THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TỈNH THANH HÓA
   

Thanh Hóa chỉ đạo thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030”.

Ngày 14 tháng 02 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.

           Nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp chính quyền, người sử dụng lao động và toàn xã hội về tầm quan trọng, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời cho công nhân lao động tại doanh nghiệp; xây dựng được đội ngũ công nhân lao động có trình độ tay nghề, kỷ luật lao động, nhận thức chính trị, kiến thức pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. 

        Thực hiện Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 19/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030”, Ngày 14 tháng 02 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.

          Kế hoạch xác định rõ yêu cầu chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị- xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ, xây dựng đề án, chương trình cụ thể để thực hiện các nội dung của Kế hoạch; trong triển khai thực hiện cần có sự phối hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn và các doanh nghiệp để tạo sự thống nhất trong nội dung, hình thức, sát với nhu cầu thực tế.

          UBND tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra các mục tiêu triển khai nhiệm vụ, trong đó có mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể: 

          Đối với mục tiêu chung, UBND tỉnh xác định tiếp tục khơi dậy, phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc trong công nhân lao động; tuyên truyền, vận động để công nhân lao động tại doanh nghiệp hình thành thói quen tự học, tích cực học tập suốt đời; hỗ trợ, tạo điều kiện để công nhân lao động tại các doanh nghiệp học tập nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc, tiếp cận hệ thống giáo dục mở, góp phần đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.                Đối với mục tiêu cụ thể, UBND tỉnh đã chỉ rõ cần đạt được các mục tiêu bằng con số cụ thể: 

          Về chính trị, pháp luật: Phấn đấu đến năm 2025 đạt 85%, đến năm 2030 đạt 90% công nhân lao động tại các doanh nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công nhân lao động gắn với những nội dung lý luận về chức năng, nhiệm vụ của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. 

          Về kĩ năng nghề nghiệp: Phấn đấu đến năm 2025 đạt 60%, đến năm 2030 đạt 80% công nhân lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ tay nghề, kỹ năng nghề. 

          Về kỹ năng sống: Phấn đấu đến năm 2025 đạt 60%, đến năm 2030 đạt 80% công nhân 

          Về ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số: Phấn đấu đến năm 2025 đạt 60%, đến năm 2030 đạt 75% công nhân lao động tại các doanh nghiệp được phổ biến về công nghệ thông tin, công nghệ số. 

          Về mô hình học tập: Phấn đấu đến năm 2025 đạt 30%, đến năm 2030 đạt 50% công nhân lao động tại các doanh nghiệp đạt danh hiệu “Công dân học tập” do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

          Để hoàn thành những mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra những nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện.

           Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về học tập suốt đời, góp phần xây dựng xã hội học tập 

          Tăng cường tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, người sử dụng lao động và công nhân lao động về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trong nền kinh tế số, xã hội số thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông xã hội, hệ thống thông tin cơ sở, các cơ sở giáo dục và các phương thức khác. 

          Tổ chức biên soạn tài liệu về học tập suốt đời (lý luận chính trị cơ bản, quy định pháp luật liên quan trực tiêp đến quyền và lợi ích của người lao động, kỹ năng sống…); tập huấn về kỹ năng tuyên truyền, vận động công nhân lao động, người sử dụng lao động tham gia các hoạt động học tập suốt đời cho cán bộ Công đoàn, nhất là cán bộ Công đoàn cơ sở. 

          Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam hằng năm; tuyên tuyền, phổ biến, vận động công nhân lao động phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân học tập”, có kỹ năng số để có thể tự tìm kiếm, sử dụng, chia sẻ thông tin trên môi trường số, internet. 

          Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các gương công nhân lao động và con công nhân lao động hiếu học; nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay trong tổ chức hoạt động học tập suốt đời, xây dựng mô hình học tập suốt đời trong công nhân lao động. 

          Triển khai các biện pháp hỗ trợ công nhân lao động được học tập thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả học tập suốt đời 

          Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách của Nhà nước để hỗ trợ công nhân lao động được học tập, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp. 

          Tham gia góp ý xây dựng các chương trình đào tạo bổ sung, đào tạo kỹ năng nghề nghiệp mới cho công nhân, người lao động tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

          Vận động các doanh nghiệp ưu tiên bố trí nguồn kinh phí cho việc khuyến khích học tập, nâng cao tay nghề; tạo điều kiện tốt nhất để hỗ trợ công nhân lao động được tham gia học tập suốt đời.

          Nghiên cứu, xây dựng để ban hành hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ của tổ chức Công đoàn cho hoạt động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng của công nhân lao động. 

          Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời cho công nhân lao động 

          Cơ sở giáo dục đại học: Đa dạng hóa các hình thức học tập, phương thức học tập; đẩy mạnh đào tạo từ xa theo quy định của pháp luật về giáo dục và đào tạo để giúp công nhân lao động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật; xây dựng, khai thác, tích hợp, chia sẻ nguồn tài nguyên giáo dục mở, học liệu mở với các cơ sở giáo dục, các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước.

          Cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Nghiên cứu thị trường lao động, chủ động phối hợp với các doanh nghiệp để đa dạng, linh hoạt trong đào tạo nâng cao tay nghề, kỹ năng nghề cho công nhân lao động; gắn kết đào tạo nghề theo địa chỉ, đa dạng các hình thức đào tạo, khuyến khích phương thức tự học để giúp công nhân lao động học tập, nâng cao trình độ tay nghề. 

          Các thiết chế văn hóa, thể thao: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; đổi mới, sáng tạo các mô hình hoạt động và nâng cao chất lượng các dịch vụ phục vụ học tập suốt đời, hỗ trợ công nhân lao động đến tham gia sinh hoạt và học tập. 

          Tổ chức các phong trào thi đua, cuộc vận động, các hoạt động hỗ trợ thúc đẩy học tập suốt đời trong công nhân lao động 

          Đẩy mạnh các cuộc vận động học tập nâng cao kiến thức chuyên môn, ý thức pháp luật, kỹ năng sống trong công nhân lao động; xây dựng, duy trì thói quen đọc sách và tự học, ý thức học tập suốt đời phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi cá nhân với thông điệp “Học tập suốt đời - cơ hội có việc làm bền vững”. 

          Phát động thi đua học tập, nâng cao kỹ năng tay nghề nghiệp gắn với thi đua Lao động giỏi, Lao động sáng tạo trong công nhân lao động; tiếp tục triển khai phong trào ôn lý thuyết, luyện tay nghề, các cuộc thi thợ giỏi, “Bàn tay vàng”. 

          Hỗ trợ công nhân lao động có điều kiện thuận lợi tham gia học tập như: Bổ sung sách, báo, tờ gấp, poster, các ấn phẩm truyền thông trên các nền tảng và môi trường công nghệ mới. 

          Làm tốt công tác khuyến khích, thương lượng với người sử dụng lao động để đưa nội dung nâng cao trình độ học vấn, tay nghề cho công nhân lao động vào thỏa ước lao động tập thể, các quy chế, quy định của doanh nghiệp, đơn vị. 

          Tiếp tục huy động sự tham gia, phối hợp của các doanh nghiệp để triển khai hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua nhằm thúc đẩy công nhân lao động học tập, lao động sáng tạo. 

          Tăng cường phối hợp giữa các cấp, ngành, các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực học tập suốt đời cho công nhân lao động 

          Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, cơ sở giáo dục đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp trong việc tổ chứ cho công nhân lao động học tập kiến thức pháp luật, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng sống, những nội dung lý luận cơ bản về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam... 

          Thực hiện tốt công tác phối hợp với người sử dụng lao động trong việc tuyên truyền, vận động và hỗ trợ, tạo điều kiện để công nhân lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp. 

          Để đảm bảo hiệu quả của những nhiệm vụ đã được đặt ra theo đúng mục tiêu, UBND tỉnh Thanh Hóa có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị cụ th.

          Liên đoàn Lao động tỉnh

          Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể, tổ chức có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch; 

          Chỉ đạo các cấp Công đoàn triển khai thực hiện Kế hoạch, gắn với triển khai các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương, đơn vị; 

          Định kỳ hằng năm tổ chức kiểm tra, đôn đốc; sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Tổng Liên đoàn. 

          Sở Giáo dục và Đào tạo

          Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện, thị xã, thành phố thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên trên địa bàn phối hợp với các doanh nghiệp, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch; 

          Chủ trì, hướng dẫn, tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời hàng năm; phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan cấp tỉnh mở các lớp đào tạo từ xa cho đối tượng là CNLĐ chưa tốt nghiệp trình độ văn hóa bậc phổ thông trung học và chứng chỉ nghề liên quan đến lĩnh vực đang đảm nhiệm; triển khai, thực hiện đánh giá tiêu chí danh hiệu “Công dân học tập”; 

          Rà soát các quy định theo thẩm quyền, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định về học bổng, trợ cấp xã hội, miễn, giảm học phí, hỗ trợ tiền học phí và chi phí sinh hoạt đối với công nhân tham gia học tập. 

          Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

          Chỉ đạo các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch trình; chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp áp dụng các hình thức đào tạo vừa làm, vừa học, tạo điều kiện hỗ trợ công nhân lao động học nghề, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động. 

          Chủ trì phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và các sở, ban, ngành nghiên cứu xây dựng, ban hành cơ chế khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện cho công nhân lao động học nghề dưới nhiều hình thức khác nhau. 

          Chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi, thi nâng bậc thợ hằng năm tại doanh nghiệp. 

          Sở Thông tin và Truyền thông 

          Chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí địa phương và hệ thống thông tin cơ sở thông tin, tuyên truyền về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, tình hình, kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch. 

          Chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cơ quan báo chí truyền thông về chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động. 

          Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tổ chức Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam hàng năm. 

          Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

          Chủ trì xây dựng các mô hình hoạt động, chia sẻ, hợp tác nguồn thông tin, dữ liệu và các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ học tập trên nền tảng công nghệ số nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, nguồn nhân lực tại các thiết chế văn hoá, thể thao, phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của CNLĐ. 

          Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về văn hoá, thể thao cho cán bộ công đoàn; phổ biến, hướng dẫn xây dựng văn hoá ứng xử trong CNLĐ. 

          Sở Tài chính

          Bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật. 

          Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn đối với các hoạt động của Kế hoạch; phối hợp thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch. 

          Hội Khuyến học tỉnh

          Chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn thực hiện tiêu chí “Công dân học tập” trong công nhân lao động tại doanh nghiệp. 

          Tổ chức tuyên truyền xây dựng xã hội học tập thông qua phong trào xây dưng các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” cấp thôn/bản/tổ dân phố hoặc tương đương và “Đơn vị học tập” ở cơ sở thuộc cấp xã quản lý. Phối hợp với các tổ chức, các lực lượng xã hội vận động người dân tích cực tham gia học tập thường xuyên, học tập suốt đời, xây xã hội học tập. 

          Chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn, tổ chức đánh giá công nhận các danh hiệu “Gia đình học tập”, “Đơn vị học tập” trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. - Phối hợp với Sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” hằng năm; tổ chức các hoạt động phong phú tại các trung tâm học tập cộng đồng và trong các doanh nghiệp có đông công nhân. 

          Cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc tỉnh Tăng cường các chương trình, xây dựng, khai thác, tích hợp, chia sẻ nguồn tài nguyên giáo dục mở, học liệu mở hỗ trợ công nhân lao động vừa học, vừa làm; áp dụng các hình thức đào tạo vừa làm, vừa học, tạo điều kiện hỗ trợ công nhân lao động học nghề, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động. 

          Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

          Xây dựng kế hoạch thực hiện Kế hoạch hàng năm và từng giai đoạn phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương; chỉ đạo các phòng, ban, tổ chức chính trị xã hội cùng cấp phối hợp với tổ chức Công đoàn tỉnh triển khai, thực hiện Kế hoạch. 

          Bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để hỗ trợ các cấp Công đoàn tổ chức các hoạt động của Kế hoạch tại địa phương. 

          Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục thường xuyên gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp để tổ chức các lớp học nâng cao trình độ văn hoá, giáo dục kỹ năng sống, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học cho CNLĐ. Tăng cường gắn kết các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho CNLĐ. 

          Phối hợp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch tại địa phương. 

          Ban quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh 

          Chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan tuyên truyền, vận động người sử dụng lao động thực hiện xây dựng kế hoạch hằng năm và dành kinh phí, thời gian, cơ sở vật chất cho việc đào tạo và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, đào tạo lại nghề cho người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp. 

          Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh quy hoạch bố trí cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và thực hành nghề trong các đơn vị doanh nghiệp đảm bảo thuận lợi cho CNLĐ tham gia học tập và thực hành nghề.

          Việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh đã thể hiện rõ quan điểm chỉ đạo, quyết tâm của UBND tỉnh trong việc đồng hành cùng công nhân lao động tạo điều kiện để công nhân lao động nâng cao trình độ cũng như kỹ năng nghề nghiệp, qua đây góp phần nâng cao năng xuất và chất lượng lao động. Trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh, cùng sự vào cuộc của các sở, ban, ngành và UBND các cấp, sự ủng hộ của công nhân lao động trên địa bàn tỉnh chắc chắn các nhiệm vụ, giải pháp sẽ được triển khai đầy đủ và hiệu quả, từ đó góp phần cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Thanh Hóa được phát triển bền vững./.  


Vân Dương

File đính kèm
   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.