THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TỈNH THANH HÓA
   

Thanh Hóa tăng cường chỉ đạo triển khai các nội dung tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững

Ngày tạo:  06/05/2023 15:32:24
Ngày 04 tháng 5 năm 2023, UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có văn bản chỉ đạo số 6054/UBND-CN về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững; Công văn số 178/TTgCN ngày 27/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

     Với quan điểm, quán triệt, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo điều hành chủ động, linh hoạt, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn. Tất cả các chủ thể có liên quan phải đề cao trách nhiệm; chung tay tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, công khai, minh bạch và bền vững. Quy hoạch, đầu tư phát triển hệ sinh thái bất động sản công nghiệp, bất động sản dịch vụ, du lịch và bất động sản nhà ở đô thị để hài hòa giữa cung và cầu; nhà ở phải có người ở, muốn có người ở thì phải phát triển sản xuất, kinh doanh công nghiệp dịch vụ, hệ thống kết cấu hạ tầng đường bộ. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, khôi phục thị trường bất động sản đi đôi với kiểm soát rủi ro; coi trọng việc giám sát, điều tiết thị trường; không hình sự hóa các quan hệ kinh tế - dân sự; bảo vệ cán bộ, những người làm đúng. Hoàn thiện thể chế, chính sách liên quan đến phát triển thị trường bất động sản đảm bảo tính khả thi, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật nhằm tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Có chính sách phù hợp thúc đẩy thị trường, tập trung cho an sinh xã hội, tạo cơ hội cho người thu nhập thấp; đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà công nhân đáp ứng nhu cầu về nhà ở của các đối tượng thu nhập thấp. Phát triển hệ sinh thái bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững; không siết chặt các nguồn vốn tín dụng, trái phiếu, chứng khoán,… dành cho bất động sản một cách bất hợp lý, nhưng tăng cường kiểm tra, giám sát, không buông lỏng quản lý nhà nước. Kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, an toàn, chắc chắn, chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, tập trung bảo đảm hiệu quả, quản lý chặt chẽ giá cả, thị trường. Huy động nguồn lực của xã hội, đặc biệt là của các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế bất động sản lớn; có cơ chế, thu hút nguồn lực của các nhà đầu tư nước ngoài để phát triển thị trường bất động sản, phát triển nhà ở xã hội. Tôn trọng và tuân thủ quy luật thị trường, quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh, lĩnh vực bất động sản bình đẳng với các ngành nghề, lĩnh vực khác. Giá cả bất động sản phải phù hợp quy luật thị trường, là động lực để thúc đẩy phát triển.

          Nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đặc biệt là về thể chế, tổ chức thực hiện và nguồn vốn cho thị trường bất động sản. Thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển, tăng nguồn cung, đồng thời điều chỉnh cơ cấu sản phẩm thị trường bất động sản hợp lý hơn, chú trọng phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở phù hợp với thu nhập của người dân. Thường xuyên theo dõi, giám sát có hiệu quả tình hình thị trường để kịp thời có biện pháp, giải pháp phù hợp nhằm ngăn chặn tình trạng thị trường "phát triển nóng" hoặc "đóng băng", tình trạng tung tin đồn thổi, đầu cơ thổi giá bất động sản lên cao để trục lợi, mất cân đối cung - cầu và đảm bảo vận hành lành mạnh theo cơ chế thị trườngNgày 11/3/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững; tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn số 178/TTgCN ngày 27/3/2023 về việc thúc đẩy và tháo gỡ thị trường bất động sản. 

     Để triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.  UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều công chỉ đạo như Công văn số 15388/UBND-CN ngày 17/10/2022 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 29/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững; Công văn số 659/UBND-CN ngày 13/01/2023 về việc triển khai thực hiện Công điện số 1164/CĐ-TTg ngày 14/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và phát triển nhà ở và ngày 04 tháng 5 năm 2023, UBND tỉnh tiếp tục có văn bản chỉ đạo số 6054/UBND-CN về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững; Công văn số 178/TTgCN ngày 27/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

          Theo đó UBND tỉnh đã chỉ đạo việc triển khai nhiệm vụ:

     - Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao năng lực, sự hiểu biết, tính chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức; bảo vệ người làm đúng nhằm khắc phục tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm,... trong giải quyết công việc của một số cán bộ, công chức, viên chức hiện nay; 

    - Tiếp tục đẩy nhanh, cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính liên thông; thủ tục hành chính điện tử cấp độ 4, chấm dứt việc đùn đẩy trách nhiệm, gây khó khăn hoặc chậm trễ trong giải quyết các thủ tục triển khai dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát công tác giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức nhằm kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh không để kéo dài thời gian, tồn đọng công việc; 

   - Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 21/3/2022 về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa; 

   - Tích cực chủ động tổ chức các cuộc họp, làm việc trực tiếp với từng doanh nghiệp, từng dự án nhất là các dự án lớn (theo nhiệm vụ được UBND tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 3414/UBND-THKH ngày 17/3/2023 về việc danh mục các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh năm 2023) để lắng nghe các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, của dự án để kịp thời tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, chấm dứt việc đùn đẩy trách nhiệm hoặc chậm trễ trong giải quyết các thủ tục hành chính; 

    - Chủ động rà soát vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản của địa phương, doanh nghiệp; khẩn trương xem xét, giải quyết kiến nghị của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 1435/QĐ-TTg ngày 17/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản; báo cáo UBND tỉnh những vấn đề vượt quá thẩm quyền; 

    - Tiếp tục rà soát thủ tục pháp lý để các dự án sớm được tiếp tục triển khai nhất là các dự án lớn; các dự án đáp ứng nhu cầu thực của nhân dân, nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ và nhu cầu cho thuê bất động sản phục vụ sản xuất, công nghiệp, du lịch...; 

    - Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 15388/UBND-CN ngày 17/10/2022 và Công văn số 659/UBND-CN ngày 13/01/2023 nêu trên; 

    - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tại văn bản này, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP, đề xuất, kiến nghị (nếu có), định kỳ trước ngày 03 hàng tháng (bắt đầu từ tháng 6 năm 2023), gửi văn bản về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Văn phòng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

     Ngoài ra, UBND tỉnh đã giao từng nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành chuyên môn như Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch Đầu tư; Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thanh Hóa; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao, đảm bảo hiệu quả thực hiện.

     Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, cùng những nội dung, nhiệm vụ cụ thể được các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan vào cuộc thực hiện một cách hiệu quả, chắc chắn công tác tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững sẽ được thực hiện hiệu đầy đủ đảm bảo địa bàn tỉnh Thanh Hóa./.


Cao Phong

File đính kèm
   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.


TIN KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤCEmail không được để trống và đúng định dạng.