THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TỈNH THANH HÓA
   
# Thông tin văn bản, tài liệu
121 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2.
Số hiệu: 130/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
122 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Hoằng Anh, thành phố Thanh Hóa đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2
Số hiệu: 129/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
123 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Quảng Hòa, huyện Quảng Xương đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2
Số hiệu: 128/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
124 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Quảng Lộc, huyện Quảng Xương đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2
Số hiệu: 127/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
125 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Quảng Đông, thành phố Thanh Hóa đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2
Số hiệu: 126/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
126 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
Số hiệu: 163/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
127 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Phú, huyện Đông Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2
Số hiệu: 162/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
128 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Yên, huyện Đông Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
Số hiệu: 161/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
129 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
Số hiệu: 160/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
130 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Trung học cơ sở Nguyễn Bá Ngọc, huyện Quảng Xương đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2
Số hiệu: 159/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
131 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Hợp Thành, huyện Triệu Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2
Số hiệu: 158/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
132 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Xuân Tín, huyện Thọ Xuân đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2
Số hiệu: 157/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
133 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Nam Giang, huyện Thọ Xuân đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
Số hiệu: 156/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
134 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2.
Số hiệu: 155/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
135 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Thọ Diên, huyện Thọ Xuân đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2.
Số hiệu: 154/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
136 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học An Nông, huyện Triệu Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2
Số hiệu: 137/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
137 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Tiến Nông, huyện Triệu Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
Số hiệu: 136/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
138 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Thọ Dân, huyện Triệu Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
Số hiệu: 135/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
139 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Thọ Sơn, huyện Triệu Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
Số hiệu: 134/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
140 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Thạch Bình, huyện Thạch Thành đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
Số hiệu: 133/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023