa tin bài và viết về thực trạng nhiều người thuê người khác mang thai hộ, có những trường hợp với giá 700 triệu đồng, dưới góc độ các quy định của pháp luận tác giả xin trao đổi một số nội dung các quy định pháp luật hiện hành về việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.