THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TỈNH THANH HÓA
   
# Thông tin văn bản, tài liệu
101 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
Số hiệu: 131/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
102 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2.
Số hiệu: 130/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
103 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Hoằng Anh, thành phố Thanh Hóa đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2
Số hiệu: 129/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
104 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Quảng Hòa, huyện Quảng Xương đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2
Số hiệu: 128/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
105 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Quảng Lộc, huyện Quảng Xương đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2
Số hiệu: 127/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
106 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Quảng Đông, thành phố Thanh Hóa đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2
Số hiệu: 126/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
107 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
Số hiệu: 163/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
108 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Phú, huyện Đông Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2
Số hiệu: 162/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
109 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Yên, huyện Đông Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
Số hiệu: 161/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
110 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
Số hiệu: 160/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
111 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Trung học cơ sở Nguyễn Bá Ngọc, huyện Quảng Xương đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2
Số hiệu: 159/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
112 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Hợp Thành, huyện Triệu Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2
Số hiệu: 158/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
113 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Xuân Tín, huyện Thọ Xuân đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2
Số hiệu: 157/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
114 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Nam Giang, huyện Thọ Xuân đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
Số hiệu: 156/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
115 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2.
Số hiệu: 155/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
116 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Thọ Diên, huyện Thọ Xuân đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2.
Số hiệu: 154/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
117 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học An Nông, huyện Triệu Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2
Số hiệu: 137/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
118 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Tiến Nông, huyện Triệu Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
Số hiệu: 136/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
119 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Thọ Dân, huyện Triệu Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
Số hiệu: 135/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
120 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Thọ Sơn, huyện Triệu Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
Số hiệu: 134/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023