THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TỈNH THANH HÓA
   

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý II năm 2023

Đề tổ chức các ngày kỷ niệm, đảm bảo đúng các quy định của Trung ương, của tỉnh, ngày 13 tháng 3 năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có văn bản số 63/HD-BTGTU hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý II năm 2023

Tìm hiểu Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022

Luật Phòng, chống rửa tiền được Quốc hội khóa XV kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2022. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2023 và tại thời điểm đó Luật Phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 sẽ hết hiệu lực thi hành. Luật được Quốc hội ban hành trên các cơ sở về chính trị cũng như cơ sở về thực tiễn và quan điểm chỉ đạo triển khai đầy đủ, rõ ràng và cần thiết.

Tìm hiểu một số quy định của Luật Khám, chữa bệnh năm 2023

Ngày 09 tháng 01 năm 2023, tại kỳ họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TRONG ĐÁNH GIÁ XÃ ĐẠT TIÊU CHÍ TIẾP CẬN PHÁP LUẬT ĐỂ PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO

Theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 quy định “Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” là nội dung tiêu chí thành phần 18.4. Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; tiêu chí 16 về tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.