THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TỈNH THANH HÓA
   

Thanh Hóa chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số trong chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho đối tượng người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh

Ngày tạo:  16/06/2023 14:53:43
Ngày 6 tháng 6 năm 2023, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 152/KH-STP triển khai thực hiện chuyển đổi số trong chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho đối tượng người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.

         Tại Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, theo đó Thủ tướng đã đánh giá Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thời gian qua, hệ thống chính sách an sinh xã hội đã cơ bản đảm bảo công bằng, toàn diện, khẳng định quyền an sinh của người dân, góp phần phát triển kinh tế, ổn định chính trị và trật tự xã hội. Nhìn chung các đối tượng chính sách đều được hưởng đúng, đủ, kịp thời các chế độ hỗ trợ, đặc biệt là việc chi trả các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện chính sách xã hội cơ bản vẫn bằng hình thức trực tiếp, chi trả bằng tiền mặt, dẫn đến chưa đảm bảo tính đồng bộ giữa các địa phương; chưa có nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích khu vực ngoài nhà nước tham gia vào cung cấp dịch vụ công. Chậm triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành chính sách. Việc theo dõi, quản lý và chi trả cho các đối tượng chưa thống nhất, đồng bộ theo thời gian thực giữa trung ương và địa phương nên việc chi trả cho các đối tượng vẫn còn tình trạng chậm, trùng lĩnh đối tượng.

          Hiện nay, cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội đã được triển khai, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý nhóm đối tượng này. Để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện các chính sách xã hội, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách thuận lợi, đặc biệt là chi trả không dùng tiền mặt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tích cực, khẩn trương thúc đẩy chuyển đổi số trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, chi trả không dùng tiền mặt đối với người lao động, các đối tượng được hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước, 

          Nhằm thực hiện đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả các chế độ, chính sách an sinh xã hội theo nhiều phương thức hiện đại, tiện lợi, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ thanh toán hiện đại của nền kinh tế. Góp phần triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân trong chi trả chính sách an sinh xã hội cho người dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đổi mới về tổ chức và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực an sinh xã hội, bảo đảm chi trả kịp thời, nhanh chóng, công khai, minh bạch và tiết kiệm chi phí hành chính. Nâng cao năng lực cho các cán bộ, hiểu biết của người dân về Chính phủ điện tử, quy trình nghiệp vụ giải quyết chính sách và chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

          Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt; Công văn số 5234/LĐTBXH-TTTT ngày 23/12/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội và Công văn số 1085/LĐTBXHTTTT ngày 28/3/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 6 tháng 6 năm 2023, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 152/KH-STP triển khai thực hiện chuyển đổi số trong chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho đối tượng người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

          Hế hoạch đặt ra yêu cầu quá trình thực hiện bảo đảm đối tượng hưởng chế độ, chính sách an sinh xã hội đúng, đủ, kịp thời và quy trình chi trả đơn giản, phù hợp với từng đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội. b) Bảo đảm đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong chi trả chính sách an sinh xã hội.  Việc chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt thực hiện trên cơ sở nhu cầu, nguyện vọng của đối tượng và không phát sinh chi phí hoặc phát sinh thêm quy trình giải quyết chế độ đối với các đối tượng.

          Việc triển khai thực hiện trong phạm vi chi trả trợ cấp hằng tháng không dùng tiền mặt cho đối tượng người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Đối tượng hướng tới là người có công và thân nhân người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội hằng tháng tại cộng đồng.

          UBND tỉnh đã chỉ đạo các nội dung cần triển khai như:

          - Thực hiện thu thập, cập nhật thông tin tài khoản hỗ trợ chi trả không dùng tiền mặt của đối tượng/người được ủy quyền/người giám hộ trên địa bàn (UBND cấp xã tổ chức hướng dẫn và đề nghị đối tượng/người được ủy quyền/người giám hộ đăng ký hình thức chi trả trợ cấp hằng tháng không dùng tiền mặt; thu thập, tổng hợp thông tin, lập danh sách đăng ký);

          - Mở tài khoản thanh toán cho đối tượng/người được ủy quyền/người giám hộ nhận trợ cấp ( Các đối tượng/người được ủy quyền/người giám hộ có nhu cầu nhận trợ cấp không dùng tiền mặt nhưng chưa mở tài khoản thanh toán; UBND cấp xã chủ trì, phối hợp với các ngân hàng, nhà cung cấp dịch vụ triển khai hướng dẫn thủ tục mở tài khoản thanh toán cho cá nhân. Sau khi đối tượng/người được ủy quyền/người giám hộ được cấp tài khoản thanh toán, UBND cấp xã chỉ đạo cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bổ sung dữ liệu thông tin tài khoản thanh toán vào các danh sách đăng ký nhận trợ cấp không dùng tiền mặt);

          - Đối chiếu làm sạch dữ liệu, xác thực danh sách đối tượng/người được ủy quyền/người giám hộ nhận trợ cấp và cập nhật đồng bộ trên hệ 3 thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư (Chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo cán bộ phụ trách Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã chủ trì, phối hợp với đơn vị Công an cùng cấp rà soát, làm sạch dữ liệu về đối tượng/người được ủy quyền/người giám hộ nhận trợ cấp chính sách an sinh xã hội theo các danh sách đã được lập; thực hiện cập nhật và xác thực thông tin đối tượng, thông tin tài khoản thanh toán vào hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Sau khi xác thực xong, UBND cấp xã gửi các danh sách đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện việc chi trả không dùng tiền mặt, đồng thời tổng hợp gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội);

          - Thực hiện chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội: Căn cứ tình hình thực tế công tác chi trả chính sách an sinh xã hội, trên cơ sở các quy định của pháp luật về chi trả trợ cấp đối với từng nhóm đối tượng cụ thể và Công văn số 5234/LĐTB&XH-TTTT ngày 23/12/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội; các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt theo quy định.

          - Hoạt động truyền thông: Tăng cường tuyên truyền đến cán bộ, người dân và đối tượng về thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt để từ đó nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong quá trình chuyển đổi phương thức chi trả trợ cấp từ tiền mặt sang phương thức chi trả không dùng tiền mặt.

          Để đạt được mục địch đề ra và triển khai đầy đủ các nhiệm vụ, UBND tỉnh đã giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh; Sở Tài chính Sở Thông tin và Truyền thông; Bảo hiểm xã hội tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố; Tổ chức dịch vụ chi trả triển khai hiệu quả các nhiệm vụ và Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể tỉnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân và quần chúng Nhân dân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia tổ chức thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh.


Cao Phong

File đính kèm
   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.