THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TỈNH THANH HÓA
   

Thanh Hóa chỉ đạo thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm

Ngày tạo:  16/06/2023 09:58:30
Ngày 09 tháng 6 năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn.

         Nhằm tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Nghị định số 99/2022/NĐ-CP; Quyết định số 43/QĐ-BTP ngày 16/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.  Trên cơ sở Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm, Quyết định số 43/QĐ-BTP ngày 16/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP; Ngày 09 tháng 6 năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

          Kế hoạch đã chỉ ra yêu cầu việc triển khai các nhiệm vụ trên cơ sở xác định rõ nội dung công việc, thời gian thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị để đảm bảo thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nội dung nhiệm vụ đã đề ra tại Kế hoạch. Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, từ đó đề xuất các giải pháp triển khai có hiệu quả công tác đăng ký biện pháp bảo đảm tại địa phương.

          Để đảm bảo các mục địch đã được đề ra, Kế hoạch đã xác định các nhiệm vụ cần triển khai:

          - Tổ chức quán triệt, phổ biến Nghị định số 99/2022/NĐ-CP và các nội dung pháp luật có liên quan cho cán bộ, công chức và người dân trên địa bàn tỉnh bằng các hình thức phù hợp (tổ chức hội nghị; biên soạn, phát hành tài liệu; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; trang tin điện tử của cơ quan, đơn vị…).

          - Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đội ngũ làm công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở, ngành; cơ quan, đơn vị có liên quan.

          - Xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh để tạo cơ sở cho việc thực hiện đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

          - Tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh;

          - Kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

          - Thực hiện thống kê báo cáo Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật;

          Để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ trên Chủ tịch UBND tỉnh đã giao cho Sở Tư pháp: Chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND công tác tổ chức thực hiện Kế hoạch này tại các cơ quan, đơn vị. Giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, các sở, ngành có liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước đối với cơ quan đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương; chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn Văn phòng đăng ký đất đai và các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo đúng quy định pháp luật. Giao cho UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

          Với những chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa bằng việc ban hành Kế hoạch triển khai, cũng như xác định rõ mục đích, yêu cầu và các nội dung cần triển khai, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan chuyên môn và UBND cấp huyện cũng như các cơ quan liên quan, chắc chắn Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm sẽ được triển khai đầy đủ và hiệu quả trên địa địa bàn tỉnh Thanh Hóa, góp phần đảm bảo đảm bảo các giao dich được thực hiện đúng quy định của pháp luật, bảo về quyền và lợi ích của người dân, giúp phát triển kinh tế trên địa bàn./.


Lâm Anh

File đính kèm
   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.