THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TỈNH THANH HÓA
   


Tình huống UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 843/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thanh Hóa
Lĩnh vực
Chủ đề Pháp luật về công tác Bổ trợ tư pháp
Trạng thái Còn hiệu lực
File đính kèm

Ngày 07/3/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 843/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thanh Hóa


Ngày 07/3/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 843/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thanh Hóa. Quy chế quy định các nội dung tại 03 Chương và 13 Điều với các nội dung cụ thể như sau:

Đối với Chương I, quy định về các nội dung chung với 4 Điều (gồm: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh; Điều 2. Đối tượng áp dụng; Điều 3. Nguyên tắc hoạt động; Điều 4Tên miền, mục đích của Trang TTĐT), cụ thể như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về hoạt động của Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thanh Hóa (sau đây viết tắt là Trang TTĐT), gồm những nội dung sau:

1. Quản lý Trang TTĐT.

2. Nội dung thông tin, dữ liệu được cập nhật, đăng tải trên Trang TTĐT.

3. Cung cấp, cập nhật thông tin trên Trang TTĐT.

4. Ban Biên tập Trang TTĐT.

5. Quy trình biên tập thông tin trước khi đưa lên Trang TTĐT.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

2. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của Trang TTĐT.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động

1. Đảm bảo hoạt động của Trang TTĐT theo đúng các quy định của pháp luật cũng như chính sách của tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (sau đây viết tắt là PBGDPL) trên môi trường mạng.

2. Tuân thủ sự chỉ đạo thống nhất của UBND tỉnh và Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, phát huy hiệu quả công tác PBGDPL qua Trang TTĐT trên cơ sở sự tham gia của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cá nhân, tổ chức có liên quan.

3. Các thông tin được đăng tải nhanh chóng, kịp thời đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong công tác tuyên truyền, PBGDPL.

4. Những tin bài được đăng tải có vi phạm các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nội dung Quy chế này sẽ bị gỡ bỏ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 4Tên miền, mục đích của Trang TTĐT

1. Tên miền của Trang TTĐT

Tên miền truy cập Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Thanh Hóa là: pbgdpl.thanhhoa.gov.vn

2. Mục đích của Trang TTĐT

Trang TTĐT có mục đích truyền tải các thông tin chính thức về công tác PBGDPL của UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như sau:

a) Cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của tỉnh về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh...

b) Cung cấp các loại tài liệu PBGDPL để cán bộ, Nhân dân tra cứu, khai thác và sử dụng.

c) Phản ánh các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

d) Thông tin chỉ đạo điều hành về tuyên truyền, PBGDPL giữa các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đối với Chương II là những quy định cụ thể với 6 Điều (gồm: Điều 5Quản lý Trang TTĐT; Điều 6. Nội dung thông tin, dữ liệu được cập nhật, đăng tải trên Trang TTĐT; Điều 7Cung cấp, cập nhật thông tin trên Trang TTĐT; Điều 8Ban Biên tập Trang TTĐT; Điều 9Quy trình biên tập thông tin trước khi đưa lên Trang TTĐT; Điều 10Kinh phí hoạt động của Trang TTĐT), cụ thể như:

Điều 5Quản lý Trang TTĐT

1. Trang TTĐT hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh.

2. Ban Biên tập Trang TTĐT chịu trách nhiệm tổ chức, duyệt đăng tải các tin, bài viết phù hợp với chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và định hướng tuyên truyền của tỉnh.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tin, bài hoặc các dữ liệu thông tin  chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin đăng trên Trang TTĐT.

4. Đối với Trang TTĐT thành phần: Giám đốc các sở; Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đăng tải trên Trang TTĐT thành phần.

5. Cơ quan vận hành, hướng dẫn kỹ thuật Trang TTĐT: Văn phòng UBND tỉnh.

Điều 6. Nội dung thông tin, dữ liệu được cập nhật, đăng tải trên Trang TTĐT

Nội dung thông tin, dữ liệu được cập nhật, đăng tải trên Trang TTĐT gồm:

1. Thông tin về hoạt động chỉ đạo điều hành của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp về công tác PBGDPL.

2. Thông tin PBGDPL từ các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố.

3. Hoạt động PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; tủ sách pháp luật; hướng dẫn nghiệp vụ.

4. Tin, bài tuyên truyền, thông tin hoạt động PBGDPL trên địa bàn tỉnh.

5. Các loại tài liệu, tình huống tuyên truyền, PBGDPL.

6. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và văn bản có liên quan.

7. Các bài viết nghiên cứu, trao đổi pháp luật, Hỏi - Đáp pháp luật.

8. Các nội dung tuyên truyền khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 7Cung cấp, cập nhật thông tin trên Trang TTĐT

1. Nguyên tắc chung

a) Thông tin được cung cấp, cập nhật trên Trang TTĐT phải đáp ứng nội dung theo quy định tại Khoản 2 Điều 4, Điều 6 Quy chế này và không vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Điều 12 Luật Công nghệ thông tin năm 2006, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và pháp luật có liên quan.

b) Thông tin được trích dẫn, sử dụng lại trên Trang TTĐT phải được trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin chính thức và ghi rõ tên tác giả hoặc tên cơ quan của nguồn tin chính thức đảm bảo theo quy định của Luật Công nghệ thông tin năm 2006, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ.

c) Khi có đề xuất thay đổi nội dung các thông tin đã được đăng trên Trang TTĐT phải được xem xét để cập nhật, đảm bảo tính chính xác, kịp thời của thông tin.

d) Thông tin trước khi đăng tải trên Trang TTĐT đều phải được kiểm duyệt.

2. Nguồn cung cấp thông tin

a) Các cơ quan thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

b) Cộng tác viên Trang TTĐT.

3. Phương thức, thời gian cung cấp thông tin

a) Phương thức cung cấp tin, bài, dữ liệu trên Trang TTĐT

Các cơ quan thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cộng tác viên Trang TTĐT cung cấp tin, bài, dữ liệu thông tin gửi về bộ phận Thư ký Ban Biên tập Trang TTĐT (qua Cơ quan Thường trực Ban Biên tập – Sở Tư pháp) bằng hệ thống quản lý của Trang TTĐT hoặc thư điện tử Email: pbgdpl.stp@thanhhoa.gov.vn để biên tập trước khi đưa lên Trang TTĐT (tệp văn bản soạn thảo bằng Microsoft Word hoặc Open Office; hình vẽ và ảnh dạng thông dụng jpg, gif, png, bmp). Trong trường hợp không thể gửi qua hệ thống hoặc thư điện tử thì có thể dùng USB, CD để chuyển thông tin cho Ban Biên tập.

b) Thời gian cung cấp tin, bài, dữ liệu thông tin

- Đối với các văn bản, quy định do tỉnh ban hành liên quan đến hoạt động PBGDPL: Ưu tiên đăng tải đối với tin, bài được gửi đăng tải không quá 03 ngày làm việc sau khi ký ban hành văn bản.

- Đối với các tin tức, sự kiện, hội nghị sơ kết, tổng kết, hội nghị chuyên đề hoặc các sự kiện quan trọng liên quan đến hoạt động PBGDPL: Ưu tiên đăng tải đối với tin, bài được gửi đăng tải không quá 02 ngày sau khi diễn ra sự kiện.

- Các tin, bài về nghiên cứu, trao đổi pháp luật, Hỏi - Đáp pháp luật và các nội dung khác không quy định thời gian mà căn cứ vào tình hình thực tế của công tác PBGDPL.

Điều 8Ban Biên tập Trang TTĐT

1. Ban Biên tập do Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh quyết định thành lập gồm các thành viên: Trưởng Ban Biên tập, Phó trưởng Ban Biên tập và các thành viên Ban Biên tập.

Sở Tư pháp là cơ quan thường trực của Ban Biên tập có nhiệm vụ cử bộ phận Thư ký Ban Biên tập.

Chế độ làm việc: Thành viên Ban Biên tập, bộ phận Thư ký Ban Biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng chế độ phụ cấp theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Nhiệm vụ của Ban Biên tập

a) Ban Biên tập Trang TTĐT có nhiệm vụ tham mưu cho Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh trong việc tổ chức viết tin, bài, biên tập, đưa tin và quản lý các thông tin có liên quan trên Trang TTĐT đảm bảo hoạt động thường xuyên, liên tục, hợp pháp.

b) Tham mưu thực hiện kế hoạch hoạt động theo sự chỉ đạo của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh.

c) Định hướng nội dung tin, bài, khai thác thông tin từ các hoạt động PBGDPL trên địa bàn tỉnh và các đơn vị có liên quan để đảm bảo cho nội dung thông tin PBGDPL được truyền tải kịp thời.

d) Tổ chức, duyệt đăng tải tin, bài, dữ liệu thông tin.

đ) Ban Biên tập họp định kỳ năm 02 lần (thực hiện sơ kết và tổng kết) ngoài ra có thể họp đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Ban.

3. Trách nhiệm của Trưởng Ban Biên tập, Phó trưởng Ban Biên tập, Cơ quan thường trực Ban Biên tập Trang TTĐT, bộ phận thư ký Ban Biên tập

a) Trách nhiệm của Trưởng Ban

- Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Biên tập, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về toàn bộ hoạt động và nội dung của Trang TTĐT.

- Định hướng nội dung, phát triển của Trang TTĐT.

-  Tổ chức duyệt tin, bài hoặc dữ liệu thông tin trước khi đăng tải.

- Phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban Biên tập.

 b) Trách nhiệm của Phó trưởng Ban: Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Biên tập về các nhiệm vụ được phân công, ủy quyền.

c) Trách nhiệm của thành viên Ban Biên tập

- Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Biên tập (hoặc Phó trưởng Ban Biên tập khi Phó trưởng Ban Biên tập được Trưởng Ban Biên tập phân công, ủy quyền) đối với các nhiệm vụ được phân công.

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị được phân công thực hiện việc cập nhật tin, bài trên Trang TTĐT và Trang thành phần đảm bảo theo quy định của Quy chế này.

d) Trách nhiệm của cơ quan Thường trực Ban Biên tập

- Tham mưu hướng dẫn các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên truy cập và cung cấp tin, bài theo quy định.

- Tham mưu, đề xuất Trưởng Ban Biên tập về chế độ nhuận bút và các khoản chi kinh phí khác theo quy định.

đ) Trách nhiệm của bộ phận Thư ký Ban Biên tập.

 - Tiếp nhận tin, bài, dữ liệu thông tin do các tổ chức, cá nhân gửi về theo quy định tại Quy chế này;

 - Biên tập tin, bài, dữ liệu thông tin (đối với tin bài gửi qua thư điện tử hoặc USB) trình Trưởng Ban phê duyệt trước khi đăng tải trên Trang TTĐT.

- Tham mưu cho Trưởng Ban trong việc quản lý, tổ chức nội dung và đặt viết tin, bài.

- Khai thác, sưu tầm tin, bài, ảnh từ các nguồn thông tin liên quan đến các lĩnh vực PBGDPL.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.

Điều 9Quy trình biên tập thông tin trước khi đưa lên Trang TTĐT

1. Đối với Trang TTĐT chung của tỉnh: Quy trình biên tập tin, bài, dữ liệu thông tin được thực hiện như sau:

a) Bước 1: Tổng hợp và biên tập tin, bài, dữ liệu thông tin

Sau khi nhận được tin, bài hoặc dữ liệu thông tin theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Quy chế này, cơ quan hoặc cá nhân được giao nhiệm vụ xem xét, hoàn chỉnh, sau đó chuyển các tin, bài hoặc dữ liệu thông tin và tham mưu việc đăng tin đến Trưởng Ban Biên tập.

b) Bước 2: Xác thực tin, bài, dữ liệu thông tin

Trưởng Ban Biên tập xem xét lại nội dung, hình thức của tin, bài hoặc dữ liệu thông tin, nếu đạt yêu cầu sẽ chuyển về trạng thái duyệt đăng. Nếu không đạt yêu cầu gửi lại cơ quan hoặc cá nhân được giao nhiệm vụ để thực hiện việc trả lại cho cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân đã gửi tin, bài để chỉnh sửa.

c) Bước 3: Duyệt và đăng tải tin, bài, dữ liệu thông tin trên Trang TTĐT.

2. Đối với Trang TTĐT thành phần của các sở, ban, ngành, cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố: Nội dung thông tin do các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động đăng tải tin, bài và chịu trách nhiệm về nội dung, hình thức.

Điều 10Kinh phí hoạt động của Trang TTĐT

1. Kinh phí hoạt động của Trang TTĐT được bố trí hằng năm trong dự toán ngân sách nhà nước được giao cho Sở Tư pháp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

2. Đối với kinh phí vận hành và bảo trì, nâng cấp hệ thống do Văn phòng UBND tỉnh đảm nhiệm và định kỳ đề xuất báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

3. Đối với kinh phí vận hành và đăng tải thông tin trên Trang TTĐT thành phần được bố trí hằng năm trong dự toán ngân sách của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố theo quy định của pháp luật.

4. Kinh phí hoạt động của Trang TTĐT giao cho Sở Tư pháp ban hành văn bản chi tiêu trong phạm vi quản lý nguồn kinh phí được cấp để sử dụng cho các nhiệm vụ sau:

a) Kinh phí hoạt động của Ban Biên tập Trang TTĐT.

b) Kinh phí chi trả nhuận bút, thù lao cho tác giả, cộng tác viên.

c) Các chi phí khác phục vụ cho Trang TTĐT hoạt động theo quy định.

Đối với Chương III, quy định về tổ chức thực hiện với 3 Điều (Điều 11Trách nhiệm của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; Điều 12. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành và các cơ quan thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật; Điều 13. Xử lý các vướng mắc, phát sinh), cụ thể như:

Điều 11Trách nhiệm của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh

Thực hiện việc quản lý Trang TTĐT và chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và các nội dung của Quy chế này để đảm bảo Trang TTĐT hoạt động hiệu quả.

Điều 12. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành và các cơ quan thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật

1. Sở Tư pháp tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

2. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm vận hành Trang TTĐT thông suốt và thực hiện các biện pháp kỹ thuật và hướng dẫn kỹ thuật để đảm bảo an toàn thông tin và dữ liệu của Trang TTĐT.

3. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố:

a) Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế này.

b) Cập nhật các tin, bài trên Trang TTĐT thành phần và có trách nhiệm gửi tin, bài tới Ban Biên tập để đăng tải trên Trang TTĐT chung của tỉnh đảm bảo mỗi tháng ít nhất 02 tin, bài.

c) Cử cán bộ làm đầu mối phối hợp với Sở Tư pháp và Văn phòng UBND tỉnh để xử lý các vấn đề liên quan đến việc đăng tin bài cũng như các nội dung kỹ thuật trong quá trình vận hành Trang TTĐT thành phần.

4. Sở Tài chính hướng dẫn Sở Tư pháp (cơ quan thường trực của Ban Biên tập Trang TTĐT) lập dự toán chi tiết; thẩm định, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh phân bổ kinh phí đảm bảo cho hoạt động của Trang TTĐT theo quy định.

Điều 13. Xử lý các vướng mắc, phát sinh

Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có phát sinh, vướng mắc hoặc cần sửa đổi, bổ sung các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có văn bản đề xuất, gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.