THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TỈNH THANH HÓA
   
# Thông tin văn bản, tài liệu
71441 Chưa xem xét, chấp thuận địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu tại xã Quảng Cát, thành phố Thanh Hoá của Doanh nghiệp tư nhân Thiết bị xăng dầu Thanh Hóa
Số hiệu: 126/UBND-KTTC  |  Ngày ban hành: 06-01-2016
71442 Chưa xem xét, chấp thuận địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu tại xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc cho Công ty Cổ phần Thương mại Miền núi Thanh Hóa
Số hiệu: 128/UBND-KTTC  |  Ngày ban hành: 06-01-2016
71443 Chưa xem xét, chấp thuận địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu tại xã Định Hòa, huyện Yên Định của Doanh nghiệp tư nhân Tân Bình
Số hiệu: 127/UBND-KTTC  |  Ngày ban hành: 06-01-2016
71444 Giao tham mưu gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ thực hiện dự án đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu tại xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Quyền Vinh
Số hiệu: 129/UBND-KTTC  |  Ngày ban hành: 06-01-2016
71445 Giao triển khai thực hiện Công văn số 5105/BKHCN-TTKHCN ngày 28/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ
Số hiệu: 131/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 06-01-2016
71446 Giao triển khai thực hiện Công văn số 4801/BKHCN-KTTH ngày 09/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn nội dung kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2016 của các tỉnh, thành phố
Số hiệu: 132/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 06-01-2016
71447 Giao tham mưu về Danh sách các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được xét tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2015
Số hiệu: 133/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 06-01-2016
71448 Giao tham mưu giải quyết đề nghị xin thay đổi công nghệ xử lý nước thải và chất thải rắn y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa
Số hiệu: 134/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 06-01-2016
71449 Giao tham mưu giải quyết đề nghị xin phép đưa vào sử dụng hệ thống xử lý chất thải rắn y tế lây nhiễm của Bệnh viện 71 Trung ương
Số hiệu: 135/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 06-01-2016
71450 Bố trí vốn trong kế hoạch năm 2016 cho dự án tu bổ, nâng cấp đê hữu sông Mã, đoạn từ K40+732-K44, thành phố Thanh Hóa
Số hiệu: 138/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 06-01-2016
71451 Giao tham mưu chủ trương đầu tư sửa chữa, mở rộng đường Kim Tân - Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành
Số hiệu: 139/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 06-01-2016
71452 Giao báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý thông tin, dữ liệu các dự án sử dụng vốn đầu tư công
Số hiệu: 140/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 06-01-2016
71453 Giao triển khai công tác giám sát và đánh giá đầu tư; lập vào gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2015
Số hiệu: 141/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 06-01-2016
71454 Góp ý Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê
Số hiệu: 142/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 06-01-2016
71455 Giao tham mưu việc hỗ trợ kinh phí xây dựng Trụ sở xã Tam Chung và Trụ sở xã Mường Lý
Số hiệu: 143/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 06-01-2016
71456 Triển khai thực hiện Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư
Số hiệu: 144/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 06-01-2016
71457 Góp ý kiến vào dự thảo Quyết định ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp các dự án thuộc CTMT QG giảm nghèo bền vững bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020
Số hiệu: 145/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 06-01-2016
71458 Định hướng lập kế hoạch và ngân sách năm 2016 thực hiện dự án PRPP
Số hiệu: 146/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 06-01-2016
71459 Tiến hành Điều tra lao động việc làm năm 2016
Số hiệu: 147/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 06-01-2016
71460 Báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2015
Số hiệu: 148/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 06-01-2016