THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TỈNH THANH HÓA
   

Thanh Hóa công nhận kết quả đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập năm 2022 cho 26 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh

Ngày 16 tháng 02 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 534/QĐ-UBND công nhận kết quả đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập năm 2022 cho 26 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.

         Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; thực hiện Thông tư số 22/2020/TT-BGDĐT ngày 06/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập; ngày 17/12/2021 UBND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành Văn bản số 20029/UBND-VX về việc hướng dẫn đánh giá, chấm điểm, xếp loại Đơn vị học tập trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ và tự đánh giá của các đơn vị và kết quả đánh giá của cơ quan được giao theo dõi, theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 399/TTr-SGDĐT ngày 13/02/2023. Ngày 16 tháng 02 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 534/QĐ-UBND công nhận kết quả đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập năm 2022 cho 26 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.

          Theo đó có 26 đơn vị được đánh giá, xếp loại, trong đó có 24 đơn vị được xếp loại tốt và 02 đơn vị được xếp loại khá, cụ thể như sau:

          Đối với 24 đơn vị được xếp loại tốt gồm: 

 - Văn phòng Tỉnh ủy 93 điểm;

- Văn Phòng UBND tỉnh 97 điểm; 

- Liên đoàn Lao động tỉnh 93 điểm;

 - Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa 97 điểm;

- Ban Dân tộc 90 điểm;

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp Thanh Hóa. 88 điểm;

- Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa 85 điểm;

-  Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Thanh Hóa 85 điểm;

- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh Hóa 88 điểm; 

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa 95 điểm;

-  Đài phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa 88 điểm; 

-  Sở Xây dựng 85 điểm;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 92 điểm;

- Sở Tư pháp 92 điểm; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 90 điểm;

- Sở Giao thông vận tải 95 điểm; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo 90 điểm;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 98 điểm; 

- Sở Công Thương Thanh Hóa 88 điểm; 

- Sở Khoa học và Công nghệ 86 điểm; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư 89 điểm;

- Sở Thông tin và Truyền thông 98 điểm;

- Sở Nội vụ 96 điểm;

- Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa 92 điểm;

          Đối với hai đơn vị xếp loại khá gồm: 

- Viện Nông nghiệp 84 điểm;

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa 82 điểm. 

        Việc đánh giá nhằm tạo cơ hội và điều kiện cho thành viên trong đơn vị được học tập thường xuyên, học tập suốt đời, xây dựng mẫu hình công dân học tập trong các đơn vị, làm nòng cốt trong việc xây dựng các mô hình học tập trong cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập. Cung cấp cơ sở để xây dựng kế hoạch thực hiện và huy động nguồn lực hỗ trợ việc học tập, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của các thành viên trong đơn vị. Là căn cứ để xem xét đánh giá kết quả công tác hằng năm của đơn vị và các thành viên trong đơn vị.

         Trên cơ sở nguyên tắc đề cao trách nhiệm tự đánh giá, xếp loại của các đơn vị và trách nhiệm tổng hợp, đánh giá, xếp loại của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Thông tư số 22/2020/TT-BGDĐT ngày 06/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập, kết quả đánh giá đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, minh bạch, khách quan. Qua đó thúc đẩy các đơn vị cấp tỉnh thực hiện tốt trách nhiệm xây dựng đơn vị học tập, từ đó lan tỏa ra cộng đồng tạo nên phong trào một xã hội tự giác học tập nâng cao dân trí góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh.


Dương Vân

File đính kèm
   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.