THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TỈNH THANH HÓA
   
Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 06 tháng 2 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024; Kế hoạch số 73/KH-STP của Sở Tư pháp về triển khai công tác hòa giải ở cơ sở năm 2024. Ngày 19 tháng 4 năm 2024, Sở Tư pháp đã phối hợp với UBND huyện Thiệu Hóa tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải cho đội ngũ Hòa giải viên trên địa bàn huyện Thiệu Hóa.

Kết quả sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Tin hoạt động   (25/04/2024)

Thời gian qua việc tổ chức triển công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời, bảo đảm công khai minh bạch, dân chủ, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền thông tin về pháp luật; kịp thời tháo gỡ mâu thuẫn, tranh chấp, vướng mắc, kiến nghị trong thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Quy định về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 26/2024/NĐ-CP ngày 01/03/2024 quy định về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp. Nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 15/05/2024. Nghị định này quy định về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp bao gồm nguyên tắc, nội dung, hình thức hợp tác, thực hiện hợp tác và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức Việt Nam trong hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp.

Các trường hợp hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên

Điều 85 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định về hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên như sau:

Một số nội dung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong Luật Đất đai năm 2024

Luật Đất đai năm 2024 có nhiều điểm mới trong vấn đề quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (gồm 18 điều, từ Điều 60 đến Điều 77 Chương V).