THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TỈNH THANH HÓA
   

Thanh Hóa chỉ đạo kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với các trường học trên địa bàn tỉnh năm 2023

Ngày 08 tháng 3 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND về việc kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với các trường học trên địa bàn tỉnh năm 2023.

           Thực hiện việc kiểm định chất lượng giáo dục nhằm xác định cơ sở giáo dục đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn; lập kế hoạch cải tiến chất lượng, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường; thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng của cơ sở giáo dục. Qua đó công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với các cơ sở giáo dục nhằm khuyến khích đầu tư và huy động các nguồn lực cho giáo dục, góp phần tạo điều kiện đảm bảo cơ sở giáo dục không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả trong giáo dục.

          Căn cứ Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học, Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non; Ngày 08 tháng 3 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND về việc kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với các trường học trên địa bàn tỉnh năm 2023.

          Với yêu cầu đặt ra việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia phải xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục; được thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo công khai, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn, gắn với việc nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các cơ sở giáo dục và đúng tiến độ được cấp thẩm quyền phê duyệt. Nhằm đảm bảo mục tiêu huy động tổng hợp các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, hạ tầng công nghệ số, công nghệ thông tin; đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và Đào tạo. Bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành các chỉ tiêu về công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia đến hết năm 2023 tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia từ 83,46% trở lên. Trong đó có các mục tiêu cụ thể: 100% các cơ sở giáo dục thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia theo đúng các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hoàn thành công tác kiểm định chất lượng làm cơ sở cho việc công nhận đạt chuẩn quốc gia trong năm 2023 đối với 464 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông của 27 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó: Giáo dục Mầm non 138 trường; Giáo dục Tiểu học 173 trường; Giáo dục Trung học 153 trường (Trung học cơ sở 133 trường; Trung học phổ thông 20 trường).

          Để đảm bảo các mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cụ thể:

          Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức 

        Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, mục đích, ý nghĩa của công tác KĐCLGD và xây dựng trường đạt CQG. Đa dạng hóa các 3 hình thức tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội đối với công tác KĐCLGD và xây dựng trường đạt CQG gắn với thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

          Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và triển khai thực hiện thực hiện 

         Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, tổ chức đoàn thể đối với công tác KĐCLGD và xây dựng trường đạt CQG; đưa việc KĐCLGD và xây dựng trường đạt CQG là nhiệm vụ thường xuyên hằng năm của địa phương để chỉ đạo tổ chức thực hiện. Tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước đối với việc thực hiện KĐCLGD và xây dựng trường đạt CQG. Gắn kết chặt chẽ công tác KĐCLGD và xây dựng trường đạt CQG với việc thực hiện kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục và việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ công tác KĐCLGD cho đội ngũ cốt cán ngành giáo dục và các đơn vị có liên quan, đáp ứng yêu cầu công tác KĐCLGD và CQG theo quy định hiện hành của pháp luật. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện hoạt động tự đánh giá đúng quy trình; các cơ sở giáo dục đã được công nhận đạt KĐCLGD và công nhận đạt CQG tiếp tục thực hiện các giải pháp cải tiến, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường, củng cố hồ sơ, cập nhật thông tin minh chứng, chuẩn bị các điều kiện cho tự đánh giá chu kỳ tiếp theo. Kiểm tra, đôn đốc các cơ sở giáo dục đã được công nhận đạt KĐCLGD và công nhận đạt CQG quá 05 năm, đảm bảo các điều kiện, đặc biệt là các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực để tiến hành công nhận lại. Rà soát, củng cố đội ngũ cốt cán tham gia các đoàn đánh giá ngoài là lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo; cán bộ, chuyên viên của một số sở, ngành liên quan: Nội vụ, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Văn hoá, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố. Cử cán bộ tham dự đầy đủ các đợt tập huấn về công tác KĐCLGD do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức; bố trí nhân lực tham gia các đoàn đánh giá ngoài đảm bảo số lượng, chất lượng theo quy định để thực hiện nhiệm vụ KĐCLGD và công nhận trường đạt CQG. 

          Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

        Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ quản lý giáo dục, phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của nhà trường. Tăng cường củng cố bộ máy tổ chức trong nhà trường theo Điều lệ trường học; chú trọng việc xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong trường học; xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp trong hệ thống chính trị của nhà trường, quy chế hoạt động, quy chế chỉ tiêu nội bộ, quy chế dân chủ ở cơ sở. Sắp xếp, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý và trình độ lý luận chính trị. Bố trí giáo viên các bộ môn đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, bảo đảm chuẩn đào tạo và chất lượng, phù hợp với tình hình của từng địa phương đồng thời đáp ứng được yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán đóng vai trò nòng cốt trong việc duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Chú trọng việc rèn luyện, giữ gìn và nâng cao phẩm chất đạo đức trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các nhà trường. Thực hiện đánh giá, xếp loại đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đúng thực chất làm cơ sở cho việc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung kịp thời cơ chế, chính sách, chế độ cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và người lao động trong trường học. 

          Nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường

         Tăng cường đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực của học sinh. Thực hiện tốt yêu cầu và lộ trình đổi mới chương trình giáo dục đối với từng cấp học theo quy định; triển khai các dự án, đề án về đổi mới phương pháp dạy học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khai thác, sử dụng triệt để và có hiệu quả các trang thiết bị dạy học được trang bị, các đồ dùng dạy học tự làm, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Mở rộng quy mô tổ chức dạy học 2 buổi/ngày có hiệu quả. Đối với cấp THCS, THPT, chú trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém; nâng cao tỷ lệ học sinh có học lực khá, giỏi và hạnh kiểm tốt; giảm tỷ lệ học sinh lưu ban, bỏ học. 

          Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, công tác xã hội hoá giáo dục 

       Đầu tư hoàn chỉnh điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các trường có trong danh mục đạt KĐCLGD và đạt CQG, tập trung chủ yếu: Bảo đảm diện tích mặt bằng, thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý chủ quyền sử dụng đất; xây dựng đầy đủ phòng học, phòng học bộ môn và các phòng chức năng, đầu tư các trang thiết bị dạy học đúng chuẩn quy định. Thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng, sửa chữa, duy tu hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; xây dựng môi trường trường học xanh,sạch, đẹp, an toàn. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, thu hút đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng chuẩn quốc gia. Nâng cao chất lượng hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, từ đó thực hiện tốtsự gắn kết chặt chẽ mối quan hệ nhà trường-gia đình-xã hội. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương đầu tư phát triển giáo dục, xây dựng phong trào xã hội học tập, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng tốt môi trường giáo dục. Phát huy sự hỗ trợ tích cực của các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, nhân dân quan tâm, đầu tư, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Tăng cường thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính, tàisản, chất lượng giáo dục và đào tạo.

       Để thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp đề ra, UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chuyện môn cũng như các đơn vị có nhiên quan.    Sở Giáo dục và Đào tạo: Là cơ quan thường trực có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác KĐCLGD và công nhận đạt CQG đối với từng cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông, đảm bảo đúng quy định hiện hành của pháp luật và lộ trình đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông triển khai công tác tự đánh giá và xây dựng trường đạt CQG theo quy định. Tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các đơn vị, cá nhân thực hiện công tác KĐCLGD và công nhận đạt CQG. Hàng năm, tổ chức sơ kết, tổng kết về KĐCLGD và công nhận đạt CQG; báo cáo kết quả với Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra. 

         Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện thực hiện các nội dung thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách tỉnh trong kế hoạch, đồng thời thẩm định thanh quyết toán kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành; cấp kinh phí để tổ chức hoạt động đánh giá ngoài để công nhận KĐCLGD và đạt CQG theo lộ trình Kế hoạch. 

        Sở Nội vụ: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cân đối biên chế để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch biên chế cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục hàng năm đảm bảo thực hiện tốt Kế hoạch. 

          Các sở: Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc tổ chức, triển khai Kế hoạch đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

          Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Chỉ đạo tổ chức đoàn thể các cấp tăng cường tuyên truyền đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân hỗ trợ ngành Giáo dục đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa giáo dục, huy động mọi nguồn lực trong công tác xây dựng trường đạt KĐCLGD và đạt CQG.

         Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Lập và triển khai thực hiện kế hoạch KĐCLGD, kế hoạch xây dựng, đầu tư cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn để đạt chuẩn quốc gia đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hàng năm, tổ chức sơ kết, tổng kết về công tác KĐCLGD và công nhận đạt CQG; báo cáo kết quả với Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

        Có thể nhận thấy về chất lượng giáo dục của Thanh Hóa trong những năm qua mà gần đây nhất là năm học 2021-2022, tiếp tục giữ vững tốp đầu cả nước về chất lượng giáo dục mũi nhọn. Cụ thể, trong kỳ thi chọn học sinh giỏi (HSG) quốc gia năm học vừa qua, Thanh Hóa đoạt 58 giải trong tổng số 76 thí sinh dự thi, xếp thứ 6 toàn quốc. Trong năm qua, Thanh Hóa có thêm 1 HS đoạt Huy chương Bạc tại kỳ thi Olympic Toán Quốc tế; 1 giải Ba tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Chất lượng giáo dục đại trà được duy trì ổn định. Đặc biệt, chất lượng giáo dục miền núi tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, với tỷ lệ HS giỏi tăng trong khi giảm tỷ lệ HS yếu, kém. Ngoài ra, 100% HS các Trường Phổ thông dân tộc nội trú tốt nghiệp THCS và THPT. Thanh Hóa cũng tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Ở kỳ thi năm nay, Thanh Hóa có hơn 36.000 thí sinh dự thi, tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT sơ bộ hơn 35.400, (đạt tỷ lệ 98,46%, tăng 0,47% so với năm 2021). Điểm trung bình tại kỳ thi này là 6,347 điểm, xếp thứ 27 toàn quốc, so với năm 2021 tăng 5 bậc (năm 2021 xếp thứ 32). Đáng chú ý, Thanh Hóa dẫn đầu cả nước về tổng số điểm 10 với 411 bài thi đạt điểm 10; có hơn 1.100 lượt thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên ở các khối truyền thống. Trong đó, khối C có tới hơn 500 lượt, khối A: 290 lượt và gần 140 lượt ở khối D,… Đối với Giáo dục Mầm non, quy mô trường, lớp tiếp tục được mở rộng với 4 Trường Mầm non tư thục được thành lập mới. Trong năm qua, có thêm 33 trường đạt chuẩn Quốc gia (tăng 4,4% so với năm học trước). Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ chuyển biến tốt, với số trường tổ chức bán trú đạt 99,6%; 100% các trường Mầm non thực hiện chương trình Giáo dục mầm non, số trẻ học 2 buổi/ngày đạt tỷ lệ 99,8%. Trong năm học vừa qua, Thanh Hóa cũng duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3, là tỉnh thứ 15 của cả nước đạt mức độ này. Đồng thời, đạt công nhận phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Với hệ Giáo dục thường xuyên, năm học 2021-2022 Thanh Hóa có 100% học viên cấp THPT kết hợp học nghề. Các Trung tâm GDTX cũng tận dụng tối đa cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên tiếp nhận học viên có nhu cầu học chương trình GDTX cấp THPT,… Với những kết quả đã đạt được, cùng sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa trong việc kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với các trường học trên địa bàn tỉnh, sự vào cuộc của các sở, ban, ngành và chính quyền các cấp, sự quan tâm ủng hộ của Nhân dân trên địa bàn chắc chắn chất lượng giáo dục Thanh Hóa sẽ đạt được những kết quả tốt hơn nữa, có những đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của tỉnh nhà./.


Lâm Anh

File đính kèm
   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.