THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TỈNH THANH HÓA
   

Thanh Hóa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030”.

Ngày tạo:  14/05/2023 20:49:58
Ngày 11 tháng 5 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 964/QĐ-TTg.

          Nhằm triển khai đến các cấp, các ngành của tỉnh, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 964/QĐ-TTg. Bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng, chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó với các thách thức từ không gian mạng trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số.  Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhất là mối quan hệ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân trong bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Chuyển đổi căn bản về nhận thức và cách làm, xây dựng và phát triển lực lượng bảo đảm an toàn, an ninh mạng hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Nâng cao năng lực về bảo đảm an toàn, an ninh mạng, chủ động, sẵn sàng ứng phó với các nguy cơ, thách thức từ không gian mạng nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích, quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và công cuộc chuyển đổi số quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên không gian mạng. 

        Thực hiện Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030”, ngày 11 tháng 5 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 964/QĐ-TTg. Kế hoạch đã xác định nội dung, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, bảo đảm tập trung, xuyên suốt, đồng bộ, thống nhất. Phối hợp chặt chẽ với đơn vị chức năng của các bộ, ngành liên quan thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong phạm vi quản lý. 

        Theo đó, Kế hoạch xác định việc triển khai nhiệm vụ, giải pháp và phân công rõ trách nhiệm đối với các nội dung: 

        -  Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; 

      - Hoàn thiện văn bản về an toàn, an ninh mạng; 

     - Bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; 

     - Bảo vệ hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số, cơ sở hạ tầng không gian mạng; 

     -  Bảo vệ hệ thống thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước; 

     - Tạo lập niềm tin số, xây dựng môi trường mạng trung thực, văn minh, lành mạnh và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng. 

     - Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; 

    - Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn, an ninh mạng; 

    - Hợp tác quốc tế; 

     - Đầu tư nguồn lực và bảo đảm kinh phí thực hiện.

       Trên cơ sở nội dung Kế hoach đề ra, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Cơ quan thường trực Tiểu ban An toàn, An ninh mạng tỉnh chủ trì, phối hợp với các thành viên Tiểu ban An toàn, An ninh mạng tỉnh tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Tiểu ban An toàn, An ninh mạng tỉnh chỉ đạo, triển khai sơ kết, tổng kết việc thực hiện, điều phối xử lý các vấn đề mới, quan trọng, chưa được quy định hoặc chồng chéo, phức tạp về an toàn, an ninh mạng trong nội dung Kế hoạch, cần sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan.

      Đồng thời UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho Công an tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài chính, các sở, ngành có liên quan, UBND cấp huyện căn cứ mục tiêu và các nội dung đề ra tại Kế hoạch và chức năng, nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, đảm bảo An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng./.


Vân Dương

File đính kèm
   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.


TIN KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤCEmail không được để trống và đúng định dạng.