THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TỈNH THANH HÓA
   

Thanh Hóa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện (DDCI) tỉnh Thanh Hóa năm 2022

Ngày tạo:  16/11/2022 16:29:57
Ngày 15 tháng 11 năm 2022 UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 3920/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện (DDCI) tỉnh Thanh Hóa năm 2022.

Nhằm phát huy kết quả khảo sát năm 2021 và tiếp tục hoàn thiện bộ chỉ số để cung cấp cho lãnh đạo tỉnh công cụ hiệu quả để giám sát và chỉ đạo nâng cao chất lượng điều hành kinh tế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện. 

Trên cơ sở đó tạo sự cạnh tranh, thi đua về chất lượng điều hành kinh tế giữa các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện; tạo động lực cải cách một cách quyết liệt, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp; tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực.

Từ kết kết quả chỉ số DDCI tỉnh Thanh Hóa là một trong các căn cứ để đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và phong trào thi đua của các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh và tạo kênh thông tin phản hồi rộng rãi, minh bạch và tin cậy để nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến đối với chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành trong việc nâng cao chất lượng điều hành và cải thiện môi trường kinh doanh tại địa phương. qua đó hỗ trợ lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện xác định trọng tâm cải cách, lựa chọn và triển khai các giải pháp kịp thời, phù hợp để cải thiện hiệu quả hoạt động của đơn vị mình, từ đó góp phần tích cực trong việc cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh của tỉnh, cải thiện chỉ số PCI trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Thực hiện Quyết định số 4511/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Đề án Đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện (DDCI) tỉnh Thanh Hóa; Ngày 15 tháng 11 năm 2022 UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 3920/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện (DDCI) tỉnh Thanh Hóa năm 2022.

Kế hoạch xác định rõ yêu cầu: Phương pháp xây dựng hệ thống chỉ số và tiêu chí đánh giá được lựa chọn tương tự các chỉ số thành phần của PCI, trên cơ sở áp dụng linh hoạt, phù hợp với thực tiễn tại tỉnh... và có sự tham vấn của chuyên gia PCI trong suốt quá trình xây dựng, triển khai thực hiện. Hệ thống chỉ tiêu được xây dựng theo hướng dễ áp dụng, dễ triển khai để các đơn vị có thể dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn giải pháp cải thiện. Kết quả khảo sát, điều tra lấy ý kiến phải được tổng hợp, phân tích, đánh giá một cách đầy đủ, khách quan, minh bạch; làm căn cứ để các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và các tổ chức liên quan tiếp thu ý kiến góp ý của nhà đầu tư, doanh nghiệp, từ đó đề ra các giải pháp cải thiện thiết thực, hiệu quả. Kết quả khảo sát, điều tra là một trong những căn cứ để xem xét, so sánh chất lượng điều hành của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. 

Để thực hiện mục tiêu đề ra và yêu cầu triển khai, Kế hoạch đã xác định rõ các nội dung:

Đối với phạm vi khảo sát

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đang hoạt động, sản xuất kinh doanh, triển khai dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (gọi chung là doanh nghiệp).

Số lượng: Khoảng 4.000 mẫu được chọn; gửi mỗi mẫu 03 phiếu khảo sát bản in; kết hợp với các hình thức khảo sát trực tuyến, khảo sát trực tiếp. Phấn đấu đạt 2.000 phiếu khảo sát phản hồi. 

Về đối tượng khảo sát: Gồm 52 đơn vị (25 đơn vị sở, ban, ngành cấp tỉnh và 27 UBND cấp huyện) của tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau: 

- 25 sở, ban, ngành cấp tỉnh: (1) Sở Kế hoạch và Đầu tư, (2) Sở Tài nguyên và môi trường, (3) Sở Giao thông vận tải, (4) Sở Xây dựng, (5) Sở Công Thương, (6) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, (7) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, (8) Sở Khoa học và Công nghệ, (9) Sở Y tế, (10) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, (11) Sở Giáo dục và Đào tạo, (12) Sở Tài chính, (13) Sở Tư pháp, (14) Sở Thông tin và Truyền thông, (15) Sở Nội vụ; (16) Sở Ngoại vụ, (17) Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, (18) Thanh tra tỉnh, (19) Văn phòng UBND tỉnh, (20) Ban Dân tộc, (21) Cục Thuế tỉnh, (22) Cục Hải quan tỉnh, (23) Bảo hiểm xã hội tỉnh, (24) Cục Quản lý thị trường tỉnh, (25) Kho bạc Nhà nước tỉnh.

- 27 UBND cấp huyện: (1) Thành phố Thanh Hóa, (2) Thành phố Sầm Sơn, (3) Thị xã Bỉm Sơn, (4) Thị xã Nghi Sơn, (5) Huyện Nga Sơn, (6) Huyện Hà Trung, (7) Hậu Lộc, (8) Huyện Hoằng Hóa, (9) Huyện Quảng Xương, (10) Huyện Nông Cống, (11) Huyện Đông Sơn, (12) Huyện Triệu Sơn, (13) Huyện Thiệu Hóa, (14) Huyện Thọ Xuân, (15) Huyện Yên Định, (16) Huyện Vĩnh Lộc, (17) Huyện Thạch Thành, (18) Huyện Cẩm Thủy, (19) Huyện Ngọc Lặc, (20) Huyện Thường Xuân, (21) Huyện Như Thanh, (22) Huyện Như Xuân, (23) Huyện Lang Chánh, (24) Huyện Bá Thước, (25) Huyện Quan Hóa, (26) Huyện Quan Sơn, (27) Huyện Mường Lát. 

Về nội dung khảo sát, điều tra lấy ý kiến

- Trên cơ sở điều chỉnh và hoàn thiện bộ tiêu chí DDCI 2021, tập trung đánh giá các chỉ số thành phần có tác động trực tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp, nhà đầu tư; các chỉ số ở thứ hạng chưa cao, cần cải thiện quyết liệt và có thể quy điểm tương đồng để đánh giá giữa các cơ quan gồm: (1) Tính minh bạch và tiếp cận thông tin, (2) Tính năng động và vai trò của người đứng đầu, (3) Chi phí thời gian, (4) Chi phí không chính thức, (5) Cạnh tranh bình đẳng, (6) Hỗ trợ doanh nghiệp, (7) Thiết chế pháp lý, (8) Tiếp cận đất đai. Trong đó: Các chỉ số từ (1) đến (7) được dùng để chấm điểm, xếp hạng đối với nhóm các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các chỉ số từ (1) đến (8) được dùng để chấm điểm, xếp hạng đối với nhóm UBND cấp huyện. 

- Sử dụng câu hỏi mở để tiếp thu ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh từ đó có thêm cơ sở đề xuất, kiến nghị các giải pháp về cơ chế chính sách của tỉnh, cải thiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính và tinh thần, thái độ của các cấp chính quyền. 

- Đánh giá về năng lực điều hành của chính quyền các địa phương, lãnh đạo các sở, ban ngành trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ liên quan đến môi trường đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng sự hài lòng của nhà đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- Nắm bắt những thông tin, kiến nghị của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh và triển khai đầu tư dự án. 

Đối với phương pháp khảo sát.

Kết hợp sử dụng nhiều phương pháp khảo sát, bao gồm: 

- Khảo sát bằng phiếu bản in gửi đến doanh nghiệp qua đường bưu điện. 

- Khảo sát bằng phiếu bản in gửi trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc Bộ phận một cửa các cấp và thông qua gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp. 

- Khảo sát trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của VCCI Thanh Hóa, Trung tâm phục vụ Hành chính công, các Hiệp hội doanh nghiệp, các mạng xã hội. 

Đối với thời gian, tiến độ thực hiện 

- Tháng 11/2022: 

+ Lập và trình phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện năm 2022. 

+ Chuẩn bị các phần mềm, công cụ triển khai khảo sát. 

+ Cập nhật cơ sở dữ liệu, danh sách doanh nghiệp, chuẩn bị mẫu khảo sát. 

- Tháng 12/2022 - 01/2023: 

+ Tập huấn khảo sát viên. 

+ Thực hiện khảo sát, thu thập ý kiến đánh giá của các doanh nghiệp. 

- Tháng 02 - 04/2023: 

+ Hoàn thành thu phiếu khảo sát, làm sạch dữ liệu. 

+ Nhập và kết xuất dữ liệu. 

+ Phân tích dữ liệu, dự thảo báo cáo, xin ý kiến góp ý. 

+ Hoàn thiện báo cáo cuối cùng và đề xuất kế hoạch tổ chức công bố báo cáo kết quả DDCI 2022 trình UBND Tỉnh. (Tiến độ triển khai chi tiết: giao VCCI Thanh Hóa xây dựng và tổ chức thực hiện, đảo bảo tính hiệu quả của Đề án và phù hợp với thực tiễn)

Để thực hiện các nội dung, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện.

1. Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hóa:

 Xây dựng chương trình cụ thể để triển khai thực hiện Kế hoạch; tham vấn nhóm nghiên cứu PCI (VCCI và các đơn vị tư vấn khác nếu có); xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu, phần mềm phục vụ khảo sát và đánh giá kết quả. 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá và tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố kết quả khảo sát DDCI tỉnh Thanh Hóa năm 2022. 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động và hướng dẫn cộng đồng doanh nghiệp tích cực tham gia đánh giá, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp khi điền phiếu khảo sát. 

Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, cải tiến phương pháp đánh giá, nội dung Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh năm 2022 đảm bảo hiệu quả, thiết thực hơn. 

2. Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa các cấp: Theo đề nghị của VCCI Thanh Hóa tăng cường tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia khảo sát; thực hiện việc phát phiếu, thu phiếu trực tiếp tại đơn vị mình; đăng tải hai mẫu phiếu khảo sát trên cổng thông tin của Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh. 

3. Sở Tài chính: Chủ trì hướng dẫn và thẩm định, trình duyệt kinh phí thực hiện Kế hoạch, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền về việc triển khai thực hiện Kế hoạch, kịp thời đưa tin trong quá trình khảo sát, lấy ý kiến của doanh nghiệp về Bộ chỉ số DDCI Thanh Hóa 

5. Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Tuyên truyền về việc triển khai thực hiện Kế hoạch; kịp thời đưa tin trong quá trình khảo sát, lấy ý kiến của doanh nghiệp về Bộ chỉ số DDCI Thanh Hóa. 

6. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

Cung cấp danh sách doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có tương tác và thực hiện các thủ tục hành chính trong năm 2022 tại đơn vị cho VCCI Thanh Hóa để thực hiện việc khảo sát. 

Triển khai, phổ biến, quán triệt việc thực hiện Kế hoạch này đến phòng, bộ phận chuyên môn và các đơn vị trực thuộc. Đề ra các giải pháp thực hiện một cách hiệu quả, thiết thực nhằm phát huy kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của đơn vị. 

Chủ động đẩy mạnh tuyên truyền thông tin về Chỉ số DDCI tỉnh Thanh Hóa và những nỗ lực của đơn vị mình trong việc cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên các phương tiện truyền thông (website của đơn vị, đài, báo, tạp chí) để tạo niềm tin cho doanh nghiệp về môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh. 

7. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ, Hiệp hội Doanh nhân nữ, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp: Phối hợp với VCCI Thanh Hóa trong việc khảo sát, lấy ý kiến doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đóng góp ý kiến để hoàn thiện Bộ chỉ số DDCI Thanh Hóa. 

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Làm đầu mối theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị được giao tại Kế hoạch này. Sau khi hoàn thành việc công bố kết quả khảo sát DDCI tỉnh Thanh Hóa năm 2022, thì chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức rà soát quy trình thực hiện việc khảo sát, đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa năm 2022; căn cứ kết quả rà soát, có văn bản báo cáo, đề xuất UBND tỉnh theo quy định. 

Từ những kết quả đạt được của năm 2021, trên cơ sở sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của UBND tỉnh, bằng kế hoạch hoạch với các nội dung cụ thể, chi tiết cùng với sự vào cuộc của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện sẽ là cơ sở để việc đánh giá năm 2022 đạt kết quả cao, đáp ứng được các mục tiêu đề ra góp phần trong quản lý điều hành cũng như phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa./.


Lâm Anh

File đính kèm
   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.


TIN KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤCEmail không được để trống và đúng định dạng.